Európsky platobný rozkaz

0
3114

Európsky platobný rozkaz (ďalej len „EPR“) bol zavedený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 (ďalej len „Nariadenie“) a možno ho chápať ako nástroj medzinárodného vymáhania pohľadávok, ktorý je použiteľný v krajinách Európskej Únie (s výnimkou Dánska, kde nie je možné žiadať vydanie EPR). Predstavuje výsledok konania pred súdom, v rámci ktorého je možné rýchlo a hospodárne dosiahnuť v skrátenom konaní vykonateľný exekučný titul (rozhodnutie súdu) na peňažné plnenie.

Podstatné je, že ak Vám súd v jednom členskom štáte EÚ vydal EPR ste oprávnený na jeho základe začať exekučné konanie v zahraničí (v inom členskom štáte s výnimkou EÚ), a to bez potreby osobitného procesu uznania vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu.

sud

  1. Predpoklad pre použitie

Predpokladom pre využitie inštitútu EPR sú skutkovo jednoduché prípady, kde je možné, aby súd z predložených listinných dôkazov vyhodnotil skutkový a právny stav a mohol rozhodnúť bez nariadenia pojednávania (žalovanému nie je umožnené vyjadriť sa k podstate sporu pred vydaním platobného rozkazu). Treba však pamätať, že na vydanie EPR žalobca nemá právny nárok a závisí výlučne od posúdenia súdu, či bude postupovať touto zrýchlenou formou.

EPR nenahradzuje konanie podľa vnútroštátnych poriadkov členských štátov. Navrhovateľ je vždy oprávnený zvoliť si, či začne konanie podľa Nariadenia alebo bude postupovať podľa právneho poriadku svojej krajiny. Konanie o vydanie EPR preto predstavuje len alternatívny prostriedok ku konaniu podľa vnútroštátnych predpisov toho-ktorého štátu.

  1. Pôsobnosť nariadenia

Konanie o vydanie EPR sa bude uplatňovať iba v prípadoch cezhraničných sporov, t.j. spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

V predmetnom konaní je možné vymáhať iba peňažnú pohľadávku s určenou výškou, ktorá je splatná v čase podania návrhu na vydanie EPR. Plnenie, ktorého sa dlžník domáha sa môže vzťahovať iba na občianske a obchodné veci. Nevzťahuje sa tak na veci daňové, colné a správne, konkurzy, vyrovnania, sociálne zabezpečenie atď.

  1. Proces vydania platobného rozkazu

Návrh sa podáva na štandardizovanom formulári, t.j. tlačivo A uvedené v prílohe I. Nariadenia. Návrh tak môže ľahko podať tiež osoba bez právneho vzdelania a konanie nevyžaduje právne zastúpenie účastníkov. Konanie prebieha písomne, t.j. bez potreby nariadenia pojednávania. Vzorové formuláre sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej Únie. Ak sú splnené požiadavky ustanovené v Nariadení, súd čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania návrhu vydá EPR prostredníctvom vzorového tlačiva E, ako je uvedené v prílohe V. Nariadenia.

  1. Ktorý súd je oprávnený vydať EPR?

Pri určení členského štátu, ktorého súd má právomoc konať, treba vychádzať z nariadenia č. 44/2001 (Brusel I), ktoré upravuje popri všeobecnej právomoci právomoc alternatívnu, osobitnú, výlučnú, založenú dohodou strán a založenú na základe začatého konania.

Napr. pre určenie všeobecnej právomoci je rozhodné bydlisko resp. sídlo žalovaného. Vo väčšine prípadov sa v prípade fyzických osôb bude jednať o adresu trvalého pobytu alebo miesta podnikania.

Právomoc založená dohodou strán znamená, že zmluvné strany si priamo v zmluve určia súdy štátu, ktoré budú o prípadných sporoch rozhodovať. Takouto dohodou je možné určiť právny poriadok štátu, ktorým sa bude zvolený súd riadiť (napr.: nariadenie hovorí o bydlisku žalovaného, avšak spôsoby jeho určenia sa v jednotlivých krajinách môžu meniť).

Pozor!: Každá krajina (okrem Dánska) si sama určila súdy príslušné na rozhodovanie o návrhoch na vydanie EPR. V niektorých krajinách je na takéto konanie príslušný len jeden súd (napr.: Nemecko, Rakúsko) v iných krajinách sa uplatnia vnútroštátne predpisy o príslušnosti súdu (napr. Slovenská republika). Príslušnosť súdu si môžete ľahko overiť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície.

Čítajte aj:

Dedičské konanie: Prečítajte si tipy ako naložiť so zdedenými dlhmi

Čo znamená pojem “spoločnosť v kríze” a čo vtedy s firmou spraviť?

ZANECHAŤ ODPOVEĎ