Nové civilné kódexy

0
1804

V priebehu minulého roka Národná rada Slovenskej republiky schválila znenie nových civilných kódexov, ktorými sa súdy začali riadiť od 01. 07. 2016. Tieto kódexy nahradili Občiansky súdny poriadok, ktorý sa používal od apríla 1964.

sud

  1. Nová právna úprava. Právna úprava uplatňovania práv na súde sa tak zásadným spôsobom zmenila a rozdelila do troch samostatných právnych predpisov, ktorými sú:
  • Civilný sporový poriadok upravuje postup súdu, strán sporu a osôb zúčastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Tento predpis teda bude smerodajný v bežných súkromnoprávnych sporoch medzi fyzickými a právnickými osobami.

Pri sporoch bude významnou zmenou odklon od princípu hľadania materiálnej pravdy, tzn. sudca rozhodne v prospech toho, kto predloží presvedčivejšie dôkazy.

  • Civilný mimosporový poriadok. Už zo samostatného slova mimosporový je možné vyvodiť, že v prípade použitia tohto predpisu nebude predmetom konania spor o právo, patria sem napr. konanie o rozvod manželstva; konanie o dedičstve; konanie v statusových veciach fyzických osôb – napr. vyhlásenie za mŕtveho; konanie vo veciach obchodného registra – napr. o zápise údajov, o zosúladenie údajov a o zrušenie zápisu údajov; konanie v niektorých veciach právnických osôb – napr. zrušenie právnickej osoby a nariadenie jej likvidácie atď.

Civilný mimosporový poriadok sa riadi vyšetrovacou zásadou, tzn. súd už nebude odkázaný len na dôkazy prednesené stranami, ale sám bude zisťovať skutočný stav veci.

  • Správny súdny poriadok – upravuje konanie správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve. Každý, kto si myslí, že jeho právo bolo porušené rozhodnutím orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže domáhať ochrany na správnom súde.
  1. Najdôležitejšie zmeny.

(i) Doručovanie. Doručovanie písomností súdu sa zjednodušilo, aby sa tak urýchlilo samotné konanie. Súdy budú doručovať písomnosti na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu a zásielky budú fyzickej osobe doručované na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky. V prípadoch, keď osoba adresu v registri evidovanú nemá, doručí súd písomnosť tejto osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Uvedený postup sa neuplatní v prípade doručovania žaloby. Čo sa týka písomností určených do vlastných rúk, ak tieto nemožno doručiť na adresu evidovanú v registri obyvateľov, považujú sa za doručené dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu.

(ii) Koncentrácia konania. Pre mnohých najväčší prínos, ktorý súčasne kladie veľké nároky na strany sporu. Koncentrácia konania znamená, že sudca bude môcť stanoviť účastníkom konania povinnosť predložiť všetky dôkazy v určenej lehote, pričom na ďalšie dôkazy sa nebude prihliadať, tzn. strana už nebude môcť konanie predlžovať predkladaním nových a nových dôkazov.

(iii) Dedičské konanie. Doterajší inštitút osvedčenia o dedičstve sa nahrádza uznesením o dedičstve. V konaní o dedičstve súd poverí notára, aby vo veci konal a rozhodol, čo platilo aj doteraz, zmení sa však pôsobnosť notárov, ktorí budú po novom oprávnení v zásade na všetky úkony a rozhodnutia (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené priamo v predpise). Spis tak už nemusí byť postupovaný na súd, kde sa podľa predchádzajúcej úpravy čakalo na rozhodnutie sudcu vo veci.

(iv) Ďalšie zmeny.

  • Účasť svedka. Platí, že ak strana navrhne výsluch svedka, sama zabezpečí jeho prítomnosť na pojednávaní.
  • Vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu. Hoci doteraz stačilo podať odpor v znení: týmto podávam odpor proti platobnému rozkazu, odteraz bude musieť byť odpor vecne odôvodnený.
  • Rozsudok pre zmeškanie. Rozsudok pre zmeškanie je inštitút, ktorý doteraz platil len voči žalovanému. Od 01. 07. 2016 však bude možné, aby súd žalobu zamietol, ak sa žalobca napriek poučeniu nedostaví na pojednávanie a svoju neprítomnosť neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami.

Čítajte aj:

Je voči vám vedená exekúcia? Môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií

Zastúpenie právnickej osoby

Ste na dovolenke a krachla vám cestovka? Nezúfajte, ak máte poistenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ