Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť – Určenie výšky výživného

1
4408

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine upravujú jednotlivé druhy vyživovacej povinnosti, a to vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Z uvedených sa slovenskú súdy najčastejšie stretávajú práve s vyživovacou povinnosťou rodičov k deťom.


Tip redakcie: Právna poradňa: Katastrálne konanie


Vyživovacia povinnosť

V zmysle uvedenej úpravy je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samostatne sa živiť. Nie je preto pravdou často opakované tvrdenie, podľa ktorého vyživovacia povinnosť trvá do 25. roku veku. Zákon o rodine nepozná žiadnu vekovú hranicu, po ktorej dosiahnutí by vyživovacia povinnosť automaticky zanikla. Vyživovacia povinnosť preto môže zaniknúť v prípade dieťaťa, ktoré pracuje a zo svojho príjmu dokáže pokryť, hoci ešte nedosiahlo plnoletosť.

  1. Určenie výživného. Výživné rodiča k dieťaťu môže byť určené viacerými spôsobmi, napr.: v prípade rozvodu manželov súd v rozsudku, ktorým manželstvo rozvedie určí taktiež, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti a akou čiastkou má druhý rodič prispievať na jeho výživu, prípadne schváli dohodu rodičov o výživnom. Mimo konania o rozvode manželstva, napr. v prípade rodičov, ktorí manželstvo neuzavreli, súd upraví rozsah vyživovacej povinnosti rodičov alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, avšak jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
  1. Konanie o určenie vyživovacej povinnosti. Konanie môže v prípade maloletého dieťaťa začať na návrh oprávnenej osoby alebo taktiež bez návrhu, pričom na záujmy maloletej osoby v konaní dozerá kolízny opatrovník a dieťa je zastúpené svojím rodičom. Návrh na určenie výživného k maloletému dieťaťu je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má maloleté dieťa na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností, svoje bydlisko.justitia-429717_1920

V prípade plnoletého dieťaťa, môže konanie na určenie výživného začať iba na jeho návrh (zákonné zastúpenie rodičom zaniklo) a na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého ma svoje bydlisko rodič, ktorého vyživovaciu povinnosť k plnoletému dieťaťu má určiť súd. Na záujmy plnoletého dieťaťa už nedohliada v konaní kolízny opatrovník.

  1. Návrh na určenie výživného. Každý návrh na určenie výživného by mal obsahovať osobné údaje navrhovateľa a osobné údaje rodiča, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa ním oprávnená osoba domáha určenia výživného a svoj nárok musí dostatočne odôvodniť. Návrh je potrebné adresovať príslušnému súdu (v závislosti od toho, či ide o plnoleté alebo maloleté dieťa). Návrh musí byť podpísaný a datovaný. Konanie o určenie výživného je oslobodené od súdneho poplatku (platí taktiež pre konanie o zvýšenie výživného.

K návrhu sa odporúča pridať prílohy preukazujú tvrdenia oprávnenej osoby, a to predovšetkým rodný list dieťaťa, listinné a iné dôkazy preukazujúce, že dieťa nie je schopné samostatne sa živiť (potvrdenie o návšteve školy, lekársky posudok), dôkazy preukazujúce výšku príjmu rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, dôkazy preukazujúce výdavky na dieťa, prípadne výdavky na domácnosť, v ktorej dieťa žije.child-1264361_1920

  1. Súdne pojednávanie. Po podaní návrhu na určenie výživného súd stranám oznámi termín ústneho pojednávania, na ktorom vykoná výsluch účastníkov a určí, či dieťa má nárok na priznanie výživného. Súd následne určí konkrétnu výšku výživného, kedy prihliadne na možnosti a majetkové pomery oboch rodičov. Súd ďalej prihliadne na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará a v prípade striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča, prípadne rozhodne, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčí.

Rovnako treba postupovať tiež v prípade návrhu na zvýšenie alebo zníženie výživného na dieťa v dôsledku zmeny pomerov, ktorá nastala od pôvodného rozhodnutia o výživnom (napr. narodenie ďalšieho dieťaťa na strane povinného rodiča, prípadne zmena vo výške príjmu rodiča)

Pozor!: Podľa zákona o rodine sa práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona premlčujú, a to v trojročnej lehote (mesačné platby výživného, na ktoré je povinný rodič zaviazaný, sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začne plynúť pri každej splátke výživného samostatne jej splatnosťou). S podaním návrhu na určenie výživného na súd preto odporúčame dlho nečakať.

Comments are closed.