Ste na dovolenke a krachla vám cestovka? Nezúfajte, ak máte poistenie

0
1518

Nakoľko je krach cestových kancelárií na Slovensku pravidelne sa opakujúcim javom, a to predovšetkým počas letnej dovolenkovej sezóny, prinášame informácie pre tých, ktorí po krachu svojej cestovnej agentúry nevedia, čo robiť ďalej.

dovolenka

  1. Poistenie zájazdu

V každom prípade, ak ste už zájazd uhradili a cestovná kancelária sa dostala do úpadku (je predĺžená alebo platobne neschopná), svoje peniaze by ste mali, aspoň sčasti, dostať naspäť. Cestovným kanceláriám totiž zo zákona o zájazdoch vyplýva povinnosť mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

Inak povedané, cestovná kancelária uzavrie s poisťovateľom poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká jej klientom právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária (i) neposkytne dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo naspäť na Slovensko, (ii) nevráti zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo (iii) nevráti rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

Cestovná kancelária je povinná svojmu klientovi odovzdať doklady, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom poistení zájazdu, označenie poistiteľa, podmienky poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti a to najlepšie súčasne so zmluvou o zájazde.

  1. Poistné plnenie

Poistné plnenie poskytne poistiteľ ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Ak napríklad cestovná kancelária neposkytne svojmu klientovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí (uvedené v predchádzajúcom odseku), poskytne poistiteľ poistné plnenie finančným zabezpečením tejto dopravy vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania. Ak si klient zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poistiteľ klientovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária sama.

Pre úplnosť uvádzame, že poistiteľ nie je oprávnený odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie ani v prípade, ak sa po poistnej udalosti dozvie, že cestovná kancelária poskytla nepravdivé alebo neúplné podklady, ktoré boli na uzatvorenie poistenia zájazdu podstatné.

  1. Na čo sa poistenie zájazdu nevzťahuje

Poistenie zájazdu, tak ako je opísané vyššie, sa použije len v prípade klasických zájazdov, tzn. klienti nemajú nárok na poistné plnenie, ak cestujú vlastnou dopravou a ubytovanie si objednali priamo u jeho poskytovateľa, prípadne cez nepreverený webový portál a pod. Takéto pobyty nemožno považovať za zájazdy, keďže nejde o kombináciu minimálne dvoch služieb (doprava, ubytovanie, doplnkové služby k doprave a ubytovaniu, ako napr. stravovanie) a poistenie úpadku sa v takýchto prípadoch neuplatňuje.

  1. Uplatnenie nároku na odškodnenie

Lehota a spôsob, akým má klient uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie, musia byť obsiahnuté priamo v zmluve o obstaraní zájazdu, ktorú klient s cestovnou kanceláriou uzatvorí.

Cestovná kancelária zodpovedá svojmu klientovi za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, t. j. škody poskytnutých služieb. Klient je oprávnený uplatniť právo na odstránenie škody bezodkladne, a to u povereného zástupcu cestovnej kancelárie (delegát, sprievodca), o čom by mal byť spísaný písomný záznam (tzv. reklamačný protokol). Za škodu možno považovať napr. skutočnosť, že klientovi nebolo poskytnuté také ubytovanie, aké mal v zmluve potvrdené. Toto odstránenie škody musí zabezpečiť zástupca cestovnej kancelárie priamo na mieste v ubytovacom zariadení.

Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, t. j. škodu neodstráni, musí klient bezodkladne uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo na zľavu z ceny zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.

Krach cestovnej kancelárie je riešený ako poistná udalosť, preto musia byť cestovné kancelárie povinne poistené. Cestovná kancelária by mala poisťovni poskytnúť zoznamy klientov, ktorých bude poisťovňa kontaktovať. V prípade predčasného návratu, a teda nevyčerpanej časti dovolenky, rozdiel medzi skutočne poskytnutými a zaplatenými službami uhradí poisťovňa cestovnej kancelárie.

V prípade, ak cestovná kancelária oznámi svoj úpadok a klient na zájazd ešte nenastúpil, je potrebné (i) vyplniť žiadosť o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii, ktorú by mal klient nájsť na internetovej stránke cestovnej kancelárie, prípadne na stránke jej poisťovne, a túto doporučene odoslať na adresu cestovnej kancelárie, (ii) vyplniť žiadosť o uplatnenie nároku na náhradu škody z poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a k nej priložiť kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorenej s cestovnou kanceláriou, kópiu dokladov o úhrade celého zájazdu, prípadne zaplatenej zálohy, a kópiu žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii, a tieto zaslať na adresu poisťovne.

Čítajte aj:

Zmena konateľa a povinnosti s tým spojené

Nové civilné kódexy

Páli vám na hlavu slnko a zamestnávateľ vám nezabezpečí vodu? Máte svoje práva!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ