Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

0
4014

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou upravuje zákonník práce v ustanovení § 61 až § 67. Výpoveďou môže pracovný pomer skončiť tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, v prípade zamestnávateľa zákon stanovuje konečný výpočet dôvodov, pre ktoré môže dať zamestnancovi výpoveď. 

Pozor!: Doručenú výpoveď možno odvolať len so súhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie a súhlas sa musia urobiť písomne. Takéto odvolanie možno urobiť najneskôr do konca uplynutia výpovednej doby.

11336960 - man in two-piece grey suit striking different poses

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Výpoveď daná zamestnancom

Výpoveď danú zamestnancom zákonník práce upravuje len veľmi stručne v ustanovení § 67. Podľa tohto ustanovenia musí byť výpoveď zamestnanca písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná. Výpovedný dôvod zamestnanec vo výpovedi uvádzať nemusí, t. j. závisí len od zamestnanca, či a aký dôvod skončenia pracovného pomeru uvedie.

Výpoveď daná zamestnávateľom 

Na to, aby zamestnávateľ platne skončil pracovný pomer so svojím zamestnancom musí byť výpoveď (i.) písomná, (ii.) doručená zamestnancovi a (iii.) vo výpovedi musí byť skutkovo vymedzený dôvod skončenia pracovného pomeru. Neplatnosť v prípade ústnej výpovede však nie je absolútna, t. j. účastník sa neplatnosti musí dovolať na súde.

Výpoveď musí byť zamestnancovi doručená do vlastných rúk, a to na pracovisku, prípadne v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, môže zamestnávateľ písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Pri doručení výpovede zamestnancovi osobne na pracovisku odporúčame tak urobiť v prítomnosti ďalšej osoby ako svedka, ktorá v prípade neskoršieho sporu dosvedčí priebeh doručenia výpovede.


Tip redakcie: Nároky zamestnanca pri skončení pracovného pomeru


 Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer

 Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer sú uvedené v § 63 ods. 1 zákonníka práce. V prípade § 63 ods. 1 sa jedná o taxatívny (konečný) výpočet výpovedných dôvodov (z iného dôvodu preto zamestnávateľ nemôže platne skončiť pracovný pomer). Platí, že dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. V prípade, ak by sa zamestnávateľ rozhodol pre zmenu výpovedného dôvodu, musel by zamestnancovi opätovne doručiť výpoveď a vykonať ďalšie kroky, ktoré výpovedi predchádzali, ako napr. prerokovanie výpovede, ponuka inej vhodnej práce.

V samotnej výpovedi zamestnávateľ musí uviesť nielen odkaz na ustanovenie zákonníka práce, ktoré upravuje konkrétny výpovedný dôvod, ale aj skutkovo opísať skutočnosti, ktorými zamestnanec naplnil výpovedný dôvod, ako napr. v čom spočíva porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca. Nesplnenie tejto podmienky opäť predstavuje relatívnu neplatnosť výpovede, t. j. účastník sa neplatnosti musí dovolať na súde.

Z ustanovení zákonníka práce však možno dovodiť aj ďalšie náležitosti výpovede, napr. že výpoveď musí byť podpísaná oprávnenou osobou (§ 9 zákona), ktorou je vo väčšine prípadov konateľ zamestnávateľa (právnickej osoby).

V prípade, ak výpoveď nebude spĺňať všetky uvedené požiadavky, jedná sa o tzv. neplatné skončenie pracovného pomeru. Zákonník práce v takomto prípade zamestnancovi (ale aj zamestnávateľovi) poskytuje ochranu, kedy zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, môže na súde napadnúť neplatné skončenie pracovného pomeru, a to žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Žaloba musí byť na súd doručená najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Pre úplnosť uvádzame, že pracovný pomer v prípade výpovede končí uplynutím výpovednej doby.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Výrub stromov a kroví

Právna poradňa: Zmeny v Obchodnom zákonníku. Jednoduchá spoločnosť na akcie