Čo je, dofrasa, ten start-up?

0
2842

46226342 - diverse group people working together concept

Hoci sa o slovnom spojení “start up” v posledných rokoch hovorí pomerne často, len málo ľudí má jasnú predstavu o tom, čo start up vlastne je a čím sa odlišuje od klasických spoločností.


Tip redakcie: Berlínsku literárnu cenu získala rodáčka z Rimavskej Soboty Ilma Rakusa


  1. Definícia. Všeobecne ustálená definícia pre start up neexistuje. Niektorí start up definujú ako začínajúcu spoločnosť, ktorá zatiaľ nedosahuje zisky. Túto definíciu považujeme za zavádzajúcu, nakoľko žiadnym spôsobom nezohľadňuje predmet činnosti spoločnosti či iné kritériá, ktorými by sa start up odlišoval od ktorejkoľvek začínajúcej spoločnosti. Pod pojmom start up si podľa nášho názoru treba predstaviť inovatívne (začínajúce) spoločnosti, ktoré sú predurčené na rýchly rast, a ktoré sa môžu stať jedným z kľúčových podnikov národnej ekonomiky.
  1. Podpora startupov na Slovensku. Podporu rozvoja takýchto spoločností si uvedomila tiež vláda Slovenskej republiky, ktorá uznesením č. 307/2015 zo dňa 10. júna 2015 schválila Koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike. Obsah tejto koncepcie v súčasnosti nadobúda legislatívnu podobu a stáva sa tak súčasťou existujúcich právnych predpisov. Uvedený dokument má prispieť k zjednodušeniu podnikania spoločností, ktoré možno považovať za inovatívne spoločnosti. Bez zbytočných prekážok by malo prebiehať nielen založenie ale taktiež investovanie do startupov.49441859 - group business people chatting balcony concept

V súvislosti s koncepciou si tiež Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo vlastnú definíciu pojmu start up, podľa ktorej za start up možno považovať kapitálovú obchodnú spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, od ktorej vzniku neuplynulo viac ako 36 mesiacov, a ktorá (i.) vznikla za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby, (ii.) je mikro, malým alebo stredným podnikom a (iii.) vyznačuje sa tým, že väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi.

  1. Jednoduchá spoločnosť na akcie. Za účelom podpory jednoduchého vzniku a investovania do startupov bola prijatá novela obchodného zákonníka, ktorou sa zavádza jedna významná zmena, a to nový druh obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie – ktorá predstavuje akýsi hybrid medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. Bližšie o tomto type kapitálovej spoločnosti si môžete prečítať v príspevku s názvom – Zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2017 – Jednoduchá spoločnosť na akcie.

Pozor!: Zavedenie jednoduchej spoločnosti na akcie podmienilo tiež zmenu zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje tiež fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva alebo dozornej rady jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom,  podľa Obchodného zákonníka.

  1. Ďalšie úľavy. Ďalšou výhodou pre startupy by malo byť taktiež oslobodenie od povinnosti platiť štátu daňové licencie a možnosť autora startupu pricestovať na územie Slovenska na základe národného víza. Preukázať sa však bude musieť výpisom z bankového účtu, na ktorom bude vklad v minimálnej hodnote 8 000,- EUR. Tieto prostriedky majú slúžiť na činnosť spoločnosti na území Slovenskej republiky.