Platobné rozkazy po novom alebo nový zákon o upomínacom konaní

0
6214

Vzhľadom na veľké množstvo platobných rozkazov vydávaných ročne slovenskými súdmi, vznikla logická potreba urýchlenia rozhodovania o takýchto návrhoch. Urýchlenie procesu by mal od nového roka zabezpečiť nový zákon o upomínacom konaní, ktorý sa v súčasnosti nachádza v legislatívnom procese a do nášho právneho poriadku zavedie úplne nový inštitút tzv. upomínacie konanie.


Tip redakcie: 10 zaujímavostí o Poľsku


Zákon o upomínacom konaní

Pozor!: Zákon o upomínacom konaní bude vo vzťahu špeciality k civilnému sporovému poriadku, t. j. na konanie sa použijú ustanovenia civilného sporového poriadku, ak zákon o upomínacom konaní neustanoví inak.

Elektronické konanie

13824829 - national council of slovak republic (narodna rada sr) with statue in front of it

  1. Elektronické konanie. Uvedeným zákonom by do nášho právneho poriadku mala byť zaradená čisto elektronická alternatíva k v súčasnosti využívanému režimu vydávania platobných rozkazov podľa civilného sporového poriadku. Veriteľ tak bude mať možnosť zvoliť medzi dvomi rovnocennými alternatívami, buď podá návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu podľa zákona o upomínacom konaní, alebo bude postupovať doteraz uplatňovaným spôsobom podľa civilného kódexu.

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa bude podávať na elektronickom štandarzivanom formulári, ktorý by mal navrhovateľ bez väčších problémov zvládnuť plniť aj sám. Návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu a ostatné formuláre budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh bude potrebné podať spolu so všetkými prílohami, ktoré preukazujú tvrdenia navrhovateľa, a tak návrh ako aj prílohy budú musieť byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaslané do elektronickej schránky súdu (v opačnom prípade sa podaním súd nebude zaoberať).

Príslušnosť súdu

  1. Príslušnosť súdu, nedostatky návrhu. Konanie o vydaní elektronického platobného rozkazu bude viesť poverený vyšší súdny úradník, pričom sudca bude rozhodovať o opravnom prostriedku proti elektronickému platobnému rozkazu. Jediným súdom príslušným pre prejednanie a rozhodovanie sporov podľa zákona o upomínacom konaní má byť Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý tak bude príslušný pre celé územie Slovenskej republiky.

Ak budú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, súd vyzve žalobcu, aby v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy, takéto chyby odstránil. Nauvedené bude slúžiť samostatný elektronický formulár, ktorý musí byť taktiež podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliadne.

Lehoty a súdny poplatok

  1. Lehoty a súdny poplatok. Po splnení všetkých zákonných podmienok súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní od podania návrhu. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal voči platobnému rozkazu odpor.

V prípade vydania platobného rozkazu v klasickej listinnej podobe podľa civilného kódexu je navrhovateľ povinný pri podaní návrhu (prípadne na výzvu súdu) uhradiť súdny poplatok vo výške 6% z vymáhanej sumy (najmenej však 16,50 EUR a najviac 16 596,50 EUR a v obchodných veciach najviac 33 193,50 EUR). V prípade voľby upomínacieho konania bude súdny poplatok splatný podaním návrhu znížený na 50% zo štandardnej sadzby poplatku, t.j. 3% z vymáhanej sumy, a taktiež súdny poplatok za podanie odporu elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu je 50 % z tejto sadzby poplatku.

Pozor!: Novinkou je možnosť navrhovateľa uplatniť nárok na úrok z omeškania len do dňa podania návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu (podľa civilného sporového poriadku je možné uplatniť úrok z omeškania „do zaplatenia“) a úrok bude navrhovateľ povinný v podaní vyčísliť. Uvedené by malo prispieť k celkovému zrýchleniu konania.

Doručenie

4. Doručenie platobného rozkazu. Písomnosti (vrátane samotného platobného rozkazu) sa budú doručovať elektronicky ako elektronický úradný dokument podľa zákona o e-governmente (zákon, ktorým sa zavádzajú elektronické schránky). Elektronicky by mala prebiehať tiež komunikácia s odporcom, ktorému sa odošle platobný rozkaz spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými navrhovateľom a predpísaným tlačivom na podanie odporu.

Avšak v prípade odporcu sa pripúšťa komunikácia aj v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu. Platobný rozkaz sa doručí žalovanému do vlastných rúk, zákon o upomínacom konaní vylučuje náhradné doručenie. Ak napriek tomu nebude možné platobný rozkaz žalovanému doručiť súd navrhovateľa vyzve, aby navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa ustanovení civilného sporového poriadku, doplnil návrh o náležitosti žaloby a zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania (zvyšných 50%).

5. Odpor proti platobného rozkazu. Proti platobnému rozkazu bude môcť žalovaný podať odpor na predpísanom tlačive, ktorý sa bude musieť vecne odôvodniť. Podaním odporu sa platobný rozkaz zruší. Platobný rozkaz sa nezruší, ak budú splnené podmienky na odmietnutie odporu a odpor bude odmietnutý.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ