Banská Štiavnica oslavuje najstaršiu banícku akadémiu na svete

0
3994

História Banskej Štiavnice je spätá s odvetvím, ktoré sa dostalo aj do jej názvu. Baníctvo formovalo mesto, jeho históriu a z jeho bohatstva vzniklo a dodnes sa zachovalo výnimočné hmotné a nehmotné dedičstvo, zásluhou ktorého bolo mesto zapísané v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách mesta je založenie Baníckej akadémie, ktorého 250 výročie si pripomenie celý región v piatok 12. októbra 2012 počas podujatia Akademici v Banskej Štiavnici.

V roku 1762 založila Mária Terézia svojim dekrétom Banícku akadémiu v Banskej Štiavnici. Podľa dostupných historických údajov bola táto Vysoká škola prvá svojho typu bola na svete a jedna z prvých technických vysokých škôl na svete vôbec. K existujúcemu vzdelávaniu sa pridalo v 19. storočí lesníctvo, škola však naďalej prioritne slúžila ako zdroj vzdelanosti a nových poznatkov pre baníctvo. V roku 1919 bola pri delení Uhorska škola presťahovaná do Maďarska, čím sa ale jej história neskončila. Dodnes sa k jej tradíciám a odkazu hlási množstvo vysokých škôl nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Česku či Rakúsku. Aj na základe tohto bola v roku 2001 podpísaná Deklarácia pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej signatármi bolo 6 fakúlt / univerzít z Miškolca, Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostravy a Leobenu.

V roku 2009 sa k Deklaráciu pripojilo ďalších 5 fakúlt. Deklarácia má nasledovné znenie:

„My, predstavitelia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti osláv 60. výročia založenia fakulty a 50. výročia pôsobenia našej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasujeme, že sa cítime byť pokračovateľmi slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, a že si cítime historické míľniky spojené so vznikom a pôsobením fakulty v Banskej Štiavnici:

Rok 1735 – keď vznikla prvá vedecká výučba baníckych a príbuzných vied,
Rok 1762 – keď panovníčka Mária Terézia ustanovila dekrétom prvú banícku akadémiu v habsburskej monarchii,
Rok 1770 – keď začala pôsobiť plne funkčná Banícka akadémia.
My predstavitelia baníckych a lesníckych fakúlt
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara Miškovec, Maďarsko,
Nyugat – MagyarországiEgyetem Erdőmérnök Kara Šoproň, Maďarsko,
Montanuniversität Leoben, Rakúsko,
Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Česká republika,
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika, vyhlasujeme že,
1. my všetci sme tým alebo iným spôsobom duchovní dediči Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
2. rešpektujeme odkaz dedičstva profesorov a absolventov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v oblasti prírodných, technických, právnych a ekonomických vied, ktorých práce sa stali súčasťou duchovného a materiálneho bohatstva mnohonárodnej habsburgskej a neskôr Rakúsko-Uhorskej monarchie,
3. uznávame, že slávna Banícka akadémia v Banskej Štiavnici je Alma mater v tejto deklarácii vymenovaných nástupníckych vysokých škôl, ktoré vznikli z jej lona po vzniku a rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie v jej nástupníckych štátoch Maďarsku a Československu,
4. naplníme svojou prácou a pôsobením duch osvietenstva, ktorý panoval na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, aby sme vychovávali vysoko vzdelaných, tolerantných a slobodných občanov budúcej zjednotenej Európy
5. využijeme tradičné vzťahy našich ustanovizní pre budúcu spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy v oblastiach, v ktorých pôsobíme, a túto spoluprácu zintenzívnime.
Deklarácia bola slávnostne podpísaná v Stĺpovej sále Slovenského technického múzea.
Dané v Košiciach, tridsiateho novembra roku dvetisícjeden v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.“

Podujatie Akademici v Banskej Štiavnici, ktoré je vyvrcholením spomienok na 250 výročie založenia tejto významnej vzdelávacej inštitúcie bude mať niekoľko vrcholov. O 11:00 hod. sa v kostole sv. Kataríny uskutoční Slávnostné zhromaždenie rektorov / dekanov nástupníckych univerzít / fakúlt, študentov, riaditeľov banskoštiavnických stredných škôl, hostí a verejnosti.  O 17:00 hod. sa pri historickej radnici uskutočni Slávnosť pri plastike venovanej založeniu Baníckej akadémie, spojené s prečítaním odporúčania J. T. Peinthnera panovníčke Márii Terézii z porady osobitnej komisie a kladením venčekom nástupníckych univerzít. Po tejto udalosti prejdú účastníci v sprievode k areálu pôvodných budov Baníckej akadémie, kde o 18:00 odznejú príhovory prítomných predstaviteľov nástupníckych fakúlt a umiestnia sa stuhy k pamätným tabuliam. O 18.30 hod. začína v Kultúrnom centre Banská Štiavnica šachtág pre pozvaných hostí.

Okrem týchto podujatí prebieha v Banskej Štiavnici pri príležitosti výročia v týchto dňoch medzinárodná konferencia Vivat Akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, pokrok, tradícia (Slovenské banské múzeum) a výstava Zrkadlenie banskoštiavnickej Akadémie v dokumentoch Štátneho ústredného banského archívu (Štátny ústredný banský archív).

Viac informácií nájdete na http://www.banskastiavnica.sk/250-vyrocie-zalozenia-banickej-a-lesnickej-akademie/uvod-4.html.

Mesto Banská Štiavnica