Zmeny v exekučnom poriadku

0
1591

Vláda Slovenskej republiky v septembri 2016 schválila rozsiahle zmeny exekučného poriadku, vďaka ktorým by mal dlžník získať väčšiu mieru ochrany a súdny exekútor zase väčšiu miery zodpovednosti.

42689176 - troubled young couple during move out process

Príslušný súd, náhodný výber exekútora

Jediným súdom príslušným na výkon exekučnej agendy sa stane Okresný súd v Banskej Bystrici, čím sa majú ostatné okresné súdy odbremeniť od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami. Súd bude so súdnymi exekútormi komunikovať výlučne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a ostatných písomností súdu. Netreba však zabudnúť na to, že Okresný súd v Banskej Bystrici bude len príslušným súdom len pre nové exekučné konania. Neukončené exekučné konania tak zostanú na príslušných okresných súdoch.


Tip redakcie: Tipy ako zlepšiť svoj zdravotný stav a neminúť pri tom stovky eur


Súčasný právny stav umožňuje oprávnenému, aby si pre každé exekučné konanie sám vybral ľubovoľného súdneho exekútora. Pre exekučné konanie tak bude súdny exekútor vybraný náhodne. Náhodný výber bude založený na územnom princípe, t.j. výber sa uskutoční zo zoznamu exekútorov, ktorí majú sídlo v územnom obvode krajského súdu, v ktorom je trvalý pobyt, miesto podnikania, príp. sídlo spoločnosti. Súčasne bude platiť, že exekučné konania sa budú exekútorom prideľovať rovnomerne s prihliadnutím na výšku vymáhaných nárokov.

Jedinú výnimku predstavuje situácia, kedy je voči povinnému (dlžníkovi) vedených viacero exekúcií. Ak už súd poveril vykonaním exekúcie niektorého zo súdnych exekútor, každá ďalšia exekúcia proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu exekútorovi, ktorý už vykonáva skoršiu exekúciu.

Odvolanie z funkcie, odklad exekúcie

Ďalšou zmenou je sprísnenie sankcií v prípade nevyplatenia vymožených peňažných prostriedkov oprávnenému (veriteľovi). Podľa novely má exekútor oprávnenému vyplatiť finančné prostriedky, ktoré vymohol od povinného (dlžníka) do siedmych dní od ich prijatia. Ak tak súdny exekútor neurobí, dopustí sa disciplinárneho previnenia a pri opakovanom porušení povinnosti môže byť exekútor, po prešetrení záležitosti, odvolaný z funkcie.


Tip redakcie: Exekúcia pre 100 eur – hrozí nám všetkým


Povinný bude mať taktiež právo raz za priebeh exekučného konania požiadať o odklad výkonu exekúcie, napr. ak sa dostane do ťažkej životnej situácie. Odklad povinnému dovolí sám exekútor na tri mesiace, kedy podľa súčasnej úpravy o odklade exekúcie rozhoduje príslušný súd.

Zastavenie neúspešnej exekúcie

Novela zákona pamätala taktiež na umelo predlžované exekučné konania. Po novom bude môcť exekučný súd zastaviť exekúciu v prípade právnickej osoby po 1,5 roku a v prípade fyzickej osoby po 3 rokoch, za predpokladu, že za túto dobu nebudú vymožené žiadne finančné prostriedky. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy sa na zastavenie exekúcie požaduje súhlas súdneho exekútora.

Už spustený centrálny register exekúcií, ktorý každému umožniť preveriť si, či voči prípadnému obchodnému partnerovi nie je vedená exekúcia sa rozšíri o informácie o aktuálnom stave exekúcie. Za správnosť a aktuálnosť údajov o jednotlivých exekúciách bude zodpovedať príslušný exekútor.

Čítajte tiež:

Rozprávka na “dobrú noc”

Charakter určuje dĺžku nášho života

ZANECHAŤ ODPOVEĎ