Právna poradňa: Následky neplatného skončenia pracovného pomeru I.

0
2812

Následky neplatného skončenia pracovného pomeru.

Následky neplatného skončenia pracovného pomeru sa líšia v závislosti od toho, kto pracovný pomer neplatne skončil.

Následky v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca upravuje § 78 zákonníka práce a následky v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa upravuje § 79 zákonníka práce.

1. Následky neplatného skončenia zo strany zamestnanca. Nároky z neplatného skončenia zo strany zamestnanca sa líšia v závislosti od toho, či zamestnávateľ trvá alebo netrvá na ďalšom výkone práce:

1.1. Zamestnávateľ trvá na ďalšom výkone práce. Ak dal zamestnanec výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ z nejakého dôvodu toto skončenie považuje za neplatné, môže zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu (následne je zamestnávateľ povinný mu prácu prideľovať). Ak zamestnanec nesúhlasí s tým, že pracovný pomer trvá, zamestnávateľ musí v stanovenej lehote podať žalobu na súd, inak sa pracovný pomer považuje za platne skončený.

Pokiaľ príslušný súd rozhodne, že pracovný pomer zamestnanec naozaj skončil neplatne, vo svojom rozsudku vyhlási, že pracovný pomer skončil neplatne. Súd potom určí, že pracovný pomer naďalej trvá (resp. nikdy neskončil) a zamestnávateľovi prizná nárok na náhradu škody. Náhrada škody sa počíta odo dňa oznámenia zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu (ak zamestnanec prácu napriek výzve nevykonával). 

Ak súd rozhodne, že pracovný pomer bol skončený platne, pracovný pomer sa skončil pôvodným spôsobom a v pôvodnom čase. Uvedená platí aj v prípade, ak zamestnávateľ žalobu nepodá a na skončenie pracovného pomeru sa hľadí ako na platne uskutočnené.

Pozor!: Skutočnosť, že zamestnanec po obdržaní oznámenia od zamestnávateľa začne opäť vykonávať prácu, neznamená, že súhlasí s názorom zamestnávateľa o neplatnom skončení pracovného pomeru. Zamestnanec sa môže  rozhodnúť prácu vykonávať napr. len z opatrnosti, pokým súd nerozhodne o platnosti skončenia pracovného pomeru. Ak potom zamestnávateľ zamestnancovi neprideľuje prácu, a to aj napriek tomu, že mu oznámil, že trvá na ďalšom vykonávaní práce, vzniká  zamestnancovi nárok na náhradu mzdy.

1.2. Zamestnávateľ netrvá na ďalšom výkone práce. Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu, platí domnienka, že pracovný pomer skončil dohodou (ak bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby).

2. Oznámenie. Zákon nevyžaduje, aby oznámenie zamestnávateľa malo písomnú formu, avšak v každom prípade, pre vyhnutie sa budúcim sporom, odporúčame, vyhotoviť písomné oznámenie. Zákon neurčuje dokedy má byť takéto oznámenie spravené. Podľa dostupnej judikatúry však možno zamestnancovi oznámiť, že zamestnávateľ trvá na ďalšom výkone práce až do vydania rozhodnutia súdu o žalobe.

Oznámenie by malo obsahovať vyhlásenie zamestnávateľa, že skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné, a že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu. Ak je oznámenie zamestnancovi doručované osobne na pracovisku, je potrebné nechať si zamestnancom písomne potvrdiť prevzatie a ak je doručované poštou, odporúčame zaslať doporučene s doručenkou. Funkciu oznámenia však splní aj samotné podanie žaloby na súd, keďže v žalobe sa zamestnávateľ musí dožadovať nielen určenia neplatnosti právneho úkonu, ktorým zamestnanec skončil pracovný pomer, ale aj toho, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu.