Prenajímajte len na základe dobrej nájomnej zmluvy

0
3976

nájomná zmluva

Prenájom bytov alebo domov patrí k bežným spôsobom ako nakladať so svojim nehnuteľným majetkom za účelom zisku. K tomuto kroku sa odhodlávajú mnohí majitelia, ktorí posúvajú daný objekt do užívania vybraným nájomníkom, pričom im za to účtujú nájomné. Najprv však treba uzatvoriť nájomnú zmluvu, od ktorej sa bude prenájom a jeho pravidlá odvíjať.

Rovnako ako pri iných obchodoch, aj realitné transakcie sa uzatvárajú na základe zmluvy. Tá je právoplatným dokumentom potvrdzujúcim vzájomnú dohodu medzi oboma zúčastnenými stranami, v prípade prenajímania nehnuteľnosti medzi majiteľom a nájomníkom. Tí sa potom riadia podmienkami zaznamenanými v jej obsahu, ktorého cieľom je vzájomná spokojnosť účastníkov. Na to však treba spísať dobrú zmluvu, ktorá umožní nájomníkovi využívať svoje práva naplno, no zároveň mu uloží povinnosti chrániace majiteľa pred škodou alebo stratou.

 

Nájomná zmluva chráni obe strany

Pri prenájme nehnuteľností môže dochádzať k rôznym nečakaným okolnostiam, ktoré môžu majiteľovi spôsobiť škodu buď na účte alebo na majetku. Najväčšie riziko sa spája s častým nedodržiavaním úhrad nájomného, ktoré však nie je jedinou prekážkou seriózneho priebehu zmluvného vzťahu. Práve nájomná zmluva sa stáva poistkou pre takéto situácie a majiteľovi dáva istú právnu silu pri vymáhaní svojich pohľadávok. Na druhej strane, dobre vytvorenou zmluvou je chránený aj nájomník, ktorému tak nehrozí vysťahovanie bez výpovednej lehoty, nečakané zvyšovanie nájomného či iné nepríjemné udalosti iniciované prenajímateľom.

 

Čo v obsahu nájomnej zmluvy nesmie chýbať

Údaje o zmluvných stranách – Meno, adresa a kontaktné údaje sú základom každej zmluvy

Predmet nájmu – V obsahu musí byť jasne definovaný predmet nájmu aj s účelom.

Doba trvania zmluvy – Buď stanovíte lehotu prenájmu alebo bude plynúť doba neurčitá.

Výška nájomného – Len na základe konkrétne stanovenej výšky môžete požadovať nájomné. 

Pravidlá a povinnosti – Súčasťou je presné definovanie práv a povinností vrátane zákazov.

Preberací protokol – Nezabudnite na podrobný súpis vybavenia objektu s vašim zariadením.

 nájomná zmluva

Jasný obsah podporí bezproblémový prenájom

Aj keď sa oba zúčastnené strany snažia dodržiavať podmienky, často dochádza k problémom spôsobeným viacerými nejasnosťami v obsahu zmluvy. Tá je buď napísaná nezrozumiteľne alebo sa do nej zakomponovali nepochopiteľné klauzuly zapríčiňujúce rozpory. Pokiaľ chcete ako prenajímateľ takýmto situáciám predísť, na spísaní obsahu si dajte záležať. Okrem vzorov na internete vám pomôže advokát, ktorý pripraví zmluvu na mieru presne podľa požiadaviek.

 

Tipy pri uzatváraní nájomnej zmluvy

  • pred podpisom zmluvy odporúčame skontrolovať totožnosť nájomníka a jeho údaje
  • overenie podpisov nie je povinné (ak nejde o cudzinca), ale notára radšej navštívte
  • do zmluvy odporúčame vsunúť body o vyčistení objektu po vysťahovaní nájomníka
  • nezabudnite, že zmluva nadobudne právoplatnosť len pri skolaudovaných objektoch
  • pokiaľ uvediete výšku nájomného 0, potom dokument stráca štatút nájomnej zmluvy

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy je síce povinné len pri nebytových priestoroch a byty tomuto nariadeniu nepodliehajú, no máloktorý majiteľ sa odváži prenajímať bez nej. Práve zmluva je totiž nástrojom, vďaka ktorému sa poistíte pred mnohými rizikami vyplývajúcimi z neplatenia nájomného alebo nepovoleného užívania priestorov a prenájom bytov tak bude prebiehať na serióznej úrovni.