Ako správne reklamovať či vrátiť tovar

0
5754

Máte nárok na vrátenie tovaru? V tomto článku sa budeme venovať právam a povinnostiam spotrebiteľa, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti či zamestnania, ako napr. kúpa oblečenia či elektroniky na súkromné účely. Nižšie uvedené sa preto nevzťahuje na vzťahy medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti.

people-1209860_1920 Tip redakcie: Záujem o obchodné centrá zatienil nákupné ulice

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho upravuje Občiansky zákonník, a to predovšetkým § 619 až § 627, a zákon o ochrane spotrebiteľa.

Chyby a reklamácia

V prípade, ak tovary alebo služby nemajú vlastnosti prezentované predávajúcim, má tovar či služba chybu. Za kvalitu výrobkov a poskytnutých služieb zodpovedá predávajúci. Táto zodpovednosť je objektívna, tzn. predávajúci sa jej nemôže zbaviť. Predávajúci pritom zodpovedá nielen za chyby, o ktorých v čase predaja vedel, ale aj za tie, o ktorých vedieť nemohol. Zodpovednosť predávajúceho je obmedzená záručnou dobou, t. j. zákonom stanovená doba (obvykle 24 mesiacov), počas ktorej predávajúci zodpovedá za chyby.

Ak sa v priebehu záručnej doby na veci vyskytne chyba (ktorú nezavinil kupujúci), mal by kupujúci prestať vec používať a bezodkladne vec reklamovať u predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, pričom v prevádzkarni musí byť počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Pri každom vybavení reklamácie musí byť spísaný reklamačný protokol, príp. potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom majú byť uvedené, okrem iného, dátum uplatnenia reklamácie a požiadavka zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie.


Tip redakcie: V zahraničí normálka, no u nás sa nosenie školských uniforiem stretáva s odmietaním

Práva kupujúceho

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť ho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka (§ 622 – § 623). Občiansky zákonník rozlišuje práva kupujúceho v závislosti od druhu a povahy chyby.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť:

(i) má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť,

(ii) kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti (predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí ťažkosti).

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať:

(i) má kupujúci právo na výmenu veci

(ii) kupujúci môže namiesto žiadosti o odstránenie chyby odstúpiť od zmluvy.

Možnosť výberu, či uplatniť právo podľa písm. (i) alebo (ii) patrí kupujúcemu.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, tzn. keď sa rovnaká odstrániteľná chyba, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.

V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

jaffa-1608610_1920

Doba na vybavenie reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z uvedených práv uplatňuje, je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu má kupujúci len vtedy, keď si tovar zakúpil prostredníctvom (i) zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, napr. využitím internetu) a (ii) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretej za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho).

Kupujúci je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne) a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pozor!: Žiadny právny predpis tak kupujúcemu nepriznáva nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného v kamennom obchode. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) kupujúcemu ponúka, činí tak nad rámec svojich zákonných povinností.

Zažili ste situáciu kedy vám bol bezdôvodne odmietnutý nárok na vrátenie tovaru?

Čítajte tiež:

Malý sprievodca cestovným poistením: Uzatvoríte ho rýchlejšie aj online!

Pozlátko je preč. Olympiáda sa skončila a Rio je opäť nebezpečné mesto

ZANECHAŤ ODPOVEĎ