Začíname podnikať: Podnikateľský zámer a vypracovanie

0
5935

Pokiaľ sa chystáte podnikať a zároveň žiadate o dotácie Európskej únie, podmienkou je podnikateľský zámer. Ten býva podmienkou aj pri iných prípadoch, no pokiaľ sa držíme podmienky začínajúceho podnikateľa, ktorí nemá príliš veľa finančných možností, rátajme s týmto prípadom.

Spôsob, ako vyhotoviť podnikateľský zámer, sa zdá byť jednoduchý, ale pri jeho písaní môže nastať viacero komplikácií. Je pravdou, že rovnaký podnikateľský zámer Vám vezmú v Nitre, v Banskej Bystrici, ale v Piešťanoch a Ružomberku je s ním problém. Celkovo k vytvoreniu živnosti pomáhajú pracovníci úradu práce a k získaniu živnosti taktiež. Tí vám tiež pomôžu pri písaní podnikateľského zámeru. Nie každý záujemca o živnosť a dotácie musí automaticky vedieť písať podobné veci, aj preto niektoré úrady práce pre záujemcov pripravili formulár, ktorý vypíšu, no i tak bude potrebné mu dodať nejaký vzhľad. Na internete sa nachádza množstvo zámerov a predpripravených súborov, ktoré občas v snahe zakryť osobné údaje poškodia výzor a mylne tak dávajú predstavu o správnej podobe zámeru. Je dobré si nájsť niekoho, čo s tým už skúsenosti mal a s jeho pomocou docieliť dokončenie a predstavenie zámeru komisii prideľujúcej dotácie EÚ.

Pozbierajte tehly z ktorých chcete stavať dom
Pozbierajte si na jedno miesto všetky myšlienky, ktoré majú byť základom vášho fungovania. Premyslite si miesto fungovania, zhodnoťte možnosti, aké vám dáva vaše okolie, možnosti reklamy, priatelia, náradie a techniku, ktorou disponujete, ale hlavne vzdelaním a skúsenosťami, ktoré občas v ambicióznych plánoch nepustia. O každej z týchto oblastí a o obsahu takého zámeru si povieme niečo viac v nasledovnom súhrne tak, ako by po textovej neformátovej stránke vyzeral od prvej strany po poslednú.

Od A po Z.
Podnikateľský zámer ak je vašou úlohou, je povinný. Na ňom môže závisieť mnohé, preto si dajte na ňom záležať, pretože jeho dobré spracovanie môžu ohodnotiť aj v komisii za veľmi dobré a potom nemáte problém s ničím, ak vás nepribrzdí nič iné. Prvá strana je jednoduchá, obsahuje názov činnosti, meno s adresou a telefónnym číslom. Ďalej dokument pripomína seminárne práce, takže druhá strana je obsah s očíslovanými stranami.

  • 1. údaje o žiadateľovi. Tretia strana s údajmi o vás je skôr životopisom. Viac sa zameriava na vašu profesiu, vzdelanie a trvanie každého z týchto období. Spomenúť musíte aj zručnosti, certifikáty a praxe.
  • 2. charakteristika zámeru. V tejto časti popisujete bližšie, čo je predmetom vášho podnikania, čo budete vyrábať, alebo vykonávať, na základe čoho, ako to prebieha a podobne. Pokiaľ sa jedná o odbornú oblasť, musí byť písaná jasne a zreteľne nie príliš odborne, aby zároveň mohol text pochopiť ktokoľvek bez nutnosti ovládať túto oblasť. Vysvetlite pojmy počas výroby. V tomto bode tiež vysvetlíte, na čo všetko budú použité dotácie získané z EÚ a v akom rozsahu.
  • 3. postup realizácie zámeru. V tejto sekcii popíšte bližšie pre dva najbližšie roky váš plán realizácie zámeru, postup jednotlivých plánoch, expandovanie, vytváranie pracovných miest a podobne. Pre rok 2011 napríklad uvediete popis plánov do konca roka v bodoch, popíšete ako sa chcete uchádzať o záujem klientov, kde všade budete inzerovať, o čo sa pokúsite, aby o vás vedeli. Najmä však začnete zriadením prevádzky, vytvorením prostredia a obstaraním materiálov a podobne. V nasledujúcom roku 2012 zas môžete napísať plány spomínanej expanzie, pridanie nového sortimentu výrobkov, rozšírenie výroby a podobne. Do augusta 2013 potom môžete predpokladať ďalšie zvýšené ambície, ktoré sú a budú stále považované len za akýsi plán, ktorý keď nesplní, alebo prekročí, nedeje sa nič. Určite nepoužívajte výrazy ako ovládnutie trhu, ovládnutie krajiny a rozšírenie do celej Európy. To sa len tak nepodarí, vieme.
  • 4. miesto realizácie zámeru. Na tento bod pozor. Musí byť dobre premyslený. Kde sa bude prevádzka realizovať, či bude potrebné zriadiť miesto, je potrebné popísať vlastníctvo priestorov, budovy, pripojiť výšku nákladov prenájmu a služieb, dostupnosť parkovania a prístupových ciest. Miesto výkonu môže byť aj doma na adrese uvedenej na občianskom preukaze, teda trvalé bydlisko. Bod 4.1 tvorí popis technického a organizačného zabezpečenia, čiže či je potrebné priestor výrazne upraviť, aká bude nákladovosť zmien a úprav, nezabudnite popísať, či tieto činnosti úprav budú zabezpečené svojopomocne, alebo bude na to povolaná pomoc iných osôb / firmy. Obstarajte si predpokladanú výšku nákladov.
  • 5. marketingové informácie. Časť s marketingovými informáciami je pre mnohých ľudí najviac obľúbená a najviac tvorivá. V prvom jej bode popisujete produkt. Charakterizujete službu, alebo váš výrobok, prečo ho vyrábate, čím je, na čo slúži, prečo je na trhu, čo od neho možno očakávať. Pre koho je určený, v akej miere a na čo pôsobí, respektíve popísšte dôvody, prečo by s amal na trhu udržať. Druhý bod je marketingový priestor. Popíšete silu lokality, záujem obyvateľov, dosah poskytovaných služieb, pre koho bude služba alebo výrobok určený a v akej lokalite, zhodnotíte, či je predpoklad záujmu, nepopíšete však konkurenciu a ľudí konkrétne čo príde neskôr.Tretím bodom je cena. Predstavte svoju predstavu o cene, od čoho sa bude vyvíjať, čo ju určí a ak s ňou mienite narábať. Predstavte aj zámery akcií a ceny konkurencie, ak chcete nižšou cenou nad ňou víťaziť. Štvrtým bodom sú ľudia. Najskôr sú to dodávatelia. Tovar, služby alebo suroviny musíte od niekoho nakupovať aj vy. Ďalej odberatelia. Pre akú skupinu ľudí budú určené produkty vášho podnikania, kto bude odberať služby, ako bude prebiehať ich distribúcia a dovoz, prečo vôbec budú kupovať váš produkt a pokúste sa pripraviť profil priemerného zákazníka, jeho pôvod, finančné možnosti a podobne. Zamestnanci: čo od vašich zamestnancov budete potrebovať, aké máte na nich nároky a v akom rozsahu mienite vytvárať pracovné miesta. Konkurencia: ďalší zaujímavý bod bližšie predstavuje konkurencie schopnosť vašej lokality. Popíšte prevádzky podobného podnikania, netreba konkrétne, stačí všeobecne zhodnotiť situácií v tomto smere v okolí blízkom aj vzdialenom, čo vyrábajú, aké je ich zameranie, v čom sa líšia a v čom možno robia chyby. S tým súvisí aj ďalší pod bod – Výhody nad konkurenciou: ako sa chcete presadiť, v čom budete lepší, aká bude snaha vo vylepšovaní a podobne. Posledným bodom v časti „ľudia“ je Reklama. V nej popíšete svoje plány na propagáciu, vytvorenie stránky, letáková reklama, plány na investíciu do tlače a do rôznych kampaní. Pred tým, než strelíte nejakú sumu, naozaj sa presvedčte, v akých cenách sa reklama pohybuje.
  • 6. Analýza SWOT. Analýza tohto podivného názvu je vlastne zhodnotenie slabých a silných stránok zámeru. Popíšete podrobne a úprimne všetky slabé stránky vášho zámeru a rovnako tak silné. V slabých môže byť slabá vymožiteľnosť práva, silná konkurencia, slabé skúsenosti, slabá technická vybavenosť. Medzi silnými môže byť slabá konkurencia, vaše skúsenosti a vybavenosť, znalosti a certifikáty, školenia v tejto oblasti prekonávajúce kohokoľvek v okolí a podobne. Nebojte sa pochváliť. Spomeňte možnosti, ktoré vám môžu pomôcť, ale aj hrozby, ktoré môžu uškodiť vášmu podnikaniu.
  • 7. Finančná prognóza. Tento údaj obsahuje niekoľko tabuliek s finančným predpokladom príjmov a výdavkov na najbližšie dva až tri roky – zahŕňa náklady na prevádzku, predpokladaný zisk, náklady za energie, odpisy majetku, odvody a podobne. Ich podobu získate na konkrétnom úrade práce. K tabuľke pripájate aj výšku finančných prostriedkov s ktorými vstupujete do podnikania vy sám.
  • 8. Doplňujúce informácie. Tu sa hodí spomenúť, pokiaľ máte nejaké certifikáty, osvedčenia a ste k niečomu spôsobilí, popísať kvality a rozsah oprávnení, ktorými disponujete.
  • 9. Kalkulácia predpokladaných nákladov. V tomto bode uvediete výšku príspevku, ktorý vám fond ponúka. Rozpíše sa predpoklad na jeho čerpanie, čo všetko sa zaň kúpi. Príspevok však nemožno použiť na nákup predávaného materiálu, mzdu zamestnanca, lízing, splácanie dlhov, alebo úhradu nákladov spojených s prevádzkou.

V závere podpíšete aj prehlásenie, že predmety zakúpené za príspevok budú uložené na mieste podnikania a nie mimo neho. Pokiaľ si pripravíte všetky odpovede na tieto témy, máte o tú najhoršiu robotu menej po získaní presných tabuliek.