Právna poradňa: Následky neplatného skončenia pracovného pomeru II.

0
2950

V pokračovaní článku o následkoch neplatného skončenia pracovného pomeru si bližšie rozoberieme následky neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, čo upravuje § 79 zákonníka práce.

  1. Následky neplatného skončenia zo strany zamestnávateľa. Aj v tomto prípade treba odlišovať situácie, kedy zamestnanec trvá na ďalšom prideľovaní práce a kedy na uvedenom netrvá:

1.1. Zamestnanec trvá na ďalšom výkone práce. Obdobne ako zamestnávateľ, taktiež zamestnanec je oprávnený domáhať sa na príslušnom súde a v stanovenej lehote určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Pokiaľ je zamestnanec presvedčený, že jeho pracovný pomer bol skončený neplatne, môže zamestnávateľovi oznámiť, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával. V takomto prípade platí, že zamestnancov pracovný pomer sa nekončí. Jedinou výnimkou je situácia, kedy súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával (napr. hrubé porušenie pracovnej disciplíny, likvidácia zamestnávateľa atď.).

V dôsledku takéhoto oznámenia by mal zamestnávateľ zamestnanca vyzvať k nástupu do práce (ak zamestnanec neuposlúchne, pôjde o porušenie pracovnej disciplíny). V prípade, ak zamestnávateľ v takomto prípade prideľuje prácu neznamená to, že priznáva neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

V praxi sa však najčastejšie stáva, že zamestnávateľ nemá záujem, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu. V takom prípade vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy.

Právo na náhradu možno uplatniť spolu so žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, avšak prvýkrát až keď sa mzdy stane splatnou. Náhrada mzdy je rovnako ako mzda splatná mesiac pozadu. Nevyplatenie náhrady mzdy má za následok omeškanie zamestnávateľa a súdy často zamestnancom priznávajú nárok na úrok z omeškania. 

Pozor!: Právo na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru sa premlčuje a premlčacia doba začína plynúť odo dňa splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za príslušný mesiac.

Úprava samotného oznámenia je obdobná ako v prípade oznámenia zamestnávateľa zamestnancovi, že trvá na ďalšom výkone práce,  t. j. nie je predpísaná písomná forma a taktiež nie je stanovená lehota na jeho doručenie

Dvojmesačná lehota podľa z § 77 Zákonníka práce sa týka len podania žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru je možné uplatniť aj po tejto lehote. Nakoľko vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy až odo dňa doručenia oznámenia zamestnávateľovi, možno sa stretnúť s tým, že zamestnanec jednak doručení oznámenie zamestnávateľovi a súčasne podá žalobu o určenie neplatnosti.

V prípade, ak súd rozhodne, že od zamestnávateľa nemožno požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, skončí pracovný pomer dňom právoplatného rozhodnutia súdu (nie spätne odo dňa uplynutia výpovednej doby) a ďalší úkon smerujúci k skončeniu pracovného pomeru nie je potrebný.

1.2. Zamestnanec netrvá na ďalšom výkone práce. Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí fikcia, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ako zladiť farby. Pozrite si návod a to, ako farby pôsobia na psychiku

Oči sú okno do duše. Najnovšie to tvrdia aj vedci