Právna poradňa: Zmeny v Obchodnom zákonníku. Jednoduchá spoločnosť na akcie

1
2677

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

Novela obchodného zákonníka č. 389/2015 Z. z. zaviedla s účinnosťou od 01.01.2017 novinku v podobe tzv. jednoduchej akciovej spoločnosti.

Jednoduchá akciová spoločnosť tak predstavuje, popri doteraz známych typoch obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), úplne nový typ obchodnej spoločnosti, ktorého úprava je v obchodnom zákonníku rozdelená do dvoch častí, a to základné ustanovenia (§220h – §220z) a orgány spoločnosti (§220za – §220zl). Platí, že ak niektoré otázky nebudú výslovne upravené v uvedených ustanoveniach obchodného zákonníka jednoduchej akciovej spoločnosti, použijú sa ustanovenia o všeobecnej akciovej spoločnosti.

Dôvod zavedenia

Dôvodom pre zavedenie nového typu obchodnej spoločnosti bolo vytvorenie riešenia pre rizikové investovanie do obchodných spoločností a súčasne predstavuje jedno z opatrení Koncepcie pre podporu  startupov a rozvoja startupového ekosystému v Slovenskej republike. Pod rizikovým investovaním je potrebné si predstaviť práve investovanie do startupov, ktoré nemôžu získať klasické investovanie zo strany komerčných bánk.

Pozn.: Všeobecne ustálená definícia startupu neexistuje a verejnosť zväčša nedokáže startup odlíšiť od akejkoľvek začínajúcej spoločnosti. Pod pojmom startup si však treba predstaviť, jednoducho povedané, inovatívne spoločnosti, ktoré sú predurčené na rýchly rast, a ktoré sa môžu stať jedným z kľúčových podnikov domácej ekonomiky.


Tip redakcie: Ako previesť nehnuteľnosť na blízku osobu: Darovanie verzus dedenie


Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

Obchodné meno tohto nového typu obchodnej spoločnosti bude musieť obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“. Jednoduchá spoločnosť na akcie však, na rozdiel od klasickej akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, bude môcť byť založená výlučne za účelom podnikania. Obdobne ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, bude jednoduchá spoločnosť na akcie zodpovedať za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Na druhej strane akcionár nebude ručiť za záväzky spoločnosti.

Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť jedna alebo viacej osôb, kedy hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň jedno euro. Základné imanie spoločnosti bude rozdelené na vopred určený počet akcií s určitou hodnotou. Zákon vyžaduje, aby zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina bola spísaná vo forme notárskej zápisnice. Jednoduchosťou sa tiež vyznačuje organizačná štruktúra spoločnosti, nakoľko obligatórnymi orgánmi spoločnosti sú len valné zhromaždeniepredstavenstvo (spoločnosť môže, avšak nemusí zriadiť dozornú radu).

V dôsledku vzniku nového typu spoločnosti boli upravené aj súvisiace predpisy, ako napr. zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Ten určuje náležitosti, ktoré musia byť v prípade jednoduchej spoločnosti na akcie zapísané v obchodnom registri (výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára).

Pozor!: Pri zápise spoločnosti do obchodného registra treba taktiež počítať s úhradou súdneho poplatku, ktorý bol stanovený na sumu vo výške 300,- EUR (150,- EUR v prípade elektronického podania).

Jednoduchá spoločnosť na akcie v sebe spája niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným, ako napr. jednoduché zloženie spoločnosti, nízke základné imanie, a prvky klasickej akciovej spoločnosti, ako napr. podiel na základnom imaní je prezentovaný akciou s určitou nominálnou hodnotou a predstavuje tak akýsi hybrid dvoch existujúcich typov obchodných spoločností.

Čítajte tiež:

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť – Určenie výšky výživného

Ako si uplatniť sociálne dávky ak ste pracovali v zahraničí

 

1 komentár

  1. Jednoduchá spoločnosť na akcie je vo svete už dávno. Naštartovalo sa cez túto formu už niekoľko start-up projektov. Avšak USA sú k tomu ešte oprávnené aj vydávať riadne akcie na burze. Niekoľko ich je možné nájsť na finviz.com. Tak už len to správne využiť 🙂

ZANECHAŤ ODPOVEĎ