Právna poradňa: Osobný bankrot / Malý konkurz

0
4156

justitia-429717_1920Hoci je tento spôsob vyriešenia dlhov v zahraničí pomerne bežný, na Slovensku je málo využívaný, a to aj napriek tomu, že počet prebiehajúcich exekučných konaní prekročil hranicu troch miliónov. Výraz osobný konkurz by ste v právnom predpise hľadali márne, oficiálnym označením je tzv. malý konkurz, ktorý upravujú ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Cieľom osobného bankrotu je dosiahnutie oddlženia, t.j. zbavenie sa dlhov

  1. Inštitút osobného bankrotu. Malý konkurz bol do nášho právneho systému zavedený v roku 2006, avšak aj pre jeho pomerne vysoké náklady nebol často využívaný, a tak neplnil funkciu, ktorú plniť mal. Uvedené by sa malo zmeniť od 01. marca 2017, kedy sa stane účinnou nová úprava malého konkurzu.

Podľa novej úpravy je každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.


Tip redakcie: Čo je, dofrasa, ten start-up?


Jednoducho povedané každá fyzická osoba (podnikateľ, nepodnikateľ), ktorá nie je schopná plniť svoje dlhy, je oprávnená (za splnenia zákonných podmienok) sa dlhov zbaviť spôsobom, ktorý predpokladá zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Týmito spôsobmi sú (i.) konkurz alebo (ii.) určenie splátkového kalendára. O oboch alternatívach musí rozhodnúť súd, a to len na návrh dlžníka. Podanie návrhu je preto právom, nie povinnosťou dlžníka. Pripomeňme, že pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zákon obmedzuje možnosť opakovaného zbavenie sa dlhov jedným z uvedených spôsobov na jedenkrát raz za 10 rokov.

Pozor!: Pri podaní návrhu je potrebné rátať s poplatkom na úrovni 500,- EUR.

Pozor!: Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

  1. Priebeh oddlženia. O oddlžení rozhodne súd do 15 dní odo dňa doručenia návrhu, ktorý spĺňa zákonné náležitosti, v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.

Týmto sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (uvedené v bode 3. tohoto článku), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

  1. Rozsah oddlženia a nedotknuté pohľadávky. V konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené v zásade len tie pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, resp. určením splátkového kalendára. Na druhej strane, nedotknuté rozhodnutím o oddlžení zostávajú pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávka dieťaťa na výživné, pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, peňažný trest podľa trestného zákona atď.
  1. Zrušenia oddlženia. Zákon dáva dotknutým veriteľom možnosť sa do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde domáhať zrušenia oddlženia, a to v prípade, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Platí, že dlžník má poctivý zámer, najmä ak z jeho správania možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností, ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu atď.