Právna poradňa: Katastrálne konanie

1
4583

Katastrálne konanie

Katastrálne konanie je proces vedený v súlade so zákonom č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) pred príslušným okresným úradom, katastrálny odbor. Jeho výsledkom je najčastejšie rozhodnutie o právach k nehnuteľnostiam, o zmenách hraníc katastrálnych území prípadne o oprave chýb v katastrálnom operáte.

42719301 - the division of property upon divorce. unsuccessful mortgages, a lot of debt. seizure of property.

Vklad do katastra nehnuteľností

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú (i) vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra, (ii) záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra a (iii) poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri.


Tip redakcie: Ako správne reklamovať či vrátiť tovar


Práva k nehnuteľnostiam, ktoré majú pôvod v zmluvných dojednaniach (ako napr. vlastnícke právo, záložné právo, právo doživotného užívania atď.) sa zapisujú do katastra vkladom (t.j. písomné podanie, ktorým osoba žiada okresný úrad o rozhodnutie vo veci). Sem patria predovšetkým kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o zriadení, zrušení predkupného práva atď. Konanie o povolení vkladu je teda konaním, v ktorom okresný úrad po preskúmaní predloženej zmluvy a ostatných príloh podania rozhodne o prevode vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti.

Účinky vkladu vznikajú až na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu, t.j. dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu, ktorý je súčasne dňom jeho právoplatnosti. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie a ani ho nemožno inak preskúmať. Inak povedané napr. kupujúci alebo obdarovaný sa stane vlastníkom nehnuteľnosti až potom ako o návrhu na vklad tohto práva do katastra nehnuteľností rozhodne okresný úrad, katastrálny odbor, teda nie podpisom kúpnej zmluvy, darovacej alebo inej zmluvy a ani doručením návrhu na vklad okresnému úradu.

Náležitosti vkladu

Návrh na vklad sa podáva písomne, a má obsahovať všetky zákonom ustanovené povinné náležitosti, t.j. (i) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu, (ii) označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný (v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza) a (iii) označenie zmluvy, na základe ktorej sa zapisuje právo k nehnuteľnosti do katastra (napr. kúpna, darovacia, záložná zmluva).


Tip redakcie: Ako previesť nehnuteľnosť na blízku osobu: Darovanie verzus dedenie


K návrhu sa potom priloží minimálne (i) samotná zmluva v dvoch vyhotoveniach, (ii) doklad o zaplatení správneho poplatku, (iii) dohoda o splnomocnení (plnomocenstvo), ak je účastník konania zastúpený, prípadne aj ďalšie podklady v závislosti od konkrétnej situácie.

Pozor!: V prípadoch podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona sa vyžaduje, aby bol podpis osoby na listine predkladanej okresnému úradu úradne osvedčený, napr.: podpis predávajúceho na kúpnej zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného (záložného dlžníka) v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného (záložného veriteľa, ako napr. banky) v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva.

Pozor!: Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá zmluva vyhotovená v štátnom jazyku alebo tiež v českom jazyku. V opačnom prípade musí byť zmluva úradne preložená.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

Pred podaním návrhu na vklad je možné podať taktiež oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe priamo na stránke katasterportal.sk. Oznámenie má len informatívny účinok a nemá vplyv na poradie zápisu práv do katastra nehnuteľností. Výhodou takéhoto oznámenia je, že ak je oznámenie v plnom súlade s údajmi v zmluve, účastníci konania majú nárok na zľavu zo správneho poplatku. Avšak, ak údaje v takomto oznámení nebudú v súlade s priloženou zmluvou, predmetné oznámenie nebude akceptované a správny poplatok bude musieť byť doplatený.

Ak sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky, správa katastra vklad povolí, inak návrh zamietne. Správa katastra teda nemá nemôže povoliť vklad len sčasti, v prípade čiastočného splnenia ustanovených podmienok a musí rozhodnúť o návrh na vklad ako o nedeliteľnom celku.


Tip redakcie: Dedičské konanie: Prečítajte si tipy ako naložiť so zdedenými dlhmi


Správne poplatky

K návrhu na vklad je potrebné priložiť doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 66,- EUR (prípadne ho zaplatiť prevodom na účet). Poplatok za urýchlené konanie o návrhu na vklad je 266,- EUR. Ak pred podaním návrhu na vklad je použité oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, správne poplatky sa znižujú o 15,- EUR, pričom k návrhu na vklad sa potom priloží vytlačené oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a správny poplatok vo výške 51,- EUR, prípadne 251,- EUR.

Lehoty

Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad a pri urýchlenom konaní o návrhu na vklad bola lehota na rozhodnutie znížená na 15 dní.

Práva k nehnuteľnostiam sa následne vpíšu do listu vlastníctva, čím sa stávajú hodnověrnými a záväznými údajmi katastra.

Čítajte tiež:

Oznámili nominácie na hudobné ceny Český slávik

Sklamanie viacerých užívateľov – nový MacBook Pro sa nedá modernizovať

Nórsko chce postaviť diaľnicu pod morom

1 komentár

  1. Strašné, tento právnicko-úradnícky jazyk. A čo sa čitateľ článku dozvedel? Citácie zo zákona. Nebolo by lepšie, keby takýto článok pre širokú verejnosť napísal niekto, kto to celé pozná, absolvoval a napíše tak nejak ľudsky? Aby tomu rozumeli naozaj všetci. Ako je to napr. v článku http://zahradavkopci.sk/ako-dlho-trva-zmena-vlastnika-pozemku/ o kúpe a prepise pozemku medzi dvomi súkromnými osobami. Bez zbytočných kudrliniek, ale s podstatnou informáciou: Či sa jedná o dni kalendárne alebo pracovné? A tiež s návodom, ako prevod a zápis na kataster urobiť ešte lacnejšie a ešte rýchlejšie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ