Právna poradňa: Mystery shopping alebo inak fiktívne nakupovanie

0
5280

Mystery shopping (fiktívne nakupovanie) predstavuje marketingovú techniku, ktorej podstatou je predstieraný nákup služieb a tovarov. Mystery shopper je špeciálne vycvičený pracovník, ktorý sa v predajni zaujíma o službu alebo tovar, a to podľa vopred určeného scenára. Úlohou tejto osoby je zapamätať si vystupovanie a predajné schopnosti osoby predajcu a následne ich vyhodnotiť. Zamestnávatelia túto službu využívajú za účelom zlepšenia služieb poskytovaných zákazníkom. 

64861982 - elegant woman keeping a secret in fashion store

Hoci sa mystery shopping stal v posledných rokoch rozšírenou metódou, jeho úprava v slovenskom právnom poriadku nie je zakotvená a dostupné nie sú ani usmernenia príslušných štátnych orgánov pre jeho výkon. Mystery shopping však v niektorých prípadoch (v závislosti od jeho spôsobu jeho uskutočnenia) môže predstavovať rozpor s osobnostnými právami zamestnanca podľa občianskeho zákonníka, právami zamestnanca podľa zákonníka práce či práva zamestnanca na ochranu osobných údajov podľa zákona na ochranu osobných údajov, a to napríklad v situáciách, kedy sú rozhovory so zamestnancami nahrávané.

Za účelom minimalizácie rizika porušenia týchto práv zamestnanca odporúčame, napríklad v prípade vyhotovenia zvukového záznamu zo strany mystery shoppera, držať sa za každých okolností výlučne tém súvisiacich s pracovnou činnosťou zamestnanca.

Z pohľadu zákonníka práce sa za neprípustné považuje monitorovanie zamestnancov bez ich predchádzajúceho upozornenia, hoci prípustné sú príležitostné kontroly zamestnancov, ktoré slúžia na overenie plnenia pracovných povinností. Pred zapojením zamestnávateľa do projektu mystery shopping je odporúčané prerokovať tento koncept so zástupcami zamestnancov (ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, nie je takéto prerokovanie potrebné). Predmetom prerokovania by mal byť predovšetkým rozsah kontroly, spôsob jej vykonania, dobu jej trvania a následne informovať zamestnancov, pokiaľ možno písomnou formou, o rozsahu plánovanej kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, o dobe jej spustenia a trvania, prípadne o ďalších podrobnostiach.

Za účelom ochrany osobných údajov osoby je potrebné zabezpečiť, aby zamestnanca na základe rozhovoru absolvovaného s mystery shopperom nebolo možné následne identifikovať, t. j. odlíšiť ho od ostatných zamestnancov zamestnávateľa. Osoba by tak mala zostať anonymná jednak pre osoby pracujúce v agentúre poskytujúcej službu mystery shoppingu a rovnako tak pre zamestnávateľa tejto osoby. Dôležité je, aby zamestnávateľ neposkytoval poverenej agentúre žiadne osobné údaje svojich zamestnancov a súčasne nemal žiadny prístup k podkladom agentúry, na základe ktorých by osobu vedel identifikovať. Zodpovednosť pre výkon mystery shoppingu v súlade s právnymi predpismi patrí tiež príslušnej agentúre, ktorá musí zabezpečiť, aby boli získané údaje chránené, napríklad aj pred neoprávnenými tretími osobami.

Podotýkame, že výsledky zaobstarané v rámci mystery shopping nemajú byť využívané ako výlučný dôvod pre postih konkrétneho zamestnanca a samozrejmosťou by malo byť, že zamestnancom nesmú byť kladené otázky, ohľadom ich pôvodu, etnika, vierovyznania atď.

Záverom uvádzame, že neexistencia právnej úpravy mystery shoppingu predstavuje pre zamestnávateľov určité riziko, predovšetkým v prípade, kedy by zamestnanec vystúpil proti vykonaniu mystery shoppingu a namietal by porušenie svojich práv či už podľa občianskeho zákonníka, zákonníka práce alebo podľa zákona o ochrane osobných údajov. O to dôležitejšie zostáva dodržanie vyššie uvedených odporúčaní.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť . Vymáhanie výživného

9 geniálnych tipov na domáci tréning šteniatka

23 úžasných miest na planéte, ktoré možno nepoznáte