Prečítajte si právne tipy ako darovať nehnuteľnosť

0
3663

Ak ste sa rozhodli nespoliehať sa na dedičské konanie a prerozdeliť svoj majetok ešte za života, je možné tak spraviť prostredníctvom darovania. Nižšie prinášame špecifiká darovania so zameraním na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. 

Ako darovať nehnuteľnosť

Sekty na Slovensku a v zahraničí

  1. Darovacia zmluva.

Inštitút darovacej zmluvy upravuje Občiansky zákonník veľmi stručne ustanoveniami § 628 až §630. Platí, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

O darovaní možno hovoriť len v prípade ak je bezodplatné. Darca preto od obdarovaného nemôže žiadať žiadnu protihodnotu (ani zanedbateľnej výšky) a nemôže darovanie podmieniť splnením podmienky darcu (napr. že dieťa dostane rodičovský dom ako dar, len za predpokladu, že rodičov doopatruje, alebo že sa neožení s určitou osobou, ak si to rodičia neželajú).

Pozor!: Dar od rodičov nie je možné podmieniť ich doopatrovaním, avšak priamo v darovacej zmluve je možné dohodnúť si zriadenie vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti. Uvedené predstavuje pre darcu záruku, že ho z darovanej nehnuteľnosti až do jeho smrti nikto nevysťahuje. Toto vecné bremeno zostáva zachované aj v prípade predaja nehnuteľnosti a zaťažuje tak nových vlastníkov nehnuteľnosti.

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Pri hnuteľnej veci musí byť darovacia zmluva písomná, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. Podpis obdarovaného musí byť overený len v prípade, ak by sa na darovanej nehnuteľnosti zriaďovalo vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Absolútne neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti, t.j. zmluva, podľa ktorej môže obdarovaný začať dar užívať až po smrti darcu. Darovanie preto môže nastať len medzi žijúcimi osobami.

Predmetom darovania môže byť tak nehnuteľnosť ako celok (ak je darca výlučným vlastníkom nehnuteľnosti), príp. darcov podiel na nehnuteľnosti, ak je tento podielovým spoluvlastníkom. Ak darovaná nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí druhý manžel s darovaním nehnuteľnosti súhlasiť. Nehnuteľnosť preto nemôže darovať bezpodielový spoluvlastník sám bez vedomia a súhlasu druhého manžela, nakoľko by bol takýto úkon neplatný.

Pozor!: Pri darovaní je potrebné počítať so súvisiacimi nákladmi. Ide predovšetkým o odmenu advokáta alebo notára za spísanie darovacej zmluvy, poplatky za overenie podpisu/podpisov na zmluve, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, t.j. poplatok vo výške 66,- EUR alebo 33,- EUR, ak návrh podáte elektronicky a hotové výdavky ako napr.: poštovné, znalečné atď.

  1. Vrátenie daru.

Obdarovaný by si mal byť vedomý toho, že darca sa za istých podmienok môže domáhať vrátenia daru (alebo peňažnej náhrady), a to v prípade ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy (napr. fyzické napadnutie). Ak k takémuto hrubému porušeniu došlo, neodporúčame vyčkávať, nakoľko právo na vrátenie daru sa v trojročnej lehote premlčí (lehota začína plynúť porušením dobrých mravov). Darca sa preto po uplynutí lehoty už nebude môcť pre uvedený dôvod domáhať vrátenia daru na súde.

Pozor!: Darovaciu zmluvu tiež môže napadnúť (odporovať jej) veriteľ darcu a právny úkon darovania môže byť v konečnom dôsledku neplatný.

  1. Vplyv daru na dedičský podiel obdarovaného.

Darovanie majetku za života nemá na prvý pohľad žiadne obmedzenie. Dôsledky darovania však nastávajú v po smrti darcu, a to v rámci dedičského konania. Platí, že hodnota daru sa započíta na dedičský podiel obdarovaného dediča. Dedičský podiel obdarovanej osoby sa z tohto dôvodu zníži s ohľadom na hodnotu prijatého daru. Pri dedičskom konaní sa tak môže stať, že obdarovaný dedič už nebude mať nárok na žiadnu časť dedičstva. Obdarovaný dedič však do dedičstva nemusí vracať žiadny majetok, ktorý získal darom, ak za života od darcu dostal viac, než by predstavoval jeho dedičský podiel.

Čítajte aj:

Dedičské konanie: Prečítajte si tipy ako naložiť so zdedenými dlhmi

Čo znamená pojem “spoločnosť v kríze” a čo vtedy s firmou spraviť?

Zastúpenie právnickej osoby

ZANECHAŤ ODPOVEĎ