Čo znamená pojem „spoločnosť v kríze“ a čo vtedy s firmou spraviť?

0
4902

Rozsiahle doplnenie obchodného zákonníka v roku 2016 predstavujú ustanovenia II. hlavy, a to konkrétne § 67a až § 67k, ktorými bol zavedený pre naše právne predpisy dovtedy neznámy pojem spoločnosť v kríze. Cieľom tejto zmeny je chrániť bežných veriteľov spoločností a predísť ich poškodzovaniu.

Pozor! Ustanovenia o kríze sa vzťahujú iba na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je fyzická osoba.

Súdnictvo právo zákony spravodlivosť

  1. Pojem spoločnosť v kríze. Podľa doslovného znenia obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak jej hrozí úpadok alebo je v úpadku.

O tom, čo je úpadok a kedy je spoločnosť v úpadku, sme bližšie hovorili v príspevku s názvom Sankcia za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (úpadok, t. j. platobnú neschopnosť a predlženosť spoločnosti upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii). Pri stanovení, či spoločnosti hrozí úpadok, treba vychádzať z účtovníctva spoločnosti, kde je možné vyčítať pomer vlastného imania spoločnosti a jej záväzkov.

Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je v pomere menej ako 4 : 100 pre rok 2016, 6 : 100 pre rok 2017 a 8 : 100 pre rok 2018. To znamená, že keď bude vlastné imanie tvoriť menej ako 8 % (6 % alebo 4 %) záväzkov spoločnosti, spoločnosti hrozí úpadok a teda je v kríze.

Poznámka: Vlastné imanie vyjadruje nárok na majetok spoločnosti po odčítaní všetkých jej dlhov a pozostáva zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia po zdanení, t. j. čistý zisk, prípadne čistá strata.  

Spoločnosti tak majú povinnosť nielen sledovať, či sa nenachádzajú v úpadku, ale aj to, či im úpadok nehrozí. V prípade, ak spoločnosť spadá pod vyššie vymedzený pomer vlastných a cudzích zdrojov, pribúda štatutárnemu orgánu nová zakročovacia povinnosť vykonať všetky úkony potrebné na odstránenie krízy.

 

  1. Vlastné zdroje krytia majetku a plnenia nahradzujúce vlastné zdroje. Vlastné zdroje krytia majetku sú v spoločnostiach často na veľmi nízkej úrovni a ak spoločnosť potrebuje ďalší kapitál na rozvoj, nie je jej poskytnutý jej spoločníkmi formou ďalších vkladov, ale formou dlhu, t. j. cudzie zdroje ako napr. úvery a pôžičky. Aktuálna právna úprava sa tak snaží viesť spoločníkov a akcionárov k tomu, aby zvyšovali svoje základné imanie a nie zadlžovali spoločnosť braním úverov a pôžičiek.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje úver, pôžička alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá a ktoré spoločnosti v kríze poskytne niektorá z osôb uvedených v zákone, a to (i) člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, (ii) člen dozornej rady, (iii) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní spoločnosti, (iv) tichý spoločník, (v) im blízka osoba atď.

Zavedenie pojmu plnenie nahradzujúce vlastné zdroje nadobúda význam práve v súvislosti s § 67f obchodného zákonníka, ktoré zakazuje vrátenie plnení nahradzujúcich vlastné zdroje v období, keď je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Súčasne platí, že počas obdobia, v ktorom je spoločnosť v kríze, nenastáva ohľadom vrátenia týchto plnení omeškanie, tzn. že spoločnosti nevzniká povinnosť hradiť úroky z omeškania.

Takéto pohľadávky, t. j. plnenia nahradzujúce vlastné zdroje financovania, následne v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti alebo v prípade povolenia reštrukturalizácie možno uplatniť prihláškou, avšak ich uspokojenie je možné až po úplnom uspokojení ostatných veriteľov.

Čítajte aj:

Konkurz alebo likvidácia spoločnosti? Poradíme, ako sa do toho pustiť

Páli vám na hlavu slnko a zamestnávateľ vám nezabezpečí vodu? Máte svoje práva!

Zodpovednosť konateľa pri úpadku spoločnosti

ZANECHAŤ ODPOVEĎ