Právna poradňa: Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

0
3295

Vysporiadanie majetku

Základný rámec úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, podľa ktorého môže byť vec v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Takéto spoluvlastníctvo môže byť podielové alebo bezpodielové, kedy o bezpodielovom spoluvlastníctve možno hovoriť len v prípade manželov.

19119233 - wife and husbend doodles in divorce process concept broken relationships

Manželia môžu vzájomnou dohodou rozsah bezpodielové rozšíriť alebo zúžiť. Platí, že takéto dohody je potrebné uskutočniť písomne, a to vo forme notárskej zápisnice.

  1. Zánik bezpodielového spoluvlastníctva a následné vysporiadanie. Nakoľko zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je potrebné vykonať jeho vysporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. K vysporiadaniu môže dôjsť (i.) dohodou manželov alebo (ii.) súdnym rozhodnutím, t.j. vysporiadanie vykoná súd na návrh niektorého z manželov alebo (iii.) domnienkou vysporiadania, t.j. ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo rozhodnutím súdu, platí predpoklad, že hnuteľné veci si manželia vysporiadali podľa stavu, v akom ich každý z nich užíva. 

Pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z predpokladu, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Výšku podielov je však možné upraviť podľa hľadísk vytýčených v zákone (napr.: každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok, prihliada sa na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí atď).

  1. Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Dohoda je zákonom preferovaný spôsob vysporiadania majetku a predstavuje komplexné riešenie majetkových vzťahov medzi bývalými manželmi. Predmetom vysporiadania je nielen rozdelenie hnuteľných a nehnuteľných vecí ale aj ďalších majetkových práv a záväzkov vzniknutých počas manželstva (spoločné pohľadávky a dlhy).

O urovnaní podielov sa účastníci môžu dohodnúť tak, že v dohode upravia akou finančnou čiastkou jeden z nich vyrovná nerovnosť svojho vyššie podielu na spoločnom majetku voči druhému manželovi, tak aby hodnota oboch podielov po takomto doplatení zodpovedala predpokladu rovnosti podielu podľa § 150 Občianskeho zákonníka. Od zásady rovnosti podielov je však možné sa vzájomnou dohodou manželov odkloniť a v takom prípade je potrebné rešpektovať vôľu účastníkov, t.j. manželov.

Dohoda o vysporiadaní však musí byť uzavretá v súlade so zásadou dobrých mravov, inak môže byť rozhodnutím súdu vyhlásená za neplatnú, ako tomu bolo i v prípade dohody, kde bez existencie dôvodu jeden z manželov nadobudol všetky aktíva (majetok) a druhý (zadlžený) manžel prevzal všetky spoločné pasíva (dlhy), pričom mu nezostal žiadny majetok na úhradu týchto dlhov. Platí tiež, že pokiaľ by dohoda ukracovala uspokojenie dlhov niektorého z manželov, je možné ju súdne napadnúť.  

Dohodu je možné uzavrieť v akejkoľvek forme (napr. ústne, konkludentne), písomná forma sa vyžaduje len v prípade, ak sa týka nehnuteľnosti. Nedodržanie písomnej formy má v takom prípade za následok jej absolútnu neplatnosť.

Bezpodielové spoluvlastníctvo je možné vysporiadať až po jeho zániku, preto je vylúčené, aby sa niektorý z manželov domáhal vysporiadania za trvania manželstva, prípadne spojiť návrh na rozvod s návrhom na vysporiadanie majetku.

Pozor!: Ak sa dohoda medzi manželmi týka nehnuteľnosti, nadobúda účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností. Kúpa nehnuteľnosti počas trvania manželstva býva často financovaná prostredníctvom hypotéky. Treba podotknúť, že rozvodom a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva, dokonca ani prepisom nehnuteľnosti na jedného z manželov na katastri nehnuteľností, nezaniká povinnosť druhého manžela hypotéku splácať. Dohoda bývalých manželov o prevzatí hypotéky len jedným z nich totiž nemá žiadny účinok voči banke. Takáto dohoda bude voči banke účinná až po jej výslovným akceptovaním bankou.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Predaj nehnuteľnosti – notárska úschova alebo vinkulácia?

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť . Vymáhanie výživného

Právna poradňa: Všetko o pestúnskej starostlivosti