Povinné elektronické schránky právnických osôb

0
9950

V snahe o urýchlenie a zefektívnenie doručovania úradných zásielok (vrátane doručovania zásielok v konaní pred súdom) bol spustený projekt elektronického doručovania úradných rozhodnutí orgánov verejnej moci do elektronických schránok. Podrobnosti upravuje zákon  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o egovernmente).

sud

Pozor! Elektronicky doručené zásielky budú mať rovnakú váhu ako zásielky doručované poštou. Uvedené je významné aj s ohľadom na začiatok plynutia lehôt. Zásielka doručená do elektronickej schránky už nebude doručovaná poštou.

Informovanosť povinnej osoby, t. j. osoby, ktorej štát zriadil elektronickú schránku, bude následne závisieť od pravidelnej kontroly elektronickej schránky.

  1. Koho sa to týka? Doručovanie do elektronických schránok sa bude povinne týkať všetkých právnických osôb, t. j. okrem iného všetkých obchodných spoločností, ale súčasne tiež advokátov, notárov, exekútorov, daňových poradcov a zapísaných organizačných zložiek. Občania a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci) – si budú môcť elektronické doručovanie zvoliť dobrovoľne a schránky si aktivovať na webovej stránke slovensko.sk.

 

  1. Čo je potrebné na aktívne využívanie schránky? Povinné osoby si schránku nemusia zriaďovať sami, tieto im už boli zriadené automaticky Úradom vlády SR, resp. prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Skutočnosť, že schránky boli zriadené však ešte neznamená, že ich úrady mohli začať používať na komunikáciu s osobami, keďže predpokladom na používanie schránky je jej aktivácia.

Pozor! Na to, aby sa osoba do svojej elektronickej schránky vôbec vedela prihlásiť a aktivovať ju, je nevyhnutné mať elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný osobný kód a čítačku. Tieto je možné získať na ktoromkoľvek oddelení dokladov polície. Zaručený elektronický podpis s doručovaním cez elektronickú schránku nesúvisí.

Ak osoba disponuje takýmto občianskym preukazom, kódom a čítačkou môže pristúpiť k aktivácii svojej schránky cez webovú stránku slovensko.sk. Elektronická schránka sa aktivuje momentom prvého vstupu, t. j. prihlásením. Elektronickú schránku si tu bude možné prepojiť napr. s e-mailovou schránkou, kam budú osobe následne doručované notifikácie o nových správach, t. j. oznámenie o novej správe v elektronickej schránke bez ďalších podrobností. Preto odporúčame prepojenie elektronickej schránky s e-mailovou schránkou, prípadne s mobilným telefónom. V opačnom prípade môže povinná osoba zmeškať lehotu uloženú orgánom verejnej moci a následne čeliť zbytočným sankciám.

  1. Prechodné medziobdobie a celoplošná aktivácia schránok. Celoplošné aktivovanie schránok zo strany štátu (nie aktivácia jednotlivými povinnými osobami) malo nastať dňa 1. 8. 2016. Nakoľko však mnohé povinné osoby ešte nedisponujú elektronickým občianskym preukazom, rozhodlo sa o zavedení tzv. prechodného medziobdobia, ktoré potrvá do 1. 1. 2017. Počas tohto medziobdobia sa očakávajú zabezpečenie elektronického občianskeho preukazu a aktivácia elektronických schránok ich vlastníkmi.

Od 1. 8. 2016 do 1. 1. 2017 si budú musieť schránky postupne aktivovať povinné osoby a tento proces bude ukončený prvým prihlásením povinnej osoby do schránky. Najneskôr 1. 1. 2017 budú aktivované všetky schránky, t. j. aj tie, do ktorých sa počas prechodného obdobia povinná osoba neprihlásila. Po tomto dátume už úrady nebudú akceptovať, že si povinná osoba nevybavila všetko potrebné na vstup do schránky.

Hoci zákon o egovernmente nepredpokladá sankciu za neaktivovanie elektronickej schránky, je zrejmé, že takýmto konaním sa povinná osoba sama vystavuje riziku premeškania lehôt uložených úradmi a prípadným sankciám.

Pozor! V prípade konateľov, ktorí nie sú štátnymi občanmi SR, a teda nedisponujú elektronickými občianskymi preukazmi a čítačkami, musí štát vymyslieť iný spôsob prihlásenia do schránky. Konatelia však stále majú možnosť poveriť splnomocnením inú osobu na vstup do schránky spoločnosti.

Čítajte aj:

Je voči vám vedená exekúcia? Môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií

Zmluvné zastúpenie právnickej osoby – prokúra

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

ZANECHAŤ ODPOVEĎ