Ako previesť nehnuteľnosť na blízku osobu: Darovanie verzus dedenie

0
6151

Darovanie verzus dedenie: 

Existuje niekoľko spôsobov ako previesť nehnuteľnosť na blízku osobu. Či už sa rozhodnete pre darovanie, vyhotovenie závetu alebo to ponecháte na zákonné dedenie, bude mať každá z týchto možností svoje výhody a nevýhody.

testament-1183175_1280

1. Darovanie verzus dedenie, náklady s tým spojené

Z pohľadu nákladov nie je medzi darovaním a dedením významný rozdiel. V zmysle zákona o dani z príjmov tejto dani nepodlieha majetok (tzn. nielen nehnuteľnosti ale tiež hnuteľné veci, práva aleboiné majetkové hodnoty) získaný dedením a ani majetok získaný darovaním (daň z darovania a daň z dedičstva sa na Slovensku neplatia od roku 2004).


Prečítajte si ako naložiť so zdedenými dlhmi

2. Podmienky oslobodenia od dane z príjmu

Hoci pri samotnom dedení či darovaní nehnuteľnosti daňová povinnosť nevzniká, táto povinnosť môže vzniknúť pri jej následnom prevode. Od dane z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Zákon teda pre oslobodenie od dane vyžaduje súčasné splnenie dvoch podmienok, a to že (i) ide o dediča v priamom rade (o dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom priamy predok alebo potomok dediča, napr. rodičia, deti atď.) alebo o manžela a že (ii) ubehlo aspoň päť rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (poručiteľ bol vlastníkom nehnuteľnosti aspoň päť rokov pred svojou smrťou).

Vlastníctvo sa pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti. Pri darovaní sa vyžaduje, aby bol obdarovaný vlastníkom nehnuteľnosti aspoň päť rokov pred jej predajom.

euro-1353420_1920

3. Darovanie verzus dedenie, ostatné náklady

Pri darovaní však treba počítať s (i) poplatkom za overenie podpisov na zmluve a (ii) poplatkom za vklad vlastníckeho práva do katastru nehnuteľností. V prípade dedičského konania musia dedičia okrem (i) odmeny notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní uhradiť tiež (ii) súdny poplatok príslušnému okresnému súdu a (iii) hotové výdavky súvisiace s prejednaním dedičstva (znalečné, poštovné atď.).

Odmena notára sa vypočíta percentuálnou sadzbou od 2% do 0,2% zo základu. Základom odmeny je trhová hodnota majetku poručiteľa (cena, za ktorú sa obdobná nehnuteľnosť v danej lokalite v čase smrti poručiteľa predávala).

Platí, že:

  •  z prvých 3 300,- eur základu 2%
  •  z hodnoty, ktorá presahuje 3 300,- EUR ďalšie 1%
  •  z hodnoty presahujúcej 16 500,- EUR ďalších 0,7%
  •  z hodnoty presahujúcej 33 100,- EUR ďalších 0,4%
  •  z hodnoty presahujúcej 99 500,- EUR ďalších 0,2%
  •  z hodnoty nad 663 800,- EUR základu sa odmena už neplatí

Súdny poplatok je vo výške 6,50 EUR (ak čistá hodnota dedičstva nepresahuje 3 319,- EUR), 16,50 eur (ak čistá hodnota dedičstva nepresahuje 9 958,- EUR), inak sa platí 0,2% zo základu odmeny, najviac však 165,50 EUR.

Vyššie uvedené náklady hradí v dedičskom konaní dedič, ktorý dedičstvo nadobudol. V prípade, ak je dedičov niekoľko, podieľajú sa na týchto výdavkoch pomerne v závislosti od veľkosti svojho dedičského podielu.


Prečítajte si ako zistiť či vám hrozí exekúcia

V porovnaní s nákladmi v dedičskom konaní sú náklady spojené s darovaním viac-menej zanedbateľné. Pri darovaní musíte počítať s nákladmi na overenie podpisu darcu (cca. 1,50 EUR až 3,- EUR) a poplatkom za vklad práva do katastru nehnuteľností vo výške 66,- EUR (polovicu zaplatíte, ak návrh podáte elektronicky). S ďalšími výdavkami musíte počítať, ak sa rozhodnete nechať si darovaciu zmluvu vyhotoviť advokátom alebo notárom vo forme notárskej zápisnice.

Popri nižších nákladoch je výhodou darovania taktiež predídenie prípadným sporov v dedičskom konaní a značná úspora času.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ