Právna poradňa: Predaj nehnuteľnosti – notárska úschova alebo vinkulácia?

0
5835

Ako sme už uviedli v článku s názvom „Katastrálne konanie“ práva k nehnuteľnostiam, ktoré majú pôvod v zmluvných dojednaniach (ako napr. vlastnícke právo, záložné právo, právo doživotného užívania atď.) sa zapisujú do katastra vkladom (t.j. písomné podanie, ktorým osoba žiada okresný úrad o rozhodnutie vo veci). Vlasnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci získa až právoplatným rozhodnutím okresného úradu o povolení vkladu. Od času podpisu kúpnej zmluvy do nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak často môže ubehnúť aj niekoľko týždňov (okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní a pri urýchlenom konaní do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na povolenie vkladu).

43131862 - real estate agent gives house keys to his client after signing contract

Práve z vyššie uvedených dôvodov je potrebný spôsob na zabezpečenie kúpnej ceny počas rozhodovanie okresného úradu o návrhu na vklad. Kupujúci tak má záruku, že v prípade ak nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bude mu vrátená celá suma zložených peňazí a nebude potrebné jej zdĺhavé vymáhanie. Súčasne sa využitím notárskej úschovy, prípadne vinkulácie zabezpečí, že žiadna zo strán nebude zmluvy nebude v rovnakom čase vlastníkom nehnuteľnosti a rovnako mať finančné prostriedky na bankovom účte.

Vinkulácia

Vinkulácia predstavuje obmedzenie práva osoby nakladať s peniazmi uloženými na účte tzn. že kupujúci zriadi v banke bankový účet, na ktorý vloží peňažné prostriedky, ktoré budú vyplatené bankou predávajúcemu po splnení podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Najčastejšou podmienkou býva predloženie listu vlastníctva banke, na ktorom ako vlastník nehnuteľnosti figuruje kupujúci.

Notárska úschova

Druhou možnosťou zabezpečenie peňazí formou notárskej úschovy. Zloženie kúpnej ceny u notára notár potvrdí spísaním notárskej zápisnice, kedy o spísanie takejto zápisnice môžete požiadať ktoréhokoľvek notára. Poplatok za zriadenie notárskej úschovy určuje priamo vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov, kedy pri sume zloženej vo výške do 3 319,39 EUR je odmena notára 23,24 EUR; pri sume vo výške nad 3 319,39 EUR do 16 596,96 EUR vrátane je odmena notára 49,79 EUR atď. Súčasťou notárskej zápisnice sú taktiež podmienky, za ktorých notár peniaze vyplatí predávajúcemu, prípadne vráti naspäť kupujúcemu.

Notár počas úschovy zloží peniaze na bankovom účte, ktorý je vedený práve pre takéto účely. Účet je vedený na meno notára a označený názvom notárska úschova. Po nadobudnutí vlastníckeho práva, prípadne iných podmienok, bude predávajúcemu suma vyplatená bezhotovostným prevodom. Kupujúci by nemal prísť ani o úrok z uloženej čiastky, ktorá by mu následne mala byť vyplatená.

Pozor!: Notári sú zo zákona poistení pre prípad škody, ktorá môže vzniknúť pri výkone ich činnosti. Poisťovňa tak v prípade problémov uhradí účastníkom zmluvy prípadné škody. Obdobné poistenie však zvyčajne nemjú realitné kancelárie, ktoré taktiež poskytujú služby úschovy peňazí.

Pozor!: V porovnaní s notárskou úschovou, pri vinkulácii môže vzniknúť problém, ak je na kupujúceho začatá exekúcia. V tomto prípade môže exekútor siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulovanom účte a tento účet exekútor zablokuje rovnako ako bežný bankový účet. Notárska úschova kúpnu cenu pred exekútorom uchráni.

Právna poradňa: Katastrálne konanie

Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru dohodou