Zodpovednosť konateľa pri úpadku spoločnosti

0
3841

Funkcia konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným so sebou prináša nemalú zodpovednosť či už v obchodnoprávnej, pracovnoprávnej, alebo trestnoprávnej rovine. Nižšie si priblížime povinnosť konateľa v prípade úpadku spoločnosti.

pravo

  1. Predpoklad vyhlásenia konkurzu. Predpokladom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu je zistenie, či je spoločnosť v úpadku. Platí, že spoločnosť je v úpadku, ak je (i) platobne neschopná alebo (ii) predlžená. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve,má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Príklad: Ak je jediným majetkom spoločnosti výlučne hnuteľná vec v hodnote 1 000 eur, pričom spoločnosť má napr. dlh voči svojim obchodným partnerom (aspoň dvom rôznym partnerom) spolu vo výške 3 000 eur, platí, že je v predlžení.

Príklad: Spoločnosť bude platobne neschopná, ak je napr. voči banke v omeškaní so zaplatením splátky úveru vo výške 5 000 eur a súčasne je v omeškaní so zaplatením faktúry za dodávku tovaru vo výške 1 500 eur, pričom oba záväzky sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Spoločnosť v predlžení je povinná podať návrh do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o svojom predlžení. Táto povinnosť v mene obchodnej spoločnosti, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, prislúcha konateľovi, prípadne likvidátorovi spoločnosti. Táto povinnosť však spoločnosti prislúcha len v prípade jej predlženia (nie v prípade platobnej neschopnosti).

  1. Sankcia za nepodanie návrhu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii za porušenie vyššie uvedenej povinnosti ukladá peňažnú sankciu a zavádza fikciu dojednania zmluvnej pokuty medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene. Výška zmluvnej pokuty bola zákonom stanovená na polovicu najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t. j. 12 500 eur,a jej výšku nie je možné znížiť.

Zabúdať pritom netreba ani na fakt, že peňažná sankcia postihne individuálne, napr. každého konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (alebo inú osobu, ktorá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zanedbala). Uvedené tak znamená, že ak bude mať spoločnosť troch konateľov, pričom títo napriek predlženiu spoločnosti nepodajú včas návrh na vyhlásenie konkurzu, zmluvnú pokutu vo výške 12 500 eur bude povinný uhradiť každý z nich, t. j. spolu 37 500 eur.

Správca konkurznej podstaty vyzve konateľa (alebo inú osobu), aby zaplatil zmluvnú pokutu v určenej lehote. Ak osoba v tejto lehote povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nesplní alebo nepreukáže, že jej táto povinnosť nevznikla, správca uplatní nárok na zaplatenie pokuty žalobou na súde.

Zákonodarca pamätal aj na prípadné snahy vyhnúť sa plateniu pokuty ,a tak zavádza, že dohoda medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní, pričom sa nepripúšťa započítanie ani iný spôsob vyrovnania.

 

  1. Oslobodenie od platenia pokuty. Povinnosti zaplatiť pokutu sa zbaví ten, kto preukáže, že (i) konal s odbornou starostlivosťou, t. j. pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť a potom, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení, (ii) ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podal po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že nebude možné sa predlženiu vyhnúť, alebo (iii) v lehote 30 dní od zistenia predlženia poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie.

 

Čítajte aj:

Občiansky preukaz so sebou nosiť nemusíte. Na toto policajt nemá nárok!

Povinné elektronické schránky právnických osôb

Zmluvné zastúpenie právnickej osoby – prokúra