Ako si poradiť s exekúciou

0
4160

Ako si poradiť s exekúciou, všetko čo potrebujete vedieť:

Exekúcia predstavuje nútený výkon rozhodnutia, ktorý vedie na to poverená osoba, t.j. exekútor.

1. Ako si poradiť s exekúciou: Exekučný titul

Predpokladom každej exekúcie je exekučný titul. Exekučným titulom je vo väčšine prípadov vykonateľné rozhodnutie súdu (napr. rozsudok, platobný rozkaz), ktoré priznáva právo, ukladá povinnosť alebo postihuje majetok, tzn., že rozhodnutie musí mať vykonateľný obsah.

Rozhodnutie je vykonateľné po nadobudnutí právoplatnosti (márne uplynutie lehoty na podanie opravného prostriedku, zvyčajne odvolania) a po uplynutí lehoty pre dobrovoľné splnenie uloženej povinnosti (lehota na dobrovoľné plnenie zvyčajne predstavuje 3 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia).

law-1063249_1920

Pozor!: Exekučným titulom sú taktiež rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho poistenia a verejného zdravotného poistenia. V takom prípade obdrží dlžník výzvu na úhradu, v ktorej je uvedená lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti. Po jej uplynutí sa rozhodnutie stane vykonateľným a oprávnenej osobe nič nebráni podať návrh na vykonanie exekúcie.

Pozor!: Predpokladom exekúcie nie je predexekučná výzva. Tá je zväčša posledným pokusom oprávnenej osoby o úhradu dlhu, resp. splnenie povinnosti, mimo exekučného konania.

Pre úplnosť uvádzame, že zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, na ktorý je možné viesť exekúciu (napr. Sociálna poisťovňa vedie exekúciu už pri dlhu nad 3,32 EUR).


Právne tipy ako darovať nehnuteľnosť

2. Ako si poradiť s exekúciou: Priebeh exekúcie

Prvým úkonom exekútora voči dlžníkovi, t.j. povinnému, je zaslanie upovedomenia o začatí exekúcie. Z upovedomenia má byť povinnému zrejmé, (i) čo je exekučným titulom, (ii) aká je výška jeho dlhu, (iii) aká je výška trov exekúcie exekútora, ktoré musí taktiež uhradiť, a (iv) poučenie o možnosti podania námietok voči exekúcii. O spôsobe vykonania exekúcie rozhoduje exekútor.

V čase doručenia upovedomenia už exekútor pravdepodobne stihol preveriť, v ktorej banke má povinný vedený účet a dlžnú čiastku spolu s plánovanými trovami exekúcie nechal na účte zablokovať (jedná sa o bežnú prax). V rovnakom čase preveruje, či je povinný poberateľom mzdy alebo iného príjmu (napr. dôchodok), ktorý následne postihne zrážkami.

hourglass-620397_1920

Odo dňa nasledujúceho po dni doručenia upovedomenia začína dlžníkovi plynúť 14-dňová lehota na „dobrovoľné“ splnenie povinnosti. Po jej márnom uplynutí, t.j. neuhradení dlhu, prípadne nepodaní námietok proti exekúcii, exekútor vydá exekučný príkaz. Týmto príkazom banke uloží, aby dovtedy blokované prostriedky na účtoch poukázala na exekútorom určený účet a obdobne zamestnávateľovi alebo platiteľovi dôchodku uloží, aby vykonané zrážky poukázali na tento účet. Pred doručením upovedomenia (či už faktickým doručením alebo uplatnením fikcie doručenia) exekútor exekučný príkaz nesmie vydať.

Pozor!: Ak ste živnostník, exekútor môže postihnúť taktiež na váš súkromný majetok, t.j. bankové účty vedené na rodné číslo alebo viesť exekúciu predajom vozidla alebo nehnuteľnosti písanej na vás ako na fyzickú osobu. Každý živnostník tak, na rozdiel od osoby, ktorá vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným, ručí celým svojím majetkom.


Konkurz alebo likvidácia spoločnosti? Poradíme, ako sa do toho pustiť

3. Ako si poradiť s exekúciou: Námietky proti exekúcii

Proti exekúcii je možné sa brániť námietkami proti exekúcii, proti neprimeranej výške trov exekúcie zase námietkami proti trovám exekúcie. Námietky je potrebné súdnemu exekútorovi doručiť v rámci vyššie spomínanej 14-dňovej lehoty. Exekútor ich následne postúpi príslušnému okresnému súdu na rozhodnutie. Námietky musia byť odôvodnené, napr. dlh bol medzičasom uhradený.

Pozor!: Námietky neodporúčame podať, ak pre to nie je závažný dôvod, nakoľko počas doby rozhodovania o námietkach zostávajú finančné prostriedky zablokované na bankových účtoch a zamestnávateľ, prípadne platiteľ dôchodku, naďalej vykonáva zrážky z príjmu a zadržiava ich u seba.

Pozor!: Ďalším spôsobom ako sa aspoň dočasne brániť exekúcii je podanie návrhu povinného na jej odklad. Súd povolí odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

trouser-pockets-1439412_1920

4. Ako si poradiť s exekúciou: Trovy exekúcie

Trovy exekúcie predstavujú (i) odmena exekútora, (ii) hotové výdavky (poštovné, znalečné, fotokópie listín a pod.) a (iii) náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, trovy sa zvyšujú o túto hodnotu. Odmena exekútora sa mení v závislosti od toho, či povinný uhradil dlžnú čiastku v čase od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie do uplynutia 14-dňovej lehoty, alebo až následne po uplynutí tejto lehoty. V prípade, ak dlžník uhradil dlžnú čiastku v rámci 14-dňovej lehoty, predstavuje odmena exekútora 10% z vymáhanej (vymoženej) sumy. Ak bola suma uhradená až po uplynutí tejto lehoty zvyšuje sa odmena exekútora na 20% z tejto sumy. Exekútorovi však v každom prípade patrí minimálna výška odmeny, ktorú stanovil právny predpis na 33,19 EUR.

Pozor!: V prípade, ak ste sa s exekútorom po doručení upovedomenia dohodli na splátkovom kalendári, počítajte s tým, že budete musieť uhradiť už 20%-tnú odmenu exekútora.

Pozor!: Pokiaľ ste svoj dlh v plnej výške uhradili ešte pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie (poverenie vydáva na žiadosť exekútora súd), exekútor nemá nárok na odmenu a poverenie by mal súdu vrátiť z dôvodu ukončenia exekúcie.

Pozor!: Podať môžete taktiež námietky proti trovám exekúcie, tzn., že nenamietate opodstatnenosť samotného dlhu, ale výška trov exekútora Vám pripadá neprimeraná. Takéto námietky je taktiež možné podať do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky. Výšku trov exekúcie bližšie upravuje ustanovenie § 200 a nasl. Exekučného poriadku, napr. ak ide o drobnú exekúciu, t.j. nepresahujúcu 2 000,- EUR bez príslušenstva, trovy exekúcie nesmú presiahnuť šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku nepresahujúcu 50,- EUR. 5.

Na čo exekútor siahnuť nemôže. Exekučný poriadok predpisuje, ktoré hodnoty exekúcii nepodliehajú, ako napr. (i) prostriedky na účte do výšky 99,58 EUR, (ii) prostriedky na účte, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na najbližšie výplatné obdobie, (iii) v prípade zrážok zo mzdy musí povinnému zostať suma zodpovedajúca životnému minimu, čo je v súčasnosti 198,09 EUR, tzn. že takýto základ nebude možné z mesačnej mzdy alebo príjmu zraziť.

Pozor!: Exekučný poriadok upravuje termín drobné exekúcie. Čím sú myslené exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva, t.j. len istina, ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 EUR. Pri vedení drobných exekúcií zákon ukladá niekoľko obmedzení. Napríklad drobnú exekúciu nemožno vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Prečitajte si:

Rómovia na východe natočili paródiu na Cuky Luky. Výsledok zhodnoťte sami

Rusi zachytili podozriovo silný signál z vesmíru. Vypočujte si, ako znie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ