Koncesionárske poplatky

0
3901

Koncesionárske poplatky predstavujú poplatky za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Ich platenie, vyberanie a vymáhanie upravuje zákon č. 340/2012 Z. z. zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Kto má povinnosť platiť koncesionárske poplatky? Platiteľom úhrady je (i.) každá fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektrinyv evidencii odberateľov elektriny v domácnostiako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome a (ii.) každý zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Pozor!: Nie je pravdou, že povinnosť hradiť poplatky za služby poskytované verejnosti závisí od toho či, zamestnávateľ na pracovisku využíva rádio, televízor alebo iné zariadenie. Povinnosť hradiť tieto poplatky v zmysle zákon vzniká každému zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Túto povinnosť preto majú aj zamestnávatelia, ktorí na pracovisku žiadne rádio, televízor alebo iné zariadenie nemajú. 

72147580 - bratislava, slovakia - november 5, 2015: the building of slovak radio in bratislava, slovakia

Povinnosť platiť koncesionársky poplatok zamestnávateľovi vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stal platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Preto ak zamestnávateľ, ktorý pôvodne v pracovnom pomere zamestnával dve osoby, zamestnal v mesiaci január 2017 ďalšiu osobu (t.j. v januári 2017 sa stal platiteľom koncesionárskych poplatkov), vzniká mu odo dňa 01. 02.2017 povinnosť tieto poplatky hradiť.


Tip redakcie: Právna poradňa: Osobný bankrot / Malý konkurz


  1. Výška poplatku. Výška poplatku je v prípade platiteľa (zamestnávateľa) závislá od počtu osôb, ktoré zamestnávateľ zamestnáva. Každý zamestnávateľ, ktorý spĺňa zákonom predpísanú podmienku, je povinný mesačne uhradiť koncesionársky poplatok minimálne vo výške 4,64 EUR. Poplatok v takejto výške hradia zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú od 3 do 9 zamestnancov, ak však zamestnávateľ zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov, je povinný uhradiť 18,58 EUR; ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov, je povinný uhradiť 79,66 EUR atď. Na účely určenia výšky poplatku je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí.

Nakoľko je však možné, aby si zamestnávateľ vybral, či chce koncesionárske poplatky hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo jedenkrát za rok, je na určenie sadzby poplatku na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia. Vo všetkých prípadoch je zamestnávateľ povinný poplatok uhradiť najneskôr v posledný deň obdobia prvého mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (s výnimkou mesačných úhrad, kedy úhradu za príslušný mesiac je povinný zaplatiť do posledného dňa toho-ktorého mesiaca).

Zamestnávateľ, ktorý nezaplatí úhradu, sa dostáva do omeškania so zaplatením úhrady. RTVS vtedy zamestnávateľa písomne vyzve na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy. Ak zamestnávateľ nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, je povinný zaplatiť RTVS aj pokutu, ktorá sa pohybuje vo výške od 33,- EUR do 166,- EUR.justitia-429717_1920

  1. Zmena počtu zamestnancov. Ak sa u zamestnávateľa zníži počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby poplatku (bod 2. tohto článku), nárok platiť nižší poplatok zamestnávateľovi vznikne až po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť nižší poplatok. Túto povinnosť si zamestnávateľ môže splniť elektronicky na webovej stránke www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia. Elektronicky je možné splniť si povinnosť oznámiť vznik a zánik povinnosti platiť tento poplatok.

Zamestnávateľ je povinný do 30 dní písomne oznámiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti hradiť úhradu. Oznámenie sa zasiela vyberateľovi poplatku, ktorým je RTVS. Či k takýmto zmenám (napr. zánik povinnosti hradiť koncesionársky poplatok) naozaj došlo si RTVS dokáže jednoducho overiť u Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny či Sociálnej poisťovni, ktoré sú povinné poskytnúť na základe písomnej žiadosti RTVS potrebnú súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ