Technický výkres: Čo všetko má obsahovať?

0
5118

Technický výkres ako jeden zo základných prvkov technických odborov má svoje striktne stanovené pravidlá, ktoré upravujú viacerné normy.

S technickými výkresmi sa stretneme v rozličných technických odboroch od stavebníctva po strojárstvo. Sú neoddeliteľnou súčasťou komunikácie medzi konštrukčným, projektovým oddelením a realizačným tímom, napríklad v dielni alebo na stavbe. Napriek tomu, že je v súčasnosti k dispozícií moderná výpočtová technika a cad programy, ktoré prácu značne uľahčujú, na väčšine škôl si študenti musia osvojiť zručnosť ručného technického kreslenia. Nie je to kvôli nedostatku počítačov alebo zastaraného spôsobu výučby. Práve naopak. Technické kreslenie pomáha rozvíjať predstavivosť, zručnosť, schopnosť čítať technické výkresy a inú technickú dokumentáciu.

V technickom kreslení, ako aj v mnohých iných odboroch, sa uplatňuje niekoľko noriem na národnej i medzinárodnej úrovni. Technickú normalizáciu na Slovensku zastrešuje Slovenský ústav technickej dokumentácie, ktorý má na starosti, okrem iného, zosúladiť slovenské technické normy s európskymi a celosvetovými.

Prísne normy platia aj v prípade technických výkresov a majú za úlohu zabezpečiť ich jasnú čitateľnosť.

Každý profesionálny technický výkres musí obsahovať nasledovné:

 • Rámik – lem okolo plochy na kreslenie. Na ľavej strane musí byť široký 20 mm, na ostatných stranách 10 mm.
 • Strediace značky – sú zasadené v osiach súmernosti orezaného listu. S hrúbkou 0,7 mm zasahujú do kresliacej plochy a vymedzujú stred.
 • Orezávacie značky – majú tvar uholníka s dĺžkou ramien 10 mm a hrúbkou 5 mm. Sú umiestnené v štyroch rohoch ohraničenia normalizovaného formátu.
 • Orientačná mriežka – vymedzuje jednotlivé úseky každej strany, merané vždy od strediacej značky v dĺžke 50 mm. Úseky sa označujú zhora nadol a zľava do prava. Lem a deliace čiary úsekov sa robia čiarou s hrúbkou 0,35 mm.
 • Označenie formátu výkresu – v pravom rohu spodného lemu, napríklad A3, A4…
 • Titulný blok – v minimalizovanej forme určuje norma STN EN ISO 7200.

Polia v titulných blokoch a záhlaviach sa ďalej delia na:

1.Polia na identifikačné údaje musia obsahovať:

 • Zákonného vlastníka.
 • Identifikačné číslo.
 • Index zmeny.
 • Dátum vydania.
 • Číslo listu a počet listov.
 • Šifra jazyka.

2.Polia na popisné údaje s obsahom:

 • Titul.
 • Doplnkový titul.

3.Polia na administratívne údaje s nasledovnými informáciami:

 • Zodpovedné oddelenie.
 • Technický referent.
 • Zodpovedná osoba – ktorá dokument schválila.
 • Vyhotovil – osoba, ktorá dokument vyhotovila.
 • Typ dokumentu.
 • Triedenie, kľúčové slová.
 • Postavenie dokumentu.
 • Číslo strany.
 • Počet strán.
 • Formát papiera.

Výkres môže byť vyhotovený vo forme:

 • Náčrtu – zvyčajne kreslený voľnou rukou.
 • Originálu – môže sa kresliť ručne, ale v súčasnosti sa používajú skôr počítačové programy na technické kreslenie. Počítačový software používajú architekti, strojári a všetci, ktorí potrebujú vytvoriť presnú technickú dokumentáciu bez odchýlok vo výpočtoch. Aj keď jeAutoCAD v tejto oblasti akýmsi štandardom, ani zďaleka nie je jediným možným riešením. Kvalitatívne rovnaký program na kreslenie od GstarCAD sa dá zaobstarať kúpou jedinej licencie bez ďalších zbytočných poplatkov a natrvalo.
 • Kópie – reprodukcie z originálu.

Základom každého technického výkresu je obraz – súčiastky, stavby, časti výrobku. Okrem neho musia byť na výkrese zapísané rôzne kóty ako čísla, odkazy, symboly a značky tak, aby nenarúšali prehľadnosť výkresu a boli dobre čitateľné. Na všetky tieto zápisy musí byť použité normalizované technické písmo, ktorého presnú formu stanovuje súbor noriem STN EN ISO 3098-0:1999.

Ak používate program na kreslenie, všetku presnú prácu za vás spraví počítač. Pri ručnom kreslení sa nevyhnete hodinám nácviku.

Technické písmo sa ďalej používa na vyplnenie titulného bloku a záhlavia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ