Doručovanie a počítanie lehôt v civilnom sporovom konaní

0
3169

Doručovanie písomností súdom: Značné zmeny priniesol nový civilný sporový poriadok v rámci doručovania úkonov súdu a strán sporu. Nová koncepcia doručovania má predovšetkým zrýchliť súdne konanie, a to aj zavedením nových prvkov elektronickej komunikácie so stranami sporu a princípu prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch.

judge-1587300_1920

Súd doručuje písomnosti predovšetkým priamo na pojednávaní. Ak nie je možné doručiť písomnosť na pojednávaní a nejde o doručenie písomnosti do vlastných rúk (do vlastných rúk sa doručuje napr. platobný rozkaz alebo žaloba za účelom vyjadrenia žalovaného), súd na žiadosť strany doručí písomnosť na elektronickú adresu. V takom prípade sa písomnosť považuje za doručenú, aj keď si ju adresát neprečítal. Ak nie je možné písomnosť doručiť elektronicky, súd písomnosť doručuje prostredníctvom doručujúceho orgánu.


Tip redakcie: Krátkodobý nájom bytu a všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Elektronická schránka

Vychádzajúc z dôvodovej správy platí, že doručovanie písomností súdom, ktoré sa nedoručujú do vlastných rúk, sa preferenčne doručujú elektronickými prostriedkami, a to vrátane elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-governmente). K celoplošnému užívaniu elektronických schránok malo prísť už začiatkom augusta, nakoľko však boli schránky aktivované len u malého počtu povinných osôb, došlo k odsunu termínu povinného využívania elektronických schránok na 01.01.2017.

Pozor: V prípade, že ste si svoju elektronickú schránku aktivovali na doručovanie, bude s vami orgán verejnej moci komunikovať elektronicky, čo však neovplyvní vašu možnosť zvoliť si komunikáciu aj v listinnej forme. Za všetkých, ktorí si svoju schránku do 01.01.2017 neaktivujú sami, spraví tak príslušný úrad.

stamps-1712530_1920

Adresa na doručovanie

Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky, doručuje súd písomnosti fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Ak fyzická osoba nemá takto evidovanú adresu, bude jej písomnosť doručená oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa potom bude považovať za doručenú.


Tip redakcie: Yahoo spolupracovalo s FBI a tajne sledovalo všetky naše emaily

Doručovanie do vlastných rúk

Doručovanie písomností súdom do vlastných rúk sa má zefektívniť zavedením princípu prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch. Ak nie je možné písomnosť doručiť na adresu podľa registra obyvateľov Slovenskej republiky (v prípade fyzickej osoby), považuje sa dňom jej vrátenia súdu za doručenú.

Osobitná úprava existuje v prípade doručovania žaloby. Ak sa ju nepodarí doručiť do vlastných rúk, súd je povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného (napr. dopytom na sociálnu poisťovňu, daňový úrad, ústav na výkon trestu atď.). Ak sa súdu ani napriek uvedenému nepodarí žalobu doručiť, zverejní oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli a na webovej stránke súdu. Žaloba sa potom bude považovať po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj keď sa o tom adresát nedozvie.

Lehoty

S doručovaním procesných úkonov úzko súvisí počítanie lehôt, napr. lehota na doručenie vyjadrenia k žalobe, lehota na podanie odporu proti platobnému rozkazu. Lehota môže byť určená podľa hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov. Do plynutia lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak vám bol platobný rozkaz doručený v pondelok, lehota na podanie odporu začína plynúť až nasledujúci deň.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty, ak ho v mesiaci niet, tak posledným dňom mesiaca. Napríklad ak lehota prvým dňom jednomesačnej lehoty bol 30. január, posledným dňom lehoty je 28., resp. 29. február. Súčasne platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.


Tip redakcie: Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

hourglass-620397_1920

Pozor!: Lehoty používané v rámci civilného sporového konania sú tzv. procesné lehoty. Procesná lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon (písomné vyjadrenie, odpor voči platobnému rozkazu) priamo na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (podanie zásielky na pošte). Uvedené platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času.

V prípade písomnosti vo veci samej (napr. žaloba, odvolanie) doručenej súdu elektronickými prostriedkami (napr. mailom, faxom) bez autorizácie podľa osobitného predpisu, t. j. zaručeného elektronického podpisu, treba dodatočne túto písomnosť doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu (so zaručeným elektronickým podpisom). Ak strana sporu svoje podanie súdu dodatočne nedoručí, a to do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Vidíte, doručovanie písomností súdom môže byť komplikovanejšie ako ste si mysleli.

Čítajte tiež:

Projekt Sky Park: Keď 5 veží zatieni III veže

Bývanie v rodinnom dome a zároveň aj dobrá investícia. Čo ponúka okolie Bratislavy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ