Je voči vám vedená exekúcia? Môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií

3
9088

Od 1. 7. 2016 je verejnosti prístupný centrálny register exekúcií (ďalej len „register“), ktorý každej osobe umožní preveriť, či je voči nej vedená exekúcia, podnikateľovi umožňuje si vopred preveriť svojho prípadného obchodného partnera a každej osobe umožní získať potvrdenie o tom, že voči nej exekúcia vedená nie je.

sud

  1. Zapisované údaje. Základom právnej úpravy registra je Exekučný poriadok a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o centrálnom registri exekúcií. Register je teda verejným zoznamom dostupným na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii, t. j. každá exekúcia, ktorá nebola skončená, napr. vymožením, zastavením, upustením, a to predovšetkým:
  • označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
  • označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
  • dátumy vzťahujúce sa k exekúcii (napr. dátum vydania poverenia, dátum vydania uznesenia o zastavení exekúcie)
  • označenie vymáhaného nároku,
  • údaje povinného, t. j. dlžníka.

Pozor! Register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy, rozhodnutia ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré zatiaľ nie sú vymáhané žiadnym exekútorom.

  1. Lehoty na zápis údajov. Zápis, zmenu a výmaz údajov do registra exekúcií vykonáva a za ich správnosť zodpovedá súdny exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, prípadne jeho zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora.

Ak exekútor nesplní svoju povinnosť uvedenú vyššie, vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov Slovenská komora exekútorov. Lehoty na vykonanie zápisu, zmeny a výmazu údajov upravuje vyhláška, v zmysle ktorej sa zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii do registra vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o rozhodujúcich skutočnostiach, t. j. od zahájenia exekúcie, a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Po právoplatnom skončení exekúcie exekútor vymaže z registra všetky údaje týkajúce sa vedenej exekúcie do štrnástich dní, odkedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.

 

  1. Prístup k údajom. Podmienkou získania údajov z registra je registrácia osoby a zaplatenie poplatku, resp. uhradenie kreditu. Po pripísaní kreditu môže osoba začať s vyhľadávaním.Prístup do registra môže predstavovať buď (i) individuálne vyhľadanie konkrétnej exekúcie, alebo (ii) nepretržité sledovanie exekúcií, ako napr. vloženie subjektu do režimu nepretržitého sledovania exekúcií.

Slovenská komora exekútorov si pritom účtuje za prístup do registra poplatok, ktorého výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka, napr.: do 500 prístupov 2 eurá, od 501 do 1 000 prístupov 1 euro atď.

Slovenská komora exekútorov vydá na žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri nie je, tzn. že voči osobe exekúcia vedená nie je. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri. Výpis si môže osoba vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov v Bratislave, alebo na požiadanie mu komora môže poslať výpis aj poštou.

Čítajte aj:

Konkurz alebo likvidácia spoločnosti? Poradíme, ako sa do toho pustiť

Páli vám na hlavu slnko a zamestnávateľ vám nezabezpečí vodu? Máte svoje práva!

Na čo všetko sa pripraviť pred uzatvorením zmluvy so zahraničným partnerom?

3 KOMENTÁRE

ZANECHAŤ ODPOVEĎ