Bojíte sa exekútora? Ak áno, tomuto vírusovému spamu aj tak neverte

0
4600

Od júla straší majiteľov drobných firiem a jednotlivcov podivný spam, ktorý prichádza rôznym subjektom. Drsný je na tom fakt, že podvodný email, ktorý prichádza veľkému počtu ľudí a obsahuje v prílohe vírus, sa tvári ako skutočná správa o vymáhaní exekúcie skutočným exekútorom. Ak by ste si totiž preverili, či daný exekútor existuje, našli by ste ho. Jeho údaje však zneužili ako jedného z ďalších exekútorov, do podvodného emailu. Ak vám podobná správa dorazí, nenechajte sa vystrašiť. Kompletné údaje pre zaplatenie, ktorý email obsahuje, zrejme nasmerujú peniaze niekde celkom inde, než na nejaký exekučný účet. Konkrétny šíriaci sa email môže obsahovať prílohu s podivným názvom, ktorá obsahuje vírus Win32/TrojanDownloader.Elenoocka.

Exekučný príkaz

Vždy platí a v danom príklade smrdí:

  • akákoľvek exekúcia vám nikdy nepríde emailom. Niečo také je nemysliteľné. Upozornenie exekútora, či jeho snahu sa s vami skontaktovať možno realizovať cez email, no akékoľvek čísla, príkazy na úhradu a podobne vám exekútor nepošle ani v hociktorej banánovej republike.
  • údaje na úhradu exekúcie vám nikdy nikto nepošle emailom
  • email nie je adresovaný menovite a neprikladá originálne variabilné číslo a ani akýkoľvek váš údaj
  • email spomína exekúciu, ale ani úbohé slovko o jej dôvodoch a na základe čoho bola vymeraná
  • podobné emaily využívajú diery na iných serveroch. Odosielateľ nemusí byť vôbec skutočným odosielateľom.
  • prílohy nikdy neotvárajte.

Email obsahuje veľmi strašidelný text, hoci neuveriteľne absurdný:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 32284464, se sídlem Otakara Březiny 192, 173 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 41 EXE 709/2014 -25, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 034878/2014-392/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 128,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 701,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 616,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 395894750/1600, variabilní symbol 33988936, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 15 445,00 Kč. Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Zitová