Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť . Vymáhanie výživného

0
3486

Ak povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť neplní

V nadväznosti na článok o určení výšky výživného, by sme týmto ozrejmili možnosti ako postupovať v prípade, ak povinný rodič zaviazaný platiť výživné, túto povinnosť riadne a včas neplní.

31020940 - two parents fighting over child in divorce concept

V zásade môže oprávnený rodič

  1. podať návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora,
  2. podať orgánom činným v trestnom konaní trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

V prípade, ak povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť neplní ani potom, ako mu bola uložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou a túto povinnosť neplní ani v rámci exekučného konania, môže rodič požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tzv. „náhradné výživné“.

Návrh na vykonanie exekúcie

Podmienkou pre vymáhanie dlžného výživného prostredníctvom súdneho exekútora je exekučný titul, bez ktorého súdny exekútor nemôže viesť exekúciu. Exekučným titulom môže byť napr. rozhodnutie súdu, ktorým súd povinnému rodičovi uložil povinnosť hradiť výživné. Takéto rozhodnutie musí súd, ktorý rozhodnutie vydal, opatriť doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Exekučným titulom môže byť taktiež súdom schválená dohoda o plnení vyživovacej povinnosti, ktorou bol taktiež povinný rodič zaviazaný k hradiť výživné. Ak sa povinný rodič dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splátky výživného, je druhý rodič, ako zákonný zástupca maloletého dieťaťa, oprávnený podať u súdneho exekútora návrh na vykonanie exekúcie. Takýto návrh si rodič môže pripraviť sám, prípadne požiadať advokáta, alebo ho môže spíše priamo súdny exekútor. Dopĺňame, že takéto exekučné konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

Pozor!: V zahraničí sa výživné vymáha prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu dieťaťa. V Centre Vám tiež poradia aké kroky podniknúť a zabezpečia vymáhanie výživného v zahraničí.

Pozor!: Osobitným donucovacím prostriedkom v rámci exekučného konania, ktorý je použiteľný výlučne v prípade vymáhania výživného, je odňatie vodičského preukazu.

Trestné oznámenie

Ďalšou možnosťou je podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, t. j. policajt a prokurátor, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Tu však zákon vyžaduje zanedbanie povinnej výživy najmenej tri mesiace v období dvoch rokov.V opačnom prípadne prípade čin nie je trestný a oznámenie nemá zmysel podávať. Pre úplnosť uvádzame, že trestnosť takéhoto činu zanikne, ak (i.) ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil a v prípade ak (ii.) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné.

V trestnom oznámení tiež výslovne uveďte, že žiadate, aby súd o nároku na náhradu škody rozhodol v trestnom konaní. Súd v takom prípade spravidla vo svojom rozhodnutí, t.j. v trestnom rozkaze, okrem toho že rodiča odsúdi na trest odňatia slobody, mu taktiež uloží povinnosť vyčíslenú škodu, t. j. splatné výživné, uhradiť. Trestný rozkaz s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je taktiež exekučným titulom, na základe ktorého je možné podať návrh na vykonanie exekúcie (rovnako ako v prípade rozhodnutia civilného súdu či súdom schválenej dohody).

Náhradné výživné

V zmysle zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom vzniká dieťaťu, po splnení zákonných podmienok, právny nárok na vyplácanie náhradného výživného od štátu, a to v prípade ak:

  1. rodič neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a
  2. exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné a
  3. dieťa má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky a
  4. dieťa riadne plnenie povinnosti povinnej školskej dochádzky.

Za účelom priznania náhradného výživného je žiadateľ povinný na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta pobytu oprávnenej osoby (dieťaťa) podať žiadosť, ku ktorej pripojí prílohy preukazujúce splnenie zákonom predpísaných podmienok. Upozorňujeme, že trvanie nároku na náhradné výživné prehodnocuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každých šesť kalendárnych mesiacov.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť – Určenie výšky výživného

Právna poradňa: Predaj nehnuteľnosti – notárska úschova alebo vinkulácia?

Ako vytvoriť šťastný domov pre deti