Dedičské konanie: Prečítajte si tipy ako naložiť so zdedenými dlhmi

0
5596

Dedičské konanie predstavuje proces urovnania práv a povinností zomretej fyzickej osoby, t.j. poručiteľa, a ich prechod na dedičov poručiteľa. Samotné dedičské konanie je upravené jednak Občianskym zákonníkom (hmotnoprávna stránka) a Civilným mimosporovým poriadkom (od 1. júla upravuje procesnoprávnu stránku, predtým občiansky súdny poriadok). 
peniaze

  1. Priebeh dedičského konania

Dedičské konanie je súdnym konaním, kedy matrika oznámi úmrtie poručiteľa súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva, a to doručením úmrtného listu. Miestna príslušnosť súdu v konaní o dedičstve je v rovnaká ako doteraz, t.j. v zmysle Civilného mimosporového poriadku je na konanie o dedičstve príslušný súd, v ktorého obvode (i) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, (ii) sa nachádza majetok poručiteľa alebo (iii) poručiteľ zomrel.

Súd poverí vedením konania o dedičstve notára ako súdneho komisára. Dedičia si nemôžu notára sami zvoliť, nakoľko notára poverí vykonaním úkonov o dedičstve súd na základe rozvrhu práce. Úlohou notára je spravidla vydať uznesenie o dedičstve (predtým osvedčenie o dedičstve).

Najskôr je však potrebné zistiť majetok (aktíva) a dlhy (pasíva) poručiteľa a vykonať ich súpis. Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa sa uznesením určí všeobecná hodnota majetku, výška dlhov, prípadne výška predlženia majetku v čase smrti poručiteľa. Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu.

Súd (rozumej notár poverený funkciou súdneho komisára) v uznesení o dedičstve (i) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi, (ii) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu, (iii) schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, (iv) schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov, (v) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode alebo (vi) neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Prejednanie dedičstva je skončené právoplatnosťou uznesenia o dedičstve.

 

  1. Dedenie zo zákona, dedenie zo závetu

Dediť možno (i) zo zákona, (ii) zo závetu, prípadne (iii) z oboch týchto dôvodov. Vo všeobecnosti je daná prednosť dedenia zo závetu, tzn., že ak sa osoba rozhodne vyhotoviť závet, a tento spĺňa zákonné požiadavky, dedičstvo bude prerozdelené podľa závetu. V prípade, ak poručiteľ v závete nezahrnul celé svoje dedičstvo, bude táto nezahrnutá časť medzi dedičov prerozdelená podľa zákona a v prípade, ak závet absentuje úplne, využije sa dedenie zo zákona.

Dedenie zo zákona upravuje štyri skupiny dedičov. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel/ka každý z nich rovnakým dielom (½ manžel/ka a ½ deti), manžel/ka však nemôže dediť sám/sama, preto v takýchto prípadoch nastupuje druhá skupina, atď. Poradie skupín nemožno meniť. V prvom rade sú oprávnené dediť osoby v prvej skupine a až následne, ak takéto osoby nie sú (napr. poručiteľ bol slobodný a nemal deti), nastupuje druhá skupina atď.

  1. Dlhy poručiteľa a likvidácia majetku

Okrem majetku poručiteľa sa dedia taktiež dlhy poručiteľa (nedoplatky do zdravotnej poisťovne, dlhy voči daňovému úradu, neuhradené faktúry atď.)  Povinnosť k úhrade, ktorá vznikla poručiteľovi pred jeho smrťou prechádza na dedičov, a to do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudli v dedičskom konaní. Ak je dedičov viac, zodpovedajú podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu.

Dlhy poručiteľa je možné s veriteľmi urovnať uzavretím dohody dedičov a veriteľa, ktorou sa vyporiadava pohľadávka veriteľa. Ak sú však dlhy v porovnaní s majetkom poručiteľa priveľké, príp. sú dlhy vyššie ako samotný majetok, majú dedičia možnosť (i) uzavrieť s veriteľmi  dohodu o prenechaní dedičstva veriteľom na úhradu dlhov alebo (ii) ak nedôjde k uzatvoreniu takejto dohody, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.

O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Veritelia sú povinní v prihláške uviesť (i) výšku dlhu, (ii) právny dôvod jeho vzniku (napr. neuhradenie faktúry za telefón, neuhradený nájom atď.), (iii) spôsob zabezpečenia dlhu (napr. záložným právom).

Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súd na záver vykoná rozvrh prerozdelenia speňaženého majetku poručiteľa medzi veriteľov. Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Ak sa objaví ďalší poručiteľov majetok, rozdelí ho súd veriteľom do výšky ich neuspokojených pohľadávok. Ak zostane majetkový prebytok, prerozdelí ho súd ako dedičstvo.

Pozor!: Ak je Vaša pohľadávka sporná, resp. ju dedičia namietnu v konaní pred notárom, notár takúto pohľadávku vylúči z dedičského konania a veriteľovi zostáva možnosť uplatniť si takúto pohľadávku na príslušnom súde. V prípade napr. daňových nedoplatkov, ktoré neboli prihlásené do dedičského konania a nie sú zahrnuté v uznesení o dedičstve, je daňový úrad oprávnený tieto vymáhať v exekučnom konaní, a to do hodnoty zdedeného majetku.
sud

  1. Odmietnutie dedičstva

Záverom poukazujeme ešte na možnosť dedičstvo odmietnuť ako celok, tzn. aj so všetkými dlhmi. Túto možnosť je vhodné využiť predovšetkým v prípade, kedy poručiteľ okrem viacero dlhov zanechal aj majetok v menšej hodnote. V prípade, ak by poručiteľ zanechal len dlhy a žiadny majetok, dedičovi by zodpovednosť za dlhy nevznikla, nakoľko dedič zodpovedá za dlhy len do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudol. Takéto dedičské konanie by bolo zastavené.

Dedičstvo je potrebné odmietnuť vyhlásením o odmietnutí dedičstva, a to v zákonnej lehote jedného mesiaca odo dňa upovedomenia dediča o tomto práve na vzdanie sa dedičstva. Prípustné sú dve formy odmietnutia dedičstva, a to ústnym vyhlásením na súde, alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Odmietnutie pritom musí byť bezpodmienečné a bezvýhradné (dedičstvo je možné odmietnuť iba ako celok a dedič si nemôže vybrať časť dedičstva a dlhov, ktoré odmieta a časť, ktorú prijíma).

Čítajte aj:

Čo znamená pojem “spoločnosť v kríze” a čo vtedy s firmou spraviť?

Občiansky preukaz so sebou nosiť nemusíte. Na toto policajt nemá nárok!

Zmluvné zastúpenie právnickej osoby – prokúra