Právna poradňa: Výrub stromov a krovín

10
38853

justitia-429717_1920Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, ošetrovať ju a udržiavať. Avšak v prípade, kedy je potrebné túto drevinu vyrúbať, je osoba oprávnená tak urobiť len za predpokladu dodržania postupu v zmysle zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.


Tip redakcie: Návod ako zbohatnúť. Práca za výplatu z vás naozajstného boháča nespraví


Netreba zabudnúť na to, že výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktoré začína každoročne 01.10. a končí 31.03. nasledujúceho roka. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody.

Dreviny je vo všeobecnosti možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody. Zákon však z tejto povinnosti pripúšťa aj určité výnimky.

 1. Kedy sa povolenie nevyžaduje. Platí, že súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje predovšetkým (i.) na všetky stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, (ii.) súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2, (iii.)  súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 a (iii.) stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách atď.
 1. Kam podať žiadosť o vydanie povolenia. Žiadosť o povolenie na výrub drevín je žiadateľ povinný predložiť príslušnému orgánu ochrany prírody, pričom mestá a obce vykonávajú na úseku ochrany prírody a krajiny prenesený výkon štátnej správy vo veci výrubu drevín. Žiadosť je preto potrebné podať mestu (mestský úrad) alebo obci (obecný úrad), na ktorého katastrálnom území drevina rastie.
 1. Obsah žiadosti a prílohy. Každá žiadosť o výrub dreviny by mala v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny obsahovať:30622587 - professional gardener cutting tree with chainsaw.
 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 1. katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 1. odôvodnenie žiadosti.

Prílohami k žiadosti o výrub dreviny sú predovšetkým:

13757574 - chopping wood

 1. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 1. doklad o vlastníctve k pozemku, na ktorom stromy rastú, prípadne súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • stanovisko vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu,
 1. doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (výška poplatku pre fyzické osoby predstavuje 10,- EUR a pre právnické osoby 100,- EUR). Od platenia správneho poplatku sú oslobodení okrem iného žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach,
 1. Rozhodnutie. Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní. Výrub dreviny tak možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny, t. j. nezmazateľný znak kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu, krovité porasty určené na výrub sa označia plošne, vhodným nezmazateľným spôsobom, a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
 1. Náhradná výsadba drevín. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

10 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň chcel by som sa opýtať ako je to z náletovými drevinami .
  Jedna sa o druh pozemku definovaneho ako zastavaná plocha a nádvorie / záhrada / kedže sa o tuto plochu nikto nestaral cca 50 rokov tak tam doslova vyrástol park ale momentálne by som to chcel dáť do pôvodného stavu a vysadiť tam ovocné stromy a postaviť včelnicu ale situácia mi to nedovoľuje a stromy mi brania užívať pozemok tak ako je definovaný . je možné tieto stromy odstrániť?

 2. Môj názor na článok: Myslím si, že jeden zakomplexovaný človek, ktorý nevie čo zo sebou tak sa naváža, osočuje a obviňuje pracovníkov, ktorý si robia poctivo svoju prácu.

 3. Dobry den. Na nasom pozemku nikto vypilil dva stromy bez nasho vedomia. Vieme,ze susedov dlhodobo nase stromy hnevaju,v jednom boli dive vcely,druhy udajne ohrozoval bezpecnost(tuto vedomost nemam). Ale je mozne takyto vyrub uskutocnit aj bez oznamenie vlastnikom,ak to napr.schvalil starosta v pripade ohrozenia obyvatelov? A okrem toho zmizlo drevo a bola poskodena aj brana. Aby ste to este chapali,je to na chalupe,kam v zime nechodievame,resp.iba niekedy na otocku (kedy sme to aj zistili).

 4. P.Palovičová.podľa prokurátora OP Košice-okolie Mgr.Mariána Jurtinusa už nemusíte mať súhlas na výrub stromu do priemeru 120 cm.Stačí ak pošlete starostovi obce Oznámenie,, nikto Vám to nemusí odsúhlasiť“
  o výrube stromu na svojompozemku, z dôvodu že strom ohrozuje život a majetok,priložite aj fotodokumentáciu a máte vymalované povolenie na skrácenie a lebo vyrúbanie stromu!Prečítajte si pozorne moj príspevok.

 5. Prosím o radu či je potrebné povolenie na zníženie výšky stromu .Strom meria 10m a potrebujem znížiť na 5m.
  Jedná sa o ihličnatý strom.
  Ďakujem a prajem pekný deň.

 6. A ešte jeden príklad
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 24.10.2018
  Trieda SNP 35
  041 22 Košice

  Vec
  Odvolanie voči Uzneseniu č.ORP-520/2-VYS-KS-2018 zo dňa 20.10.2018v jedinečnom súbehu s ustanovením § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, z porušenia § 344 ods.2) písm.b,c,d, Tr.zákona § 326 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenia §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie ustanovenia § 10 ods.2)Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10) Tr.poriadku na vyšetrovateľa JUDr.Mariána Zagoru,vyšetrovateľa PZ.

  Odôvodnenie
  Dňa 10.09.2018 som podal Trestné oznámenie z porušenie ustanovenia § 326 ods.1 písm. b) Tr.Zákona na Ing.Adriánu Fečkovú,starostka obce Malá Lodina.

  Dňa 24.10.2018 mi prišlo Uznesenie č.ORP-520/2-VYS-KS-2018 zo dňa 20.10.2018 o odmietnuti Tr.podania na starostku Malej Lodiny Ing.Fečkovú.

  Poverený policajt Zagora v Uzneseni uvádza:
  Ku skutku bola vypočutá Ing.Adriána Fečková-starostka obce Malá Lodina,kde z výsluchu vyplýva,že obec Malá Lodina nevydala žiadne rozhodnutie,ktoré by smerovalo k súhlasnému stanovisku na výrub dreviny Lipa na parcele 77/38. K výrubu dreviny uviedla,že tento nebol schválený Obcou Malá Lodina k výrubu došlo v režime,ktorý upravuje zákon č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny a zákon č.416/2001 Z.z
  2
  o prechode niektorých pôsobností z orgánov štatnej správy na obce a na vyššie územné celky a z predloženého oznámenia o výrube stromu Lipa je zrejme,že majiteľ pozemku svoju povinnosť splnil v intenciách v tomto odstavci uvedených zákonov.
  Skorumpovaný klientelizmom JUDr.Marian Zagora robí z mojej osoby hlupáka???
  Sám je hlupák a k tomu klientelizmom nakazený.

  Pokiaľ orgán verejnej moci (v danom prípade ide o policajta Zagoru) nedá žiadnu odpoveď na viacero podstatných otázok a jeho rozhodnutie neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené, potom je potrebné toto arbitrárne rozhodnutie považovať nielen za nezlučiteľné so základnými zásadami vzťahu medzi orgánom verejnej moci a občanom vyplývajúcim z druhej vety ustanovenia § 1 ods. 1 Trestného poriadku a z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ale aj marenie spravodlivosti.
  Tým, že skorumpovaný klientelizmom policajt Zagora hľadá len zámienku, ako sa vecou nezaoberať, kryje porušovateľov zákona a stáva sa spolupáchateľom ich konania. Takýto postup policajta Zagoru, ktorý marí právo občana na spravodlivosť, je spochybnením právneho štátu a Ústavy SR.
  Nezáujem policajta o riadne preskúmanie trestného oznámenia, okrem tendenčného, nedôsledného a povrchné vypracovaného uznesenia, potvrdzuje skutočnosť, že už od podania trestného oznámenia na Ing.Fečkovú sa policajt Zagora snaži túto kauzu zamiesť pod koberec.
  Nakoľko z celkového postupu policajta Zagoru je evidentné, že tento náležite a riadne nepreskúmala vec, o ktorej mal meritórne rozhodnúť a zrejme ani poriadne nečítal moje predložené písomnosti, a prílohy pripojených fotodokumentáciou a arbitrárne rozhodol bez uvedenia právných relevantných zákonov,o ktoré by sa mohol oprieť.

  3
  V Uznesení píše:
  Obcou Malá Lodina k výrubu došlo v režime,ktorý upravuje zákon č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny a zákon č.416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štatnej správy na obce a na vyššie územné celky a z predloženého oznámenia o výrube stromu Lipa je zrejme,že majiteľ pozemku svoju povinnosť splnil v intenciách v tomto odstavci uvedených zákonov.
  V akom odstavci vymenovaných zákonov je to citované,že majiteľovi parcely 77/38 bolo povolené výrub stromu LÍPA!!!!!!!!

  V ktorom § ustanovení zákona je napísané,že sa povoluje výrub stromu bez povolenia MŽP v 5 ochrannom stupni???????????????????????????????

  JUDr.Zagora vypočul majiteľa parcely 77/38???????????????????????
  Alebo svojvolne porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku?????

  Keby vypočul majiteľa parcely 77/38,ktorý vyrúbal strom Lípa,tak by Vám povedal toto:
  Starostka Ing.Fečková mi povolenie dala ústne,pričom mi povedala,môžete to vyrúbať a keby dačo povedzte,že strom Lípa bol zhnitý a ohrozoval Vás na živote!!

  Je nepochybné,že starostka Fečková sa s policajtom dohodla na tejto verzii výpovede, aby zabránili potrestaniu majiteľa parcely 77/38 a hlavne aby nevyšlo na javo, ako sa starostka Fečková ústne dohodla s majiteľom parcely 77/38 čím porušila zákona SR a to vedome!!!!!!
  Je nutné aby bol vypočutý ako svedok k veci vyrubaniu stromu lípa majiteľ,ktorý tuto Lípu zrezal, tak ako to skorumpovanému klientelizmom policajtovi Zagorovi ukladá zákon!!!!!!!!!!!!!!!

  Žiadam aby mjr.JUDr.Marián Zagora niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § znení.
  4
  Žiadam aby sa začalo Tr.konanie vo veci Tr.oznámenia zo dňa 10.09.2018 voči starostke Malá Lodina Ing.Fečkovej.

  S pozdravom

 7. Hana, tu máš link,na ktorý klikni a zistiš si,či oblasť je v chránenom pásme a potom si možeš sťažovať a možeš dopadnuť takto.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 24.10.2018
  Trieda SNP 35
  041 22 Košice

  Vec

  Odvolanie voči Uzneseniu ORP-530/2-VYS-KS-2018 zo dňa 18.10.2018
  v jedinečnom súbehu s ustanovením § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, z porušenia § 344 ods.2) písm.b,c,d, Tr.zákona § 326 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenia §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie ustanovenia § 10 ods.2)Tr.zákona na vyšetrovateľa JUDr.Mariána Zagoru,vyšetrovateľa PZ.

  Odôvodnenie
  Dňa 22.10.2018 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-530/2-VYS-KS-2018 zo dňa 18.10.2018. V Odôvodnení JUDr.Zagora klientelicky,zmetočne a neznalosťou zákona č.543/2002 Z.z. opisuje ako Ing.Nosáľová neporušila ustanvenie zákona č.543/2002 Z.z!!!!
  Tento skorumpovaný klientelizmom robí z mojej osoby HLUPÁKA?
  SÁM JE HLUPÁK!!!

  Dňa 06.09.2018 som podal Sťažnosť na Odpoveď č.OU-KS-OSZP-2018/009653 zo dňa 20.08.2018 v súbehu s trestným podaním podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie pre trestný čin zneužití právomoci verejným činiteľom podľa §326 ods.1 písm.a) Tr.zákona,§ 339 ods.1) Tr.zákona, § 47 ods.2)zákona č.543/2002Z.z korupcie klientelizmom vo veci poškodzovania 3 ks.stromov druh jedlička JUDr.Pavlom Dreisigom na Ing.Nosáľová
  2
  pracovníčka Okr.úradu Košice-okolie,odbor starostlivosti o životné prostredie.
  Dňa 25.06.2018 som poslal Upozornenie na porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podĺa § 306 ods.1 Tr.zákona s prílohou 3 ks.fotodokumentácie poškodených stromov jedličky a to Ing.Jaroslavovi Viselkovi ,na Okr.úrad Košice-okolie,odbor starostlivosti o životné prostredie. V Upozornení som označil za jediného možného páchateľa Pavla Dreisiga.
  JUDr.Pavol Dreisig tieto stromy z mi neznámych dôvodov zrezal v deň kosby svojej parcely,pretože pri fotografovaní zarasteného pozemku som stromy videl zdravé a neporušené. Stromy sú viditeľne zdravé na mojej fotodokumentácii zo dňa 24.05.2016,ktorú som poslal spolu so sprievodným listom zo dňa 25.05.2016.
  Takto to je uvedené v tr.oznámení,ktoré som poslal na OO PZ v Kysaku-okolie, dňa 25.06.2018.
  Dňa 22.10.2018 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-530/2-VYS-KS-2018 zo dňa 18.10.2018,v ktorom vyšetrovateľ PZ Marián Zagora hrubo porušuje horeuvedené ustanovenie zákonov.
  V Sťažnosti zo dňa 06.09.2018 uvádzam:
  Mám za to,že Ing.Nosáľová nesprávne právne posúdila daný skutok,ktorý jej bol zverený spravodlivo vyšetriť a na základe jej vykonaného vysvetlenia som dospel k názoru,že Ing.Nosáľová predmetnú vec, v ktorej vychádzala len z výpovede manželov Dreisigových, nekonala objektívne a v rámci zákona,hrubo porušila ustanovenie § 339 ods.1)Tr.zákona.
  Som toho názoru,že Ing.Nosáľová pochybila vedome,kedže nebrala do úvahy mojú výpoveď o priebehu skutku.

  Ing.Nosáľová mohla vychádzať pri svojom rozhodovaní len s týchto troch výpovedí. Napriek tomu Ing.Nosáľová oprela svoje rozhodnutie výlučne klientelicky a arogantne o výpovede manželov Dreisigovcov pričom moja výpoveď nebola vzatá do úvahy pri vyhodnocovaní dôkazov!!!!!
  p.Nosáľová kryje trestnú činnosť manželov Dreisigovcoch, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, čím vedome porušuje ustanovenie § 326 ods.1 písm.a)Tr.zákona!!

  Plynule prejdeme k zneužitiu § 339 ods.1 písm.a) Tr.zákona, ku korupcii klientelizmom a prekrúcaniu( svojvolne) zákona 543/2002 Z.z
  3

  V Ozname zo dňa 20.08.2018 ma vedome uvádza do omylu svojvolným výkladom ustanovených § znení zákonov v zákone č.543/2002 Z.z.

  p.Nosáľová v ňom uvádza:

  V zmysle § 47 ods.1 zák.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny,,zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Avšak v zmysle § 17 ods.2 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o OPaK,, Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania,ak ide o drevinu,na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods.4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub § 47 ods.3“ zákona.

  Súhlas na výrub drevín sa v zmysle § 47 ods.4 písm.a),c) zákona OPaK nevyžaduje:,, na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,meraným vo výške 130 cm nad zemou,ak rastú v záhradach a záhradkarských osadách“.Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať,že nedošlo k poškodeniu jedliček s obvodmi kmeňa 30cm,20 cm. Poškodzovanie jedličky s obvodom 47 cm sa p.JUDr.Dreisigovi šetrením jednoznačne nepotvrdilo.

  K tomuto svojvolnému výkladu zákonov zákona 543/2002 Z.z a vyhlášky 24//2003 Z.z len toľko:

  3ks jedliček sa nenachádzajú ani v záhrade manželov Dreisigových ani v záhradkarskej lokalite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ustanoveni § 47 ods.1 zákona 543 /2002 Z.z.o ochrane prírody a krajina

  v ods. 5 uvádza:

  Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene

  4
  NPR Vozárska 76 ha http//uzemia.enviroportal sk/main/detail/cislo 712 Prísne chránená prírodná rezervácia!!!!!!

  Kedže p.Nosáľová neuverila mojej výpovedi o poškodení 3 kusov jedliček p.Dreisigom,bolo jej povinnosťou zo zákona postúpiť túto vec orgánom činným v trestnom konaní, ako poškodzovanie neznámym páchateľom!!!!
  V trestnom oznámení na neznámeho páchateľa mala aplikováť úplné znenie ustanoveného § v zákone 543/2002 Z.z. a nie aplikovať svojvolný výklad,ktorý mal ovplyvniť vyšetrujucého policajta v Kysaku, vo veci zo dňa 25.06.2018 Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 306 ods.1) Tr.zákona na JUDr.Pavla Dreisiga bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.

  Prikladám úryvok z Uznesenia č.ORP-556/KY-KS-2018 zo dňa 28.08.2018:

  V rámci skráteného vyšetrovania bolo od orgánu ochrany prírody vyžiadané odborné vyjádrenie k spoločenskej hodnote vyrúbaných drevín.
  Dňa 27.08.2018 bolo na tunajšie OO PZ Kysak doručené odborné vyjádrenie z OÚ Košice-okolie,Odbor starostlivosti o životné prostredie,z ktorého vyplýva,že na základe……………………….

  V zmysle § 47 ods.1 zák.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny,,zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Avšak v zmysle § 17 ods.2 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o OPaK,, Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania,ak ide o drevinu,na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods.4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub § 47 ods.3“ zákona.

  Súhlas na výrub drevín sa v zmysle § 47 ods.4 písm.a),c) zákona OPaK nevyžaduje:,, na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,meraným vo výške 130 cm nad zemou.

  Skorumpovaná Ing.Nosáľová svojvolne nedokončila ustanovenie tohto zákona,aby povereného policajta Bálinta zmiatla a tento policajt na základe vyjádrenie sa Ing.Nosáľovej moje Tr.oznámenie na Pavla Dreisiga
  5
  ODMIETOL!!!

  Skorumpovan klientelizmom Ing.Nosáľová svojvolne zabudla dokončiť literu zákona do konca kde je uvedené v § znení toto,, ak rastú v záhradach a záhradkarských osadách“.

  Ďalej sa uvádza:

  Ustanoveni § 47 ods.1 zákona 543 /2002 Z.z.o ochrane prírody a krajina

  v ods. 5 uvádza:

  Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako
  súčasť verejnej zelene.

  NPR Vozárska 76 ha http//uzemia.enviroportal sk/main/detail/cislo 712 Prísne chránená prírodná rezervácia!!!!!!
  NPR Vozárska sa nachádza v 5 stupni ochrannej tabulky,čiže prísne chránena prírodna rezervácia!!!!!!!
  Na výrub akéhokoľvek stromu,musí dať povolenie MVŽP SR !!!!!!!
  A toto tento skorumpovaný klientelizmom policajt ZAGORA nevie ???????????????????????????????????????

  Je evidentné,že sa policajt Zagora, svojvolne a aroganciou moci, rozhodl v prípade Tr.oznámenia na Ing.Nosáľovú v jej prospech svojou neznalosťou zákona 543/2002Z.z a svojou klientelickou skorumpovanosťou!!. Tento policajt v sebe prechováva návyky jeho bývalého veliteľa Kaliňáka???
  Určite svojím konaním získa MVSR dôveru občanov,kedže celé znenie prepošlem na sociálnu sieť!!
  Ďalej by som upozornil skorumpovaného klientelizmom na porušenie § 10 ods.2)Tr.zákona,že podľa § 306 Tr.zákona je výrub stromu bez povolenia

  6
  trestným činom,takže policajt Zagora sa snaží napomáhať beztrestnosti Ing.Nosáľovej, čím porušil ustanovenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)tr.zákona.

  Je evidentné,že sa p.Nosáľová svojvolne rozhodla v prípade poškodzenia 3 ks.jedliček úmyselne uvedením nesprávnych paragrafových znení, aby zabránila potrestaniu p.Dreisiga za poškodenie 3 ks jedliček!!
  Žiadam aby Uznesenie č.ORP-530/2-VYS-KS-2018 zo dňa 18.10.2018 bolo zanietnuté ako zmetočné,klientelické a svojvolné.

  Žiadam aby sa začalo Tr.konanie vo veci zo dňa 06.09.2018 voči Ing.Beate Nosálovej.

  Žiadam aby mjr.JUDr.Marián Zagora niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § znení.

  Žiadam o Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

  V zmysle § 15 (1) zákona o zodpovednosti za škodu vo výške 1659 eur spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadam o prerokovanie mojho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom OR PZ Košice-okolie.

  S pozdravom

  Kópiu listu dostanú
  MVSR
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava

 8. Nikde nič nevyriešiš,keď má dotyčný prachy tak má vyhrané.Mám taký istý problém,v katastri Malý Ružinok si vyrúbal poradca na ústavnom súde 3 jedličky, starostka dala ústne povolenie na výrub 50 stromu lípa.Všetko som nahlásil na políciu a na Okr.úrad Košice-okolie.Policajt mi napísal,že 50 ročná lípa bola vyrúbaná v režime,ktorý upravuje zákonč.543/2002 o ochrane prírody a krajine a zákona č.416/2001 Z.z. Takúto sprostosť napísal policajt JUDr.Zagora do uznesení.pritom Národná prírodná rezervácia Vozárska je v 5 stupni ochrany.Skrátka polícia a Okr.úrad Košice okolie chránia majetných a verejných činiteľov napriek tomu,že porušujú zákony.nemáme šancu pri Kaliňákovi a Juristutovi Čižnárovi.Vydržať príde Harabin

 9. Prosím Vás POMôŽTE! môže si ktokoľvek len tak vyrúbať sromy rastúce na brehu riek? Potrebuje na to povolenie od obce ? alebo od vodohospodárov? Prisťahoval sa k nám do dediny človek ktory má peniaze a známosti a chce si len tak vyrúbať stromy na brehu Váhu aby mal výhlad na vodu. Na tom mieste rastú storočné vrby, topole čierne, dáky jaseň. Nedokážem kôli tomu už ani spať. Ako tejto skaze zabrániť? Je to fragment lužného lesa a on si povedal, že tie stromy sú staré a maju sem tam poskodené konáre vypíli to a zasadí tam ovocné stromy. Rozum mi z toho postáva ale viem že ty čo maju peniaze môžu všetko. Ako tomu môžem zabrániť ? Prosím poradte mi čím skôr . PROSÍM 🙁 . To že ho zažalujem ked budu stromy vypílenté už nič nevyrieši, to ich späť nevráti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ