Konkurz alebo likvidácia spoločnosti? Poradíme, ako sa do toho pustiť

0
2749

Existuje viacero spôsobov, ako sa zbaviť nechcenej spoločnosti (predaj, likvidácia, konkurz spoločnosti či jej zrušenie bez likvidácie atď.). Ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob sa javí jej predaj. Nakoľko však nie je možné každú spoločnosť predať (napr. pre jej dlhy), podnikatelia sa často rozhodnú pre likvidáciu.

likvidacia firmy

Zjednodušene povedané, likvidácia predstavuje mimosúdne komplexné vyrovnanie záväzkových vzťahov spoločnosti, t. j. predaj spoločnosti a jej majetku za účelom uspokojenia veriteľov. Predpokladom je, že spoločnosť má dostatočný majetok na uspokojenie všetkých veriteľov, z toho dôvodu nie je upravené poradie uspokojovania pohľadávok.

Cieľom likvidácie je definitívny zánik spoločnosti, ktorý je dovŕšený výmazom spoločnosti z obchodného registra. Vstup do likvidácie je vecou dobrovoľného rozhodnutia podnikateľa. Iná  situácia je, keď je podnikateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Pre lepšiu prehľadnosť rozdelíme proces likvidácie do nasledovných krokov:

  1. Podnikateľ preverí, či sa jeho spoločnosť nenachádza v úpadku a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Platí, že dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený (o téme úpadku bližšie v nasledujúcom príspevku). Keď sa podnikateľ uistí, že nie je v úpadku, má možnosť spoločnosť zlikvidovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Ku dňu predchádzajúcemu vstupu spoločnosti do likvidácie musí podnikateľ zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.
  1. Podnikateľ spíše zápisnicu z valného zhromaždenia, alebo vydá rozhodnutie jediného spoločníka. Obsahom tohto dokumentu (zápisnica, príp. rozhodnutie jediného spoločníka) bude rozhodnutie o zrušení spoločnosti, o jej vstupe do likvidácie a ustanovenie likvidátora do funkcie (spravidla je ním štatutárny orgán spoločnosti).

Pozor! Vstup spoločnosti do likvidácie a osoba likvidátora sú skutočnosti, ktoré sa povinne oznamujú registrovému súdu. Spoločnosť po celú dobu likvidácie používa za obchodným menom dodatok v likvidácii.

  1. Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku. Vymenovaný likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Uvedené sa v praxi uskutoční zverejním oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku. Likvidátor veriteľov vyzve, aby si v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace, prihlásili svoje pohľadávky.

Pozor! Zákon neupravuje prihlasovanie pohľadávok, ktoré nie sú splatné. Domnievame sa, že k uspokojeniu takýchto pohľadávok môže dôjsť len na základe dohody medzi likvidátorom a veriteľom.

likvidacia firmy

  1. Likvidátor zvolá valné zhromaždenie. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu, príp. jedinému spoločníkovi na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku.
  1. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Likvidátor je povinný tento návrh podať do 90 dní od schválenia účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. K návrhu je taktiež potrebné priložiť konečnú správu o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti.

Pozor! Zákon pod správcom dane rozumie nielen príslušný daňový úrad, ale taktiež colný úrad a obec. Tieto je potrebné vopred požiadať o písomný súhlas s výmazom z obchodného registra (súhlas príslušný úrad nevydá, ak má spoločnosť evidovaný dlh napr. na dani z nehnuteľnosti).

Čítajte aj:

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Zmena konateľa a povinnosti s tým spojené

Nové civilné kódexy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ