Právna poradňa: Zmluvná pokuta

0
3507

justitia-429717_1920Zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je zmluvná strana povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane pre prípad porušenia povinnosti vyplývajúcej z príslušnej zmluvy. Jej úpravu možno nájsť predovšetkým v ustanoveniach § 544 až § 545a Občianskeho zákonníka a v ustanoveniach § 300 až § 302 Obchodného zákonníka. Hoci je zmluvná pokuta často využívaná a jej úprava v zákonníkoch je pomerne stručná, sú ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu v mnohých prípadoch naformulované neplatne.


Tip redakcie: Právna poradňa: Výrub stromov a krovín


  1. Predpoklad pre uplatnenie zmluvnej pokuty. Prvoradým predpokladom je existencia konkrétnej zmluvnej povinnosti, ktorej porušenie zmluvné strany sankcionujú zmluvnou pokutou. Preto ak nedošlo k porušeniu povinnosti, nárok na zmluvnú pokutu nevznikol. Povinnosť pritom môže vyplývať zo zmluvy uzatvorenej podľa občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka iného právneho predpisu, takisto sa môže jednať o zmluvu nepomenovanú, t.j. zmluvu, ktorú obchodný alebo občiansky zákonník výslovne neupravuje. Podmienkou pre vznik nároku na zmluvnú pokutu nie je vznik reálnej škody na strane druhej zmluvnej strany, stačí len porušenie povinnosti.

Pozor!: Zmluvnou pokutou možno zabezpečiť len splnenie konkrétnej povinnosti, nie splnenie zmluvy ako celku.

Napríklad: Ustanovenie „ak účastník zmluvy poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy“ predstavuje neurčitý okruh rôznych porušení a zmluvná pokuta za porušenie povinností takto označených, je neakceptovateľná a predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku.

  1. Dojednanie zmluvnej pokuty. Dohodu o zmluvnej pokute možno uzavrieť buď samostatne (ako samostatnú zmluvu) alebo ako súčasť vzťahu (zmluvy), ktorého sa zmluvná pokuta týka.

V dohode o zmluvnej pokute musí byť uvedená (i) výška pokuty (alebo spôsob jej určenia), (ii) povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje a (iii) samotná dohoda musí mať písomnú formu. Písomná forma platí aj v prípade, ak sa písomná forma nevyžaduje pre zmluvu, ktorou je zmluvná pokuta zabezpečená, preto ak ste zmluvu so svojím zmluvným partnerom uzatvorili ústne, dojednanie o zmluvnej pokute k tejto ústnej zmluve, musí byť vyhotovené písomne. V opačnom prípade je dohoda neplatná.

Zmluvná pokuta je pokuta peňažná a pre jej výšku platí, že jej určenie je ponechané na zmluvné strany, zákon nepredpisuje maximálnu výšku zmluvnej pokuty. Hoci je výška zmluvnej pokuty ponechaná na dohodu strán, platí, že táto dohoda nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ak bude dohodnutá zmluvná pokuta, ktorej výška výrazne prevyšuje výšku skutočne vzniknutej škody, môže byť takáto zmluvná pokuta pre rozpor s dobrými mravmi neplatná.

Napríklad: Dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 1% denne sa spravidla považuje za neplatný úkon ktorý sa prieči dobrým mravom.

Pozor!: Platí, že zmluvnou pokutou nemožno sankcionovať výkon práva, ktoré zmluvnej strane patrí, napr. právo zmluvu vypovedať, právo odstúpiť od zmluvy, právo zadržať vec atď. 

  1. Zmluvná pokuta a úroky z omeškania. Zmluvnú pokutu dojednanú pre prípad omeškania dlžníka môže oprávnená strana požadovať aj popri dohodnutom úroku z omeškania. Úhrada zmluvnej pokuty preto nevylučuje povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania, nakoľko oba inštitúty majú samostatné právne dôvody, t.j. nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vyplýva priamo zo zákona (v zmluve ho netreba osobitne dohodnúť) a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z dohody medzi zmluvnými stranami.

Napríklad: V zmluve môžete obchodnému partnerovi uložiť povinnosť zaplatiť v prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 30 dní, zmluvnú pokutu vo výške 5 % z omeškanej čiastky a súčasne tak povinnosť zaplatiť v prípade omeškania s úhradou (tej istej) faktúry úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške alebo v zmluvne dohodnutej výške, napr.: 0,05% za každý deň omeškania.