Právna poradňa: Všetko o pestúnskej starostlivosti

0
4258

Výkon pestúnskej starostlivosti

Základný rámec úpravy pestúnskej starostlivosti poskytuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý pestúnsku starostlivosť spolu s ústavnou starostlivosťou a zverením maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti radí medzi jednotlivé formy náhradnej starostlivosti.

Platí, že v prípade ak rodičia nezabezpečujú alebo nedokážu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné vzhľadom na najlepší záujem maloletého dieťaťa, môže byť dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. O zverení do pestúnskej starostlivosti inej fyzickej osoby, ktorá prejaví záujem stať sa pestúnom a súčasne spĺňa zákonom ustanovené podmienky, musí rozhodnúť príslušný súd.

41302642 - mother, father and daughter in the park. first steps

Predpoklady výkonu pestúnskej starostlivosti

Pestúnom sa tak môže stať len fyzická osoba (prípadne manželia), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony, má zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady na výkon pestúnskej starostlivosti, nie je osobou, ktorá nezabezpečuje osobnú starostlivosť o svoje maloleté dieťa z dôvodu, že jej bolo odňaté rozhodnutím súdu, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť a spôsobom svojho života zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.Tip redakcie: Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru dohodouZoznam žiadateľov o pestúnsku starostlivosť

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a to meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. 

K takejto žiadosti o zápis by mal byť ďalej predložený (i.) vyplnený dotazník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, (ii.) správa o zdravotnom stave fyzickej osoby a (iii.) doklad o majetkových pomeroch žiadateľa, ktorým osoba preukáže majetkový predpoklad na uspokojenie potrieb maloletej osoby. Z miesta pobytu žiadateľa bude vyžiadaná taktiež správa obecného úradu o spôsobe života žiadateľa.

Ďalšie informácie k podaniu žiadosti o zaradenie do zoznamu žiadateľov poskytne fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom, každý orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

53077412 - father and child

Príprava fyzickej osoby

Každá osoba, ktorá má záujem byť zapísaná do zoznamu žiadateľov je povinná absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Subjektom, ktorý vykonáva takúto prípravu, je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prípadne akreditovaný subjekt (ak si takýto fyzická osoba zvolí). Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby sa vykonáva v rozsahu najmenej26 hodín a spočíva v poskytnutí základných informácií o náhradnej starostlivosti, vývine a potrebách dieťaťa, právach dieťaťa a právach a povinnostiach rodičov dieťaťa a v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom.

Subjekt, ktorý vykonal prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, vypracuje po skončení prípravy záverečnú správu o príprave osoby, s ktorou ju oboznámi. Súčasťou záverečnej správy o príprave musí byť najmä charakteristika osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenie k predpokladom fyzickej osoby vychovávať dieťa, k motivácii záujmu fyzickej osoby stať sa pestúnom, k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia.Tip redakcie: Právna poradňa: Výrub stromov a krovínRozhodnutie o zapísaní osoby do zoznamu žiadateľov

Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Platí, že fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti atď.

Proces náhradnej starostlivosti pokračuje sprostredkovaním nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, Takýto proces môže začať až dňom právoplatnosti rozhodnutia o zapísaní fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov, pričom k sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom môže dôjsť len so súhlasom žiadateľa.

Pozor!: Výkon pestúnskej starostlivosti štát finančne podporuje príspevkami pre pestúnov a deti (mesačný opakovaný príspevok pre pestúna, jednorazový a mesačný opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa). Nárok na pestúnsky príspevok osobe vzniká až po jeho uplatnení na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu pestúna.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Zmluvná pokuta

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť – Určenie výšky výživného