Zmena konateľa a povinnosti s tým spojené

0
5030

V súlade s ustanovením zákona o obchodnom registri patrí medzi údaje zapisované do obchodného registra meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti (v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je touto osobou konateľ).

Ak v spoločnosti s ručením obmedzeným dôjde k zmene v osobe konateľa, je spoločnosť povinná uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému obchodnému registru, a to v zákonom stanovenej lehote. V súlade so zákonom o obchodnom registri musí byť táto povinnosť splnená najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade hrozí spoločnosti uloženie pokuty. V praxi však dodržiavanie tejto povinnosti nie je striktne kontrolované a uvedená sankcia nie je vždy ukladaná.

pravo

Zápis zmeny konateľa do obchodného registra má deklaratórny účinok, tzn. funkcia konateľa vznikne ku dňu jeho vymenovania a nie dňom vykonania zápisu zmeny konateľa. Samotný zápis obchodným registrom preto spĺňa predovšetkým informatívnu funkciu pre tretie osoby.

Ak by bol pôvodný konateľ rozhodnutím jediného spoločníka (v jednoosobovej spoločnosti) alebo valného zhromaždenia (v spoločnosti s dvoma a viacerými spoločníkmi) odvolaný k 31. 03. 2016 a nový konateľ vymenovaný od 01. 04. 2016, avšak zápis by bol obchodným registrom vykonaný až 20. 04. 2016, nič to nemení na skutočnosti, že nový konateľ je odo dňa svojho vymenovania, t. j. 01. 04. 2016, oprávnený v mene spoločnosti konať. Uvedené analogicky platí taktiež pre odvolaného konateľa.

Vykonaním zápisu obchodného registra o zmene konateľa sa však povinnosti spoločnosti nekončia. Nakoľko je podmienkou na výkon funkcie konateľa, okrem iného, jeho bezúhonnosť, je potrebné preukázať splnenie tejto podmienky príslušnému okresnému úradu. Pre úplnosť uvádzame, že osoba sa považuje za bezúhonnú, pokiaľ nebola právoplatne odsúdená za úmyselný hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Zmenu konateľa nezabudnite v lehote 30 dní ohlásiť príslušnému daňovému úradu, a to najlepšie predložením potvrdenia o vykonaní zápisu, ktorý vydal obchodný register.

Vyššie opísaný postup je komplikovanejší v prípade, ak má byť konateľom spoločnosti cudzinec, t. j. osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky. Takáto osoba musí disponovať povolením na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa však nevyžaduje, pokiaľ má byť konateľom osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Ak by konateľom vašej spoločnosti mal byť napríklad občan Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie alebo napríklad Cyperskej republiky, nebude potrebné, aby táto osoba disponovala povolením na pobyt, avšak bude musieť preukázať svoju bezúhonnosť.

Pozor! Aby mohla byť listina vystavená orgánom cudzieho štátu, napr. výpis z registra trestov občana Nórskeho kráľovstva, použitá na právne účely na území Slovenskej republiky, musí byť jej pôvod osvedčený požadovaným spôsobom, t. j. konzulárna superlegalizácia, príp. apostilácia. O formách overovania listín sme bližšie hovorili v predchádzajúcom príspevku.

So zmenami v spoločnosti je často spojená povinnosť spoločnosti vypracovať nové úplné znenie zakladateľského dokumentu, t. j. zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. Nakoľko sa však do zakladateľského dokumentu spoločnosti povinne zapisujú len prví konatelia, t. j. osoby, ktoré boli konateľmi pri vzniku a založení spoločnosti, nebude si zmena konateľa vyžadovať vypracovanie nového úplného znenia tohto dokumentu.

Čítajte aj:

Páli vám na hlavu slnko a zamestnávateľ vám nezabezpečí vodu? Máte svoje práva!

Na čo všetko sa pripraviť pred uzatvorením zmluvy so zahraničným partnerom?

Je voči vám vedená exekúcia? Môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií

ZANECHAŤ ODPOVEĎ