Právna poradňa: Neplatné skončenie pracovného pomeru

0
3367

Ak pri skončení pracovného pomeru neboli dodržané všetky zákonné náležitosti a predpoklady, môže druhá strana (či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa) namietať neplatnosť takéhoto skončenia. Tento inštitút je bližšie upravený v § 77 a nasl. Zákonníka práce.

  1. Predpoklady úspešného napadnutia neplatnosti. O neplatnom skončení pracovného pomeru možno hovoriť v súvislosti s výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou o skončení pracovného pomeru. O neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže rozhodnúť výlučne súd. Zákonník práce stanovuje, že neplatnosť skončenia pracovného pomeru je potrebné napadnúť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Pozor!: V prípade výpovedi pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby. Lehota je určená podľa mesiacov, a skončí preto uplynutím dňa sa číselným označením zhoduje s prvým dňom lehoty (začiatok 31.01.2017 – koniec 31.03.2017).

Lehota dvoch mesiacov je prekluzívna, a preto po jej uplynutí nie je možné obrátiť na súd, nakoľko toto právo zaniklo jeho neuplatnením v zákonom stanovenom čase, a preto nemôže byť súdom priznané.

Pozor!: Táto lehota je taktiež hmotnoprávna a žaloba musí byť v posledný deň doručená súdu, t.j. nestačí ju v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu.

  1. Neplatnosť. Neplatnosť je v tomto prípade relatívnu a na skončenie pracovné pomeru sa hľadí ako na platne uskutočnené, a to aj v prípade, ak samotný úkon (t. j. výpoveď, okamžité skončenie, skončenie v skúšobnej dobe, či dohoda) nebol uskutočnený platne, teda ak napr. písomnej výpovedi chýbali zákonom predpísané formálne náležitosti. Išlo by napr. o výpoveď, v ktorej neboli riadne vymedzený dôvod výpovede, alebo o výpoveď, ktorá nebola riadne doručená druhej strane. Pracovný pomer tak bol skončený neplatne len v prípade, kedy táto neplatnosť bola vyslovená právoplatným rozhodnutím súdu.
  1. Žaloba. Ak sa preto domnievate, že Váš pracovný pomer bol neplatne skončení, je potrebné v stanovenej lehote podať na príslušný súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru (nie určovaciu žalobu o existencii pracovného pomeru).

Samotnú žalobu podajte dvojmo na príslušný súd, označte v nej strany sporu (zamestnanec a zamestnávateľ) a podrobne opíšte skutkový stav (okolnosti za ktorých bol pracovný pomer skončený). Žalobu doložte všetkými dôkazmi, ktoré preukazujú Vaše tvrdenia, ako napr.: pracovná zmluva, výplatné pásky, výsluchy svedkov.

V závere žaloby uvediete, ako žiadate aby súd rozhodol. Okrem samotného výroku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, tu uvediete taktiež výšku náhradu mzdy, ktorú žiadate priznať a trovy konania, ktoré Vám vznikli, a ktoré by Vám mala druhá strana uhradiť. Pre úplnosť uvádzame, že v zmysle zákona o súdnych poplatkoch je žalobca oslobodený od platenia súdneho poplatku za podanie žaloby.

Príklad!: Skončenie pracovného pomeru zamestnanca výpoveďou zo dňa 02.01.2017, ktorá bola daná podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, je neplatná. Žalovaný je povinný žalobcovi uhradiť náhradu mzdy za päť mesiacov vo výške 5 000,- EUR. Žalovaný je povinný žalobcovi nahradiť trovy konania vo výške 300,- EUR. 

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Právna poradňa: Osobný bankrot / Malý konkurz