Tituly pred menom aj za menom: slovenské a zahraničné tituly

15
47925

Tituly, školaV súčasnosti nie je ničím výnimočným, ak majú ľudia ukončené vysokoškolské vzdelanie a tým pádom majú pred menom, alebo za menom titul. So skratkami titulov sa stretávame na každom kroku, či už je to na úradoch v práci alebo u lekára… Medzi rozšírené vysokoškolské tituly na Slovensku patrí napr.:

 • Bc – bakalár – ide o vysokoškolský titul I. stupňa,
 • Mgr – magister, Mgr. art – magister umenia,
 • Ing – inžinier,
 • Ing. arch – inžinier architekt.
 • Medzi ďalšie patrí RNDr – doktor prírodných vied,
 • PharmDr – doktor farmácie,
 • PhDr – doktor filozofie,
 • JUDr – doktor práv,
 • PeaDr – doktor pedagogiky,
 • ThDr – doktor teológie,
 • MUDr – doktor všeobecného lekárstva,
 • MDDr – doktor zubného lekárstva,
 • MVDr – doktor veterinárneho lekárstva,
 • PhD – doktor všeobecne,
 • doc – docent,
 • prof – profesor,
 • CSc – kandidát vied.

Zahraničné tituly
Tieto titulu sú známe nám všetkým, ale stretli ste sa však už aj vy so skratkou pred menom, ktorej ste nerozumeli? Čím ďalej, tým viac je svet navzájom poprepájaný všetkými možnými spôsobmi. Výnimkou nie je ani vzdelávanie, či štúdium. V posledných rokoch sa stalo veľmi obľúbenou možnosťou štúdium v zahraničí. Populárnosť štúdia v zahraničí má viacero dôvodov. Môže ísť o túžbu odísť z domu, spoznať novú kultúru alebo zlepšiť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Na nasledujúcich riadkoch si predstavíme najrozšírenejšie zahraničné tituly.

MBA – Master of Business Administration – patrí k najrozšírenejším zahraničným titulom. Na našom území zodpovedá II. stupňu vysokoškolského vzdelania, je ekvivalentom inžinierskeho štúdia na ekonomických fakultách. Nositelia tohto titulu študovali oblasti ako podnikanie, riadenie, financie, marketing, politiku alebo ľudské zdroje. Pre tento typ štúdia je potrebná predošlá prax v manažérskej oblasti.

MSc – Master of Science – tento titul patrí do skupiny magisterských titulov. Od predošlého sa líši tým, že štúdium je zamerané výlučne na jeden odbor alebo jeden druh podnikania. Tiež sa tu kladie väčší dôraz na výskum a vedecké aktivity.

BSBA – Bachelor of Science in Business Administration – ide o bakalársky program. Z pohľadu nášho školstva dosahuje úroveň stredoškolského vzdelania s maturitou.

LL. M – Master of Law – táto zaujímavá skratka v sebe skrýva nadstavbu pre vyštudovaných právnikov. Tiež je obľúbený u ľudí, ktorí vyštudovali ekonomiku alebo majú vzdelanie z oblasti medzinárodných a politických štúdií.

CIMA – ide o certifikát, ktorý slúži na zdokonalenie sa v oblasti podnikania, výkonných pracovníkov a marketingu.

CFA – Chartred Financial Analyst – ide o prestížne ocenenie, ktoré je udeľované autorizovaným finančným analytikom. Toto ocenenie nie je ľahké získať. Hlási sa oň veľa uchádzačov, ale je udelené iba jednej pätine. Hlavnými podmienkami pre získanie ocenenia je minimálne 4-ročná prax v odbore, dodržiavanie etického kódexu a záujemcovia musia splniť tri skúšky, na ktoré sa pripravujú minimálne 300 hodín.

ACCA – Chartered Certified Accountant – ide o celosvetovo uznávaný titul z oblasti účtovníctva a financií. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu je predchádzajúce štúdium v odbore a minimálne 3-ročná prax.

V posledných rokoch sa môžeme stretnúť so zahraničnými vysokými školami aj na území Slovenska. Pokiaľ by ste mali záujem vyskúšať si štúdium na zahraničnej škole, tu je zoznam škôl:

 • Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Prahe)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
 • Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike) a prípadne ďalšie

Pre Zaujimavosti pripravila Tina, autor foto: TTM

15 KOMENTÁRE

 1. Súhlasím s pani Drahou. Taktiež oceňujem výber študentov na Business Institute. Som hrdým absolventom ich štúdia MBA v programe Management, organizácia a riadenie. Načerpal som veľa poznatkov, ale aj kontaktov. Vyzdvihol by som tematické semináre nad rámec vyučovania s úspešnými ľuďmi z biznisu, ktoré ma posunuli vpred, a na ktorých som spoznal mnoho šikovných ľudí, s ktorými som v kontakte dodnes. Jednoznačne odporúčam. https://www.businessinstitut.sk/

 2. pre tu dskutujúceho Ing.Jozwef z 19.júla 2016 o 11:24 CET (Central European Time),že nemáte prehlad,…? Tak ako celoživotný obdeň publikujúci spravodajské novinárske aktuálne veci,viem vám potvrdiť,že aj osobne som videl graduálne masters typu MBA z Kanady,alebo USA,alebo z Austrálie,nie raz stačí stretať ludí ak rôzne sa dali preplatiť účasti na menších,väčších konferenciách,či špecializovaných seminároch biznisu holdujúcim organizovaným ludom pre prax až po aj pre prepájanie praxe s vedou,že netahali sa nazad do ozaj velmi zaostalého chorého pseudosialistického priškrteného Kocúrkovského SR,politicky na každom krku kdekým vydieračského,až výpalníckeho na každom kroku,samého bigamistického,ked s kedkým hoci aj dlhodobo akotak ani nie denne ste kontaktovali,ale odhalili to idioti a hnusné špiny z tajných služiab smrdia potom a aj z huby kedže nMJú NA DENTISTU A TEDA NA ZUBY NIJAKé RIADNE VELKé PENIAZE,ALE ZáKULISNE PIKLAMI BEZPRECENTNE A BEZ šKRUPúL NEMILOSRDNE BOJOVALI A BOJUJú PO SZAROM AKO ICH JEFDOVITí ZáKERNí CHORKMYSLENí NA HLAVUI ťAžKPO PúASADNUTý KOMUNISTICKýM VíRUSOM OTCVIA ked po cca 30 rokoch k roku terajšieho 2018-teho ako mladší phrobkovia podobne ťažko na hlavu posadnutí a postihnutí na nás po 70-ke neprestali sa zákulisne voziť y vadierať v teréne nastrkovanými bláznami v MHD po Bratislave,xcielen konečne navodiť infarkt,aby vraj soom tiež bol konečne dokrazený a umlčaný ako celoživotný hlavne novinárčoiaci že to bola moja celoživotná história so samými na to nadpájanými pritodzenými úspechmi malého života akoby iba slepačieho,ale nemilionárskeho,žial pointou tu vám je ale faktickou pravdou,v uahraničí schopným ludom a nijak suoer američtinu ovládajúcim tie školy s nadobudnutými másters typmi a ukončenými a uzavretými priamo v bud Kanade,USA,ale i dalekej Austrálii,krem aj praxe k tiutlom preukázanej napríklad pre velmi rozšíreného MCE-Master of Civil Engineering (stavený inžinier ak bol dvojodborový,ale s nutným základom Bachelor typu,t.j.bakalárskeho typu),alebo ekonomickým 6,5 rokov ale na základ zaselen BBA-ekonómie,etecera,pozrieť nutné po 3000 amerických v USA v 50 štátoch s 300 milionmi obyvatelomi,je to ozaj rôzne ale v globále mnou spomínané vela vecí podobných, netrebalo sa handrkovať so žiadnymi úradmi o uznanie,kedže radšej sa nevracajú do velmi vážne ťažko zasotalého komunistami dodnes ovládaného chorého Slovakistanského záchodíka,akéhosi zaostalého 5 milionového predmestia Big Apple tj New York City ktoré má vyše 28 mil.obyvaztelov,…kde človek ale aj možno s nevýg´hodou má pocit iba nepatrného akoby čosi ako zrnko prachu,….Robíš a makáš a dlhodobo a dobre si vyžiješ s tamojšími MCE,MBA,MME,MD,…. vôbec sa neoplatí nikomu z EÚ vracať sa do EÚ aby mal samou zaostALOU A šKODNOU VšETKO IBA OPLúVANé,OKRADNUTíM O čESť,DôSTOJNOSť,PLUS PONIžOVANIE ZA POAMERIčTENéHO DEBILA,čO SI SI DOVOLIL BEZ POVOLENí A SúHLASOV VYDIERAčKO VýPALNíCKEJ PôVODNEJ TVOJEJ SLOVENSLEJ V bRATISLAVE ULIčY A ULICE,AKOžE BRZDíš NAKAZENýM Už MILIÓNOM OD POHROBKOV KOMUNZMU navrátenie starých totalitných monologických špinavočervenoprdelníckych basistických,policajných chorých móresov s gulagmi chuidákmi Leninovskými Stalinovskými a podobnými špinavcami ….Tak ale mnohí dopatili na svoju naivitu,ked sa vrátili akože domov do SR,na päte sa radšej otočili nazad do Kanady,USA,a kam ako sa podariloo,aby s hnusným zaostalým choromysleným eštébácko vydieračskýmn ludom doslova chorbne spolitizovaným nikde s nikým sa takíto akokolvek boli dobre na tom,sa nielenže nedohodli,ale boli zahánaní úplne inde odkuial prišli,kde nehorzili nijaké takéto slovenské xdebilné subjekty,osoby,úrady tak vhodno akurát podvodníkom ktorých kryôli a klryjú dodnes poprevychovávaní na staré spsoby ich komu nistickými chorými otcami dodnes sa nedali psychoatrami liečiť na svoje komunistické vírusy,aby pokračovali cezgeneračne najmä odbavovať sa na nás zvyšných akotak ešte živoriacich antikomunistoch.kedže nemajú sa na kom odbAVOVAť A ANI SVOJE MEINDRáKY,A PO TOTALITNýCH OTCOCH ZDEILI HLAVNE ZASELEN TO ISTé NEILOSRDNé PRENASLEDOVANIE NA UMELE VYFABRIKOVANé AKOžE AKTUALIZOVALI SI PREHRATé SíCE SúDY ZA DOSLOVA žIADNE TRESTNé čINY,KTORýM NIKTO NEUTEKá AKO DEBIL,KEDžE DLHDOBO ZAMORUJú SI PROTI čLOVEKU TERéNE A PRENASLEDUJú KRAVINAMI A NASTRKUJú NA VáS PO CESTáCGH V mhd bRATISLAVY ZNEUžITýCH BLáZNOV,ABY VáS TAKTO INFARKRTOVALI A NUTNE ABY STE Z NúDZE IBA BOL VYHJANý Z mhd VOZŇA A INAK RIEšIL SI ZMENOU LINKY ELEKTRIčKY ALEBO AUTOBUSU PO bLAVE čISTEJší BLáZNAMI šPEKULUJúCIMI SI VZDUCH,…. A takto kto už hoci má vypestovaný hrubý korytnačí pancier proti hnusnému prenasledovaniua vnucovaniu kravín zneužívaním ked cetuješ s MHD z núdze,kedže inak to dlhopdobo aj tak nešlo,tak…ostatné indce a inokedy,…Najposlednejšie glorifikovamie osobitne vo všetkom opozdilca a nie je sám a nie je iba jeden z Nwecenzurovaných net…alebo aj inde na portáloch masovo by vystupovali,a iného tiež kdekto im pomohol a to iba za cenu aj mnou iba stratami času,tak samí zradcovia skoro pro falošno kvázi bolševicky sa hrajúci len za každú cenu aby prehovorili k akeému to zlomku národa z neexcstujúceho balkóna a z neexistujúcej katedry akejsi miniskupine vraj celému inému národu,…Tak to nie.Tu v SR ak vyložene niekto na základe politikárčenia a nič odborné nevedel a nevie dodnes nikomu a ani sebe realizovať,…Poznáme to,je lahko podplatitelný proti hocikomu. Mimochodom ak ku akejkolvek VŠ na Slovensku chcete do občianky aj okrídlené MBA a máte za sebou aj dobrú a úspešnú prax,akékolvek nie negatívne stanovisko vysokého úradu,alebo aj MŠ SR,policajti nerobievali nikomu s tým problémy. Treba ale dávať pozor na iné osoby,ktoré závidia a potom podplatia s ohovárkami vyložene štýlom o vás ale bez vás,a iné osoby,subjekty,zase s nadržaním na vás a ste ohovoerený iba bez najmenšej možnosti za celé kufre dokázatelne anieln spisi,ani sám ste si ich nemusel vyrábať,ani nikdenikomu žiadne pečiatky kradnúť,a podobne,…. pozor na polobláznov a bláznov a najmä ak sú spolitizovaní,takí totiž mávajú zatemnenie mysle a vlčiu tmu,… A ak sa im nedarí sústavne vás v teréne dávať špehovať,alebo aj inak škodiť,tak vymýšlajú inak,nanucujú vám,dokonca podloaj príbuzným kadejaké doslova ale vymyslené choroby,najlahšie je si im vymyslieť na vás rakovinu,ktorú ale skutočne ani nemátemalebo dokonca najrozšírenejšie bolo a zostalo z čias komunistixckých debilov dodnes funguje kadečo a kdekto po nich že ste údajne nenapravitelný tvrdohlavý cvok a kal ste sícwe dávnejšie úspešne nainfikovaný blud zvaný komunistický vírus….ostatné sa pozná.A to už ale oekne oddávna cca dodnes 30 rokov dozadu,… Podobne všetko funguje v krajinách bývalého ZSSR a takzvaného výchdného komunisticko socialistického bloku. Aby sa na kapitalistov zmenených zlodejov im lahšie vládlo,vnucujú svoje hovadiny samoúčelne a klamstvá aby odvracali pozornosť verejnosti od svojich zákerne a podvodne nadobudnutých prasacík dobre sypúcich mesačných príjmov zo spoločného,doslova ale za nič.Akože už údajne ktosi a čosi boli a ponieveirali sa na ministerstvách a inde podobne,lenže iným mnohým nám,lepším,schopnejším,nebolo a nie je nič od takých špinavcov uznatelné.Hrajú sa na sprosté slepé baby a vydierali by donekjonečna ak niekto by dožil hoci aj sto rokov,tak nie a nie,zadrbáva im rovnako po starokomunisticky v hre na slepé baby,kedže sila penazí ne neprekonatelná na choroby ktorými trpia a tou je pažravosť,škodoradfosť,antipatia s presahom na psychopatiu,etecera.TRakže ked má kdekto u niekoho umele navodzované problémy,terab sa vyhýbať takým skutočným bláznom,….Napríklad velmi vela osôb už vhodných iba stázovať z núdze a príroda si to aj tak disktuje aj bez úradfov,nad sedemdesiatku najlpešie už do ničoho velkého sa nepúšťať,máš každý na krku kvantum hnusoby,špinavcov,zakerné svone na oberanie ťa o všeličo možné,čokolvek by im prišlo vhod zodrať aj siedmi kožu zo starého človeka akurát ešte akotak sa tackajúceho po svojom. Zhrnuté touto besnednicou s rozšírenými odbočeniami,ale to jadro a merito veci je kdesi vždy vetou a dvomi vsunuté. Tu a terazu som infos aktulaizoval aj o stále platných a nezrušitelných aj importovaných tiutlov v SR,nedarí sa ich nikomu ani len súdne zrušiť a aj z jedovistosti darmo vymýšlate kdekto akékolvek so študovania nespojitelné choroby,… Od samých jebov kutia piklov neodpovedajte. Najhiorfšie je sa začať motať a nechať oberať soplošmi úplne vvšade,rovnako zhubne všetko zlé sa dá na prestárlych zneužiť hocikým a ani vám nič nedávajú úradne na známosť,okrem kadejakého podstrčeného somára,podpaltiaceho od tajných a vykopnutých od polícií aby to bolo honovernejšie kváriť a ničiť celožovotne doslova za nič bláznami a počítačmi z najbližšieho podplateného blázna okamžite po ohovárania,…. cudzorodými vsuvkami s dosahom najviac do sto metrov nanucije utržkovite vsuvky najmä zvukármi do vysielaní akéhokolvek programu denne aby ste mal akože prehru napriek že ste aj úsdne a opakovane vyhjral bludy od poloblázniv a prokomunisticky pročecjhoslovaisticky,pro rusko spvietsky a podobne že to nebeirete a ignorujete staré totalitnp vraj zlaté klondajkovské včerajšky z minulého storočia,tak ste vaj cvok,a navyše nemáte na drogy,najmä marihuánu aby sa vám lahšie mysleo nijaké odberové nálady konzumovanie,ani na bigamiu nemáte,ani na nočné bordely ne,áte,ani strane žiadnej nedáte,kedže nemáte z iba nutne už len na staropenzii,…nastrkujú vám v tzeréne popletených jebov starých,že oni ešte dokonca pracxujú,vysedávaním kdesi v kanceláriách kamošov napriek že aj ja osobne kým sa dalo som aj po staropenzii tiež si zarávbal,ale hjebov mám na krku aj ja navyše,tajnými a poloplicajnými špinavcami kadečo sústavne operatívne okamžite prikvitne a depce ma ako spadol z jahody ako nalafabet,ked podobné statusi moje opakujem dodnemoty,a nestačí mne s týmto prestať.Vo volno priestore po MHD a po uliciach Bratislavy a v MHD neprestali a neprestávajú so samými iba špekuláciami,donekonečna,….Neexistuje nijak a nikým takýchto deptačov a jebov zastaviť,aby sa prestali so samýumi hovadinami svojimi na mna koncentrovať,…Nanucujú mi ako zo skúseností dívno a opakovane mne je povedomé,samú pohromu,….

 3. Hociktoré z mojich štátnic alebo aj uzavretých a uikončených univerzitne vysokoškolských behov na dlhé trate sa ozaj nekompetentne a amtérsky vajadrovali v zmysle dodnekonečna by som mal byť okrádaný aj napriek kladným vedomostným výôsedko u nielen docentov a profesorov,lenže sa vyjadrovali udavači otrlým typiicky komunistico obmedzene založeným subjeltom od veci,teda nie k veci samotnej,…Tak ani sa nebolo proti komu o čo sa obhajovať,ked majú vo svojich nakakaných nadutých arogantných dodnes zaostalých kotrbách choré predstavy ako dodnes trvá ich doba neslobody až si v nej dodnes akoby zamrzli,zadrbáva takým a je ich ozaj nemálo,od ktorých takých somárov doonca hanba že akademikov nikto ani nežiadal žiadne schvalovaniea nedošlo dodnes k zrušeniu vlastne ničoho štýlom ex-ŠtB,exKSČ dpodnes z úzadia riadia svoje staré skostnatellé bývalé zlaté prasacie sebecké krátkozraké vraj vyložene svoje zlaté totalitné časy ako bývalé svetlé včerajšky …Ked im nesvitá tiež aj pri mojej všetkej skromnosti,že velmi vážne im hrubo totalitne dodnes zadrbáva s daromne takým zlodejom a do politiky lkafrú ako amatérkovia podradnej úrovne ,zakladali si pseudofilálne časti univerzít po okresoch SR ktoré mali akoby od akeýchsi nimi vymyslených subjektov akreditície ako okresno dedisnké univerzity -tiež rozdávali z tiutly MBA aj MSc ako drú vo svojom terajšom kapiralizme riadenom nimi sociíki a v ČR socanmi temer umierajú premnožení docenti od hladu lenže také Slovenskom vydávané okrasné MBA nie je vôbec to isté ako je plnokrvné a plnohodnotné čestne vydreté poctivým štúdiom v Kanade MBA-ekonómie.alebo v USA MBA-fiancií,alebo v Austrálii MBA hospodárenie na úseku jadrovej energetiky,….. Po velmi vela rokoch treba dodať vôbec nie Pirrhovo víťazstvo na strane osôb a pracovali sme a pracpvali sme a tak sa vlastne potvrdil fakt,že takí ludia v tejto veci ohladne čo kto riadne odštudoval a velkými testami a skúškami a aj projekty si pre porotami obhájil že po statočnej čestnej práci nemusel byť synkom bývalých potentátiov KSČ-ŠtB aby komu sa uznalo v Amerike odštudované a inému nie,pretože bol iba s rodičmi bez totalitnej komunistickej natvrdlej ich minulosti,…a tým je tu prezradené,vlastne nič nové,že nielen že neexistuje len v totmto rovnaký meter,vo belmi chorom Kocúrkove zvanom SR existuje masovo zacävedený nerovnaký meter na to isté,akoby tu donekonečna boli rovní a aj rovnejší alebo doslva iba dajaké nuly hrubo ponižpované so siahaním takým ako nejakej spodine na dôstojnosť,so samou disktimináciou,ked najviac sa vyskytli zlodejiny o ukracovanie nárokov na to isté komusi a inému horibilné mastné korytá ani nie z tiutlu velkých výsledkov v politike,etecera,atecera,…Treba pokračovať a asi ešte nejaké storočie v tomto chorom zaostalom vyložene sprostom štátiku,kde nám dodnes kazia imidž temer tí istí ktorí sa dodnes nám antikomunistom vysmievajú aké boli ich zlaté komunistické= totaliítné časy skvelé ako nás ničili,prenasledovali,nasadzovali chujov v teréne po malom Slovensku a nanucoujú to všetko ich kinulé nimi samými sfušované tyou komunistického sprofanovaného Československa chváliť a ak sa nenechám-nenecháme uzlomiť vydieraním cez kdekoho ale aj sposobmi a radami ako nás vykolajovať,umlrčovať,a nepísať žiadnu pravdu o minulosti ktorá dodnes funguje v samom zlom ich vydieračksom trende dodnes ked už tu máme pekne pokročilú dobu a píše sa rok Pána 2018. Ospbne mne v ničom nikto nepomáha a ked ja som ale nemá,o osobám pomáhal a majú v ÚPM dodaných o tom cca 100 strán dokumentov tak cez zdeptanú a strašenú príbuznú a nie jednu mne pripečené odkazy,že to všetko za čo som bol okradnutý práveže natuplými komunistami toitálne sebecky kamenne pritvrsnutými o 5/6 života,dodnes po staromj výúpalníčia priamo a nepriamo skoro denne v teréne na peších,na iné nievelmi má,krem MHD senior pasom,alebo vyložene takto jA OSOBNE LEN KVôLI NUTNéMU FYZICKéMU POHYBU ….ETC.ETC.lENžE TU AJ TOTO UKONčíM.KEDžE SOM SA ASI NARODIL DO VELKéHO HNUSNéHO KOMUNISTKCKéHO BEZPRíZORNéHO LIKVIDAčNéHO GHOV…NA FALOšNO KOMUNISTICKO SOCIaLITICKéHO S CHORýMI židojehovo pestrofarembne machulami vyfarbovanými sa systému ktorý kostrbato,až sústavne s harašením riadi si len a len natvrdlo po svojom kadejakí politici,s klapkami na ušiach,videním si iba po svoj nos,a iného krčovite by iba utopili vo svojej lyžičke vody.Pritomm do výšav si valkajú len a len svoje hovienká,a vzájomne sa aj nielen sácajú na tých svojich piedestáloch ale sa kanibalskými metódami vraždia s nutnou akosi umlčovacou mašinériou so zneužívaním kadečoho silového,aak sa všetko takto aj ako tu zhrnie VENTILUJE,TAK CYnICKY A FARIZEjSKY SA OZýVAJú Tí NAJMENEJ KOMPETETNí,že vraj čo chcem,ja vraj čoho sa domáham,ked si robím iba svoju robotu a poslanie novinársky(celoživotne)s velmi obmedzenými možnosťami už s kýmkolvek vôbec priamo čokolvek aj mať,ked aj tak svoje chvílky slávy a ocenení som si aj tak vychutnal a dalej všetko pekne čestne mapujem a bez príkras,etecera,etecera. A ked predsalen Pán Boh dá aj ten najvyšší transcendentálny nemajúci nič s dentistami,umožní mi takto ešte si robť to čo vládzem a viem,na iné a ani mrhanie nijakými bubákmi aj tak nemám a nehrozí vôbec nič samé akože lepšie pre mna,kedže je ozaj neskoro vôbec sa do čohokolvek sa púšťať velmi velkého zámeru,ked ale ozaj sa minula mladícka para,entuziazmus,velké svetobotné plány,robič veci nielen lepšie,ale až špičkové,tak podobne,to ozaj už nie je pre doslova celoživotne iba ponižovaných,ničených bársjakými likvidátormi ludí nič pre starčekov ked je v skutočnosti všetko márnosť na márnosť,sebamnšie poziticistické talafatky sú iba falošné sebachlácholenie až po samý sebeklam pre seba lepšej až ohromne skvelej osobnej budúcnosti s rátaním všetkého a tým je nič iné až temer akési umlelé vákuum po celoživotnej púti na tejto velmi chorej,nevdačnej zemi,samého sústavného iba šaškovania,nikto mi dodnes ani čestne a lrimaoo nepovedal nič rozumné a skpro denne by pokračoval kdekto sa na mna liepať ale po tomto všetkom čo už ozaj len bolo skutočne neviem komu čo vhodné mal by som len povedať,ked vlastne ani len v rámci Bratislavy nepoznám dokopy nikpho z pol miliona obyvatelov,striedajú sa na mne za mojich tu cca 72 rokov až primnohí,nemám na rozdávanie,dokopy ani ničoho ani nikoho,a podobne.Je mi to všetkio velmi lúto že okrem povzbudenia ludí aj ak len zízajú na mna aokolo mna,čo aj kto robí a javí sa mu to čo robí užitočné,robte si to dalej,aj napriek poryvom a prekážkam a polenám inými pod nohy vám nepretržite kladúcim,…Pri aj sústavnom démonizovaní kdekoho ako neomylného politického poloboha,alebo až po najmenej usvedčitelných zo zločinov nemáo osôb v mundúroch rovnošatových polícií,alebo nedotknutelných chbravých s tiutlmi MUDr.akýchsi podobných dalších polobohov v bielych plášťoch,a podobných postáv,osúbaž po kreatúry, osobitne velmi nepríjemné,a musíte ich kdekade ste trpieť,a podobne,… Tu téma o školách a výškach a o papieroch od nich,je naoko iba okrajová,pre kdekoho možno podružná,kdekto majúci veômi velké peniaze nepotrebnuje žiadne akademické tituly a papiere k nim,…Lenže v podobných velmi vela veciach jesto privela nezrovnalostí v tomto holubičom národe.Niet vôbec lístočka aby sa nepohol bez vetra. Kým sa dá a kto vie a kto vládze,treba najprv usilovať veci objasnovať a potom by malo nastať to patričné ďalšie.Opakovane mám fakt na bránke v uličke Na kaštieli 12 Bratislava,že pod menom Alexander Šarovský dodnes nikto iný ani len podobný mojej osobe a meniu a presne aby mal dátum narodenia nebýval a nebýva,a nepoužívam dlhdobo žiadne iné meno ani priezvisko a nikde riadne články desaťročia ani nepublikujem,ani žiadne peniaze za také publikovanie neberiem,skoro denne omielam že som iba staropenzista k roku 2018 už nastane 10 rokov,a som iba súkromná osoba,nepodnikám,som postačujúco na môj vek vyťažený že sa viem o seba postarať a okrem rodenia viem si všetko patrične podla svojich možností a sebaobslužnosti a chodím si po svojich,hoci keby aj to by som bol zanedbal z nemálo zlých dôvodov,ani to by nebolo,takže som osoba ktorá si akotakých chlap vážim aj naoko kdekomu triviálne a samozrejmé životné veci.KOzmetické bezvýznamné nie závažné gramatické dlžen či bez dlžna na priezvisku Šarovský Alexander,aj tak iné mne nezistáva iba vystupovať a to už poriadne dlho len bwez dlýna a nemám sa ani za čo slrývať,kedže som si nielen osobne sám sebe vedomý,že schválne nyvyvádzam a nepácam žiadne trestné činy ani prečiny,ani zločoniny ani priestupky,tak sa vôbec nemusím skrývať za nikoho iného ani za navodzovaniu si a spaniu si popola na svoje čelo doslova bez príčiny,…. Nijaké velmi velké peniaze som nezískal žiadnymi pokútnymi činnsťami,a čo mám a aké mám tituly,OK ani to nieje vôbec diskutabilné,pri takomto stareckom statuse cca 72r.dalej to ani neviem masívne nijak využívať ,majúc velmi užitočný,plodný.a skvelý a čistý aj mravný život,men sa niekedy javil iba akési skvelé dobrodružstvo a napriek kope mrzutostí alebo bezvýznamných mojich drobných prešlapov a mýlil som sa v kdekom ako v kope luďoch,ked ich hlúposť dokázala aj zabijať,etecera,…Treba aj tak pokračovať mladšími a vylepšovať svet a tiež aby sa žilo lahšie a lepšie.Ale ozaj mnohým ani netreba dokazovať či máš,alebo nemáš žiaden titul.Dajaká špinka pri mene niekedy kdekomu ani nie je potrebná.A na druhej strane ale iným je dobré neukracovať o ňu …..

 4. Mne sa napríklad na Business Institute v Prahe páči, že neprijímajú hoc koho.Proste musíš mať prax 5 rokov a cau. A samozrejme doklad o tom. Potom viem, že moji spolužiaci sú ozaj ľudia z praxe, relevantní a nie len tak niekto povedzme z ulice. Odporúčam, pretože aozaj neberú všetkých ale majú kritériá.

 5. Pán Ing.Jozef tu v diskusii tvrdí svoju nepresnosť a neúplnosť ,že komu a ako sa dá zapísať priamo na Západe ukončenom,uzavretom napríklad MCE – /=máster of civil engineering….- magister stavebníctva/alebo 6,5 ročné MBA -priamo v USA turisticky letecky dolietavaný na víkendy 3,5 dňové k už predtým on-line štúdiom a rôznymi druhmi povolení stohmi papierových testov,t.j.pre starších ale viacnásovne ste podobné študovali,nimi nutne uznané,v tých dajakýxh rokoch ešte z ekonomických dôvodov platné všetko potrebné v skutočne kamennom systéme súkromnom sotva le tak lacno a bez tvrdej odvety proti debilom v ČR a SR s ich samými poriepočenými chudákmi s komunistickými lacnými Ing.tiutlmi, dodnes nemajúcimi základ a to bakalársky,…. Tak asi len bez vyhrážok že bacha na vec,kto je kto,kto bol čo bol,a navodzovanie nezmyslov,radovými chudákmi z bývalými tiutlmi pred zaníkom ČSFR a po 1993 sa zmenili -hoci nie zo dna na den,-ale zmenili sa nielen premenovaním ale najmä obsahove,kto čo kolko a kde priamo na Západe mal doštudované,uzavreté,čestne získané,ale nerýpte do iných ked kto má,alebo nemá natvrdlý komunistickým sprofanovaným basistickým,gulagovsým systémom lacno a za 4,5 rokov Ing.titul,ked neviete už ani malú násobilku,inými sa k tomut vyhovárajúc,že predsa v počítači ju máte,….Napríklad viem,že osobám nad 60 rokov,čo je vek všeobecne považovaný za biologický nástup do staroby,a rôzne kdekto ešte typy akoby včeličky pracovali a dokončili aj iné štúdium,platili v r.2008 iné právne regulatívy osobitne chorého otrlého s premnoženáými doslova ale s chudbným komunistickým myslení premnoženými docentmi,profesormi štátu,ale za mierny poplatok a so stanoviskami nielen doslova od najskorumpovanejšieho MŠ SR tam s ich typickým falošnobolševicko pseudokomunistickým pripečeným myslením,ale dalo sa,plus stanoviská aj od iných subjektov v zmysle typu pre komu ako a kedy áno a teda O.K.kdekomu ozaj zapisujú na zadnú stranu občianky samotný poliši čo viete rozumne doložiť a odôvodniť,dokonca aj iné veci krem titulov,ako že máte akú krvnú skupinu,napríklad ste Nula,alebo A+, alebo iba so skupinou B,alebo hoci aj zmixovaný pod AB,alebo kdekto si dáva písať v podčiarou že je ZŤP/S ale v USA občianka je aj šoférákom,a v niektorých štátoch USA u fifty states z plejády health insurance agencies najosvedčenejšie a Obama Care Systémom ako zostali dodnes napriek harašeniu nekopatibilnou osobou akou bezosporu je ešte nezapracovaný a nezaučewný istý pán miltimilionársky magnát Trump tak tam sa skratka takej zdravotnej poisťovne môže dať začipovať do vášho identyty card-t.j.občianky.Mimochodom bol som osobne v hladisku na verejnom pojednávaní ked sa ktori súdil o zrušenie komusi zahraničného titulu,že akoto že ho má skratkou zapísaný v občianke,a žalobca mal falošný dojem zrejme zdedený od natvrdlých sociálne neporisôsobivých (dodnes ich v SR máme akoby debilkov,senikov,bláznov,komunistov s ich vymýšlanými iba utópiami neúrekom)aže vrak ak polícia neschvaluje aj stropné doklady napriek nimi dobrozzdania,že to vraj dotyčný s MCE -už spomínaný v USA máster of civil enigineering /-stavebný inžinier, vôbec si nepotreboval v SR si ho nechať pošpiniť komunistickými zaostalými docentami a profesormi aby opakoval akési doslova iní naleteli s podobným a podje… b….ali mu to doslova ale dávajúc škdoradostne potieranej proamericky vraj orientovanej osobe,ked ale prečo bol v USA a nie u nás a prečo si to komunistické Ing.sztavebníctva nerobil v ČSFR? a podobné doslova choré otázky až na hrane hrubého zásahu do osobnosti radového spoluobčana a teda na krku takí blázni,dúfam,že sa medzi nich nezaradujete,žial smredlo to na súde s hrobou trestoprávneho návrhu obviniť žalobcu v cicilnoprávnom pojednávaní z prečinu.Lenže nezácisale na tomto momente,dodnes ani po pokusoch obnoviť konania proti MCE(inžiinierovi staveníctva)neuspel vlastne a to pompráve vôbec nijaký doslova ale debil závidiaci a s mindrákmi majúci strach,že on má iba sračkový komunistický planč titul Ing.doslova starokomunistický a poroadne vyblednutý a bez základu bakalárskeho,no a takto treba robiť osvetu tomu celému úbohému zdegenerovanému ludu,znova pripomínam príbeh – Teliatko pozerajúce na nové vráta hovorí kravke mamičke,ha ved to čo vidím neexistuje. Tak obom stranám predsalen sme ludia držím palce,t.j. I keep my fingers cross, aj tým dožívajúcim často už vo všeličom zaostalým z doby totalitnej komunistickej neslonody a podobne bez nadsadzovania nechváliac a nehaniac nijaké systémy,ale meritum veci tu,že pseudoboje žabomyšej úrovne proti kadečomu zo Západu ako ale tu vyložene sa jedná len a len čo je čo ohladne vysokoškolsky univerzitných titulov a či sú profesné,alewbo pre akademické ALEBO INé IBA KARIéRNE POSTUPY,ked ale ludí ako maku,tak je doslova hlúpe čokolvek komukolvek krčovite upierať a dokonc s tými vyložene sprostáými mindrákmi a zaostalosťou a AKOBY NEINFORMOVATELNOSťOU okrádať iného temer o to isté,len vizuálne to vyzerá akoby nie to isté.Schválne som viac času stratil podrobnejšie objasniť,a ta,to vidieť kto je kto,čoho sa vôbec po kom domáha,povyšovaním sa že všeobecne má všeobecný titul napríklad Ing. a iný má obsahove a odštudovaním riadnym a platným niečo podobné ale z iného štátu.Stretol som sa síce aj s inými natvrdlými temer eštébíácko komunisticky zaostalými,takí sú už v dnešnej dobe roku Pána osobitne a žial na ich svoju škodu považovaní skutočne postupne na vymieranie a iba na smetisko dejín,nekráčajúci s dobou,a s kvantami globálnych zmien,ako s realitou a nou teraz v poslednej dobe nastupujú aj iné reality ako si zvykáme na celosvetový globálny terorizmus,oapkujem,že zvykáme si.Tak je dobré aj ináým len a len dobromyselne poradiť,aby sa nepätili,aby im nezadrbávalo,kedže skutočne nemá nijaký význam inúmu oplúvať dopredu a aj mne môj hrob.On ten najvyšší a to Pán Boh doslova kresťanský to vidí a počuje a samo o sebe sa hrozné veci na iných ktoré páchate sa vypomstia.On zvykne niekedy pracovať proti zlým a proti zlu pomaly,ale iste.Ale nič v zmysle Allachakbar.kadejaký odpad aj mne by nanucoval kadejaké svoje kraviny,k akémusi vydieraniu,až po politické vydierania,respektíve výpalníčenie pestrého druhu.Istá tiež chudera zrejme už iba typ daermošlapky sa tiež tu sprosto vyhovára,že mnou podaným vysvetleniam nerozumie.Lenže sa vie že takých treba vyignorovať.Nikomu nič neriešim a ani nezastupujem,ani osve nemám nápadu presviedčať ak má v tekvici otruby.Takže tkto sa musia veci brať a mať ako normálne bežia a doba ich prináša a nie moja maličkosť,už som iba každému ako stará mrcina vyše 71 r.a nevadí mi to,mnohé veci,deje,osoby beriem za nutné zlo. Ale vo velmi širpkom zlom zákernom bahne sa vždy našli dobré perly. Doporučujem dosť kvitovaný nie jeden zvýberov na isté iné témy na kamery som si svoje odrecitoval aj cez http://www.youtube.com/pravda o zločinoch SIS vo svetle korunn.svedka (t.j.očitých svedkov ako najrôznejší tajní fungujú akoby nedotknutelní,neusvedčitelní,špinavci…. ale je možné sa nafázovať rozumnejším ak nie sú intolwerantní ale ak sú aj empatický v zmysle chápať aj zložitejšie veci a to ad aj in by this way http://www.youtube.com/sarovsky15@gmail.com výber 6 segmentov videí s isteže s vďačnosťou a zásluhou napriek pod tlakom je skupina Obcoianskytribunal.ak s cca 1000 politickými väznami už na slobode ktorým v podstate met´dami nie klasickými ale nešpecifickými iszých sme dostali z bás a z cvokární kde boli prerábaní za to že mali svoj vlastný názor na skorumpovanosť celého sveta ale nevadí že ešte sú mnohí za účasť na demknštráciách typu Berieme si SR späť pod tlakmi exekútrolov, dokonca premnoežní psychiatzri s ažalujú svetu,že nemajú z čoho žiť,tak ako na páse produkujú so svojimi pečiatkami z nevinných spoluobčanov bláznov,presne tak ako si to nehatene ako polobohovia dovolovali za sprofanovaného chorého na spadnutie systému pod premnoženým názvom utopický komunizmus,nikde na svete neexsituje po pôvodnými tézami Vladimíra Iljiča Uljanova Lenina just ho ako mladého zatentátovali aby nedokočil svoje zobrané= spisy vypisované ako prenasledovaný po celej Eúrope a vrátane v gulagu na Sibíri pri rieke Lena – odtial aj jeho pseudonym Lenin.Lenže už dooba pokročila velmi a sprofanované komunizumy a kapitalizmy už nie,ale čaká sa na kohosi akoby na Godota aby priniesol úplne nový celosvetový spoločenský systém,a teda nádej zomiera posledná,iba dúfať že rozširujúci sa globálny terorizmus pohasne a mnohí tu čoskro aj tak nebudeme,ale nedá sa vylúčiť objav storočia,ked vznikde ovela lepší spoločenský systém bez balamútenia s talafatkami o dobrých komunizmoch a o dobrých kapitalizmoch.V SR máme aktuálne ale dlhodobo budovaný socíkmi a v ČR socanmi hybrid a to socialistický kapitalizmus a teda ponajviac sa javiaci ako schizofrenický,lenže s krátkodobou životnosťou. Preberal si do praxe samé zlé veci a to čoto aj z téz komunizmu a z téz kapitalizmu.Ono samo o sebe sa v takom hybridnom naoko novom systéme vo vnútri iba zhubne bije a spoločnosť degeneruje. Toto existuje ako realita a to bez môjho bytia,či vedomia. Osobne moja maličkosť beuz nárokov alebo pasení mnou po akýchkolvek mastných a vysokýcj alebo iných zlatosypúcich Klondajkových korýt nie,to mi nehrozilo a nehrozí. Mne hrozia iní a iné veci až po osobitne zákerne svine,samá škodná,z dôvodov vekmi jednoduchých,a to ako to že bez dovolenia kdekoho si dovolujem mať vlastný názor. Ocitli sme sa v krutej dobe,ale nie beznádejnej a mnohým radím a sú vfační,čokolvek zlé mate vykonštruované na vás od úradov,od psychiatrií,vytrite si kludne s tým zadky,ludia moji zlatí. Nič sa nedeje v zmysle tretej svetovej vojny. Ani detské hrozby -robí idch dlhodobo Severná Kórea nemá balistickú raketu s atómovou hlavicou s doletom k USA cca 10 000 km. Čína pod tlakom OSN zastavila biznis s nimi s ocelou a komoditami z nej.A to je na velmi dlhú dobu dobré vedieť aj tu naoko akoby odbočujúc od merita témy.Inde sa mi to nie velmi hodí uvádzať,od r.1960 ako skoro denne spravodajskonovinársk&y publikujem,nie razu a nie krátko aj zmluvne,a nie razu a nie málo aj na kamery som isté veci odrecitoval podla aj napísaných scenárov a aj to zumluvne,…. Nuž to tu iba okrajove ak by sa nasleplo ktosi zaselen jalovo akoby spadol z jahody alebo v snahe zneužiť si pozíciu sily a zbohatnutai,dodávam,že exsitujú aj dobrí ludia,kopu malých vecí velmi dávno vidím a počujem,a tým práveže že neignorujem ani malých ani velkých ani chudbných a ani bohatých, takto sa mi podarilo dožiť nad 71 r.a som zmierený,že moje osobné slniečko zapadá.Co ale nevadí. Je to všetko akoby normálne.Nič srašné sa v SR nedeje.Kým sa dá viem čo ešte viem robiť a ludia a nemálo ich bolo mi k terajšej 71-jednotke zaželali že ohromne viem mapovať veci,deje,ludí,a aby mi to velmi dlho takto podobne ešte vydržalo,no aj je to skvelé,až úžasné akoby celý slepačí život bol a je obrovským dobrodružstvom, ked sa rozumne s ním narába tak ozaj super a aj bez vela dovetkov. Keby aj,tak len takto skromne,že za všetko dobré čo je vo mne ďakujem miojej mame, aj knihe a aj luďom.

 6. Dokonca po rešeršovaní a anotáciách aj na podklade excerpta Adela Zrubecká má a veselo si nielen píše ale podla jej publikovaných článkov nie je len púha maturantka,za menom Dp.aromatherapeut.V magazíne Moje zdravie č.10/2006,str.21 pani Lucia Ovčinikovová,DiS je na púhu maturitu Diplomovaný špecialista.DrAc si píše pod výskumné práce a veselo publikuje Boris Subotič -vyberám z magazínu s dobrým nákladom VITALITA č.10/2006,str.33. Z kompletnejšieho súdka diporučujem si načítať,ale nie pre negramotných,alebo prekomplexovaných,prípadne osoby,ktoré sa nevedia za seba ani obhajovať v prípade stretania sa s natuplou byroktratomafiou v ich „Kocúrkove SR“ in: Zdravotnícke noviny č.37, 12.10.2006 pod titulkom Komora iných zdravotníkov za rozdelenie. Pokračujem v citovaní masovo uverejneného textu : „Na sneme (osobne v úzadí som si staronovinársky robil poznámky) Slovenskej komory iných zdravotníkov za rodelenei pracovníkocv,asistentov,laborantov a technikov bola zriadená zo štyroch komôr…. komora pod SKIZPALT a jeho prezident (mimochodom sú po SR pekne početní,tak je do jedne z kardinálnych dôvodov sa verejnejšie posúvať vpred)v tom roku 2006 Bc.Jaroslav Šára,dipl.l.,aj prezident SKZT (Slovenskej komory zubných technikov)….“ Ďalšiu históriu vývoja týchto ludí nevypisujem. Tu ešte len okrajove o spôsobe ako si správne ale aj inými podobne si píšu pred meno Bc. a za meno takzvaný upresnujúci vyložene profesný odbor „Dipl.z.t.“ -ked ale najnovšie pre rok 2017 funguje rozšírený Dr.pre zubnú techniku zložený ako univerzitne vysokoškolský titul po viacerých riadnych projektoch,a pred cca 5 člennou porotou,majúci vyššiu úroveň ako len púhy komunistický prežitok v zmysle titul MUDr.-dentista.K už spomenutému a kdekým plano traktovanému akoby šlo metaforicky o „Medveď obojlabka“ skutočne existujú másters typy MBA-ekonomického zamerania po ale základu inde a inak ukončenej BBA,teda Bc.tiutlčeku ale na priamo ukončené na súkromných univerzitných školách USA nutne ak po cca 6,5 rokoch podla peknej množiny kreditov v transcripte od registaru,t.j.štúdijného-školského oddelenia,kde ste štutovali a súdnoznalecky máte odobrené že nemáte iba kozmetický slovenský dvojročný akoby len kurz MBA iný.Vizuálne sice vyzerá to to isté ale nie je to vyložene z SR odštudované to isté.Celkove ale sa dá aj inak upresniť veci ako v angličtine ale najmä američtine to isté neznamená vždy to isté,ale v inej situácii a v inej veci označené skratkami rovnako …Teda pozor na vec,…Nič si nerobte z osobitne obmedzených akože docentov až po vyložene úboho sa správajúcich a vyhovárajúcich sa aj na negramotnú pani starú Blažkovú a na podobne pripečených svojich akože odborníkov docentov typu Kakáni,ktorý bol na všetko iné pokakaný…. Takto napredovanie Slovákov podla Mamky Pôstkovej zostalo od dávna typické-aj morálne pôstne napriek v hre na skalopevných vedcov,púšťajúcih si do gatí od strachu,žeby im ich za komunizmu nadobudnuté tituly niekto iný napodobnoval,alebo mal by im ich vziať. Napokon iní vedia mať závisť,ktorá plodí nenáviasť a divné otrlé oplúvajúce spodinovej úrpovne až chronicky choré aktivity na šikovenjších,schopnejších,ambicioznejších,úspešnejších v živote,plus priebojnejších,nenechávajúcich si nabulikať od kdekoho s chudobným myslením nezmysly typu ako je to tu v príbehu: Teliatko kravke mame pozerajúce na nové vráta,zablačalo,že to čo vidí neexistuje. Takto dobre existuje mne povedomý Miloš Tamajka,MBA prímátor Piešťan-pôvodne ale Smerák,lenže typickí natuplí bubuši ani netreba podrobne opisovať,že ked má iba elektrotechnickú priemyslovku aby sa nepýšil s vraj s americkým šutrom MBA v Bratislave pred velkou skúsobnou porotou ukončenom asi najvernejšie originálnom štúdiu do puntíka prevzala City University od materskej uni v USA.Tiež je CU s filiálkou v Tnč akreditovaná.Doklady vydávané hlavne v američtine súdnoznalecky odobrené v slovenčine,videlo som ich u iných alumni – teda absolventoch…Ostatné z praxe vidieť,zaselen nie je ani v SR MBA to isté ak po 3 semestroch ktosi má ale nie másters typu s málo kreditmi,etc.etc. Naoko od veci by bol aj iný príklad Jakub Abrahám,Dis.art. -nie ale Dr.Art. ani Mag.-Art.,Mgr.Art. je riaditel činoherného klubu v D.N.Vsi a podla iných sa aj dobre rozumie svojmu odboru. Podobná kapitola by bola o MSc. za menom zvykom užšej špecializácie s vedeckotechnickovýskumným akcentom…. Velmi vela záleží obsah,nie umele naťahovaná dlžka štúdia,počet projektov a záverečné The Final Thesis s obhajobou a stohom textov,nie vždy sa jeden adept odskúša za jeden deň,niekedy minimálne na a za dva dni. A v skúšobnej komisii nebývajú dvaja a či iba traja skúšajúci,obvykle nutne aspon jeden docent a plus jeden profesor z inej univerzity.Inak celosvetove velmi podobný postup.Celkove niekomu ak stačí másters typ MBA,alebo másters MSc,alebo MCE- master of civil engineering nesrávne posmešne prokomunistami ktorí dokonale zaspali si dobu v montérkach že ide o iba remesleníckeho majstra na vodoodné inštalácie….. Doba úpokročila vo chápaní vecí,dejov,osôb,a taký obcianskytribunal sk eviduje tisíc politických väznov gniavených terajším socíkmi dlhodobo budovaným v SR a socanmi v Bohémii podobným socialistickým kapitalizmom.teda akoby klin alebo aj kladivo na rozbíjanie súkromnohospodáriacich si v eseróčkach v malých akciovkách v iných oblastiach,ked ale zradne sa sústavnými zísahmi zhora doslova roztlka základ nazývaný volnotrhové hospodárstvo,lenže plutokrati a oligarchovia,plus mafie súkromné a štátne,radi to robia takto schizofrenicky aby bohatli iba a to na úkor klamaného,vykorisťovanéhoi zbedačovaného ludu. A teda nenavodzujú prinavrátenie svojich svetklých zlatých spofanovaných komunistikcko totalitných časov so zenužívaním nahlúposti celého ludu aby bol sám proti sebe a pritom zneužívaním polícií a to najmä takými ktoré údajne neexistujú ale zaričene majú každého občana za blázna aby vrchnosti robili tak cestu iba k zbohatnutiu,a teda kto má vela aby mal viac,kto nemá nič aby nemal vôbec nič.

 7. Jarka nad Business Institutom určite neváhajte. Štúdium odporúčam, kvalitní lektori, spolužiaci na jednotku, zaujímavé štúdium. Keď skončíte štúdium a nebude Vám stačiť už otvorili aj program DBA, takže sa znova o krok približujeme k zahraničiu.

 8. Pán Šarkovský vas komentar teda absolutne nechapem, aky ma suvis s MBA a celkovo titulmi a MBA školami?

 9. Tu pani diskutujúca Nika,…Aha,zaujímavé,že máte MBA s nechápavcami.Osobne mám dva typy.Najprv potvrdenie po 3,5 semestroch na FilFak.UK BA dialkove v rr.1986,87,88 ako mimoriadne štúdium vybraných disciplín,medzitým bakalársky právnický stupeň s Bc.v nadnárodnej nemeckej akadémii Bertelsmann Media v Prahe 1992……a 1994,5,6 magisterskej úrovne najprv tu zakrátko po rozpade ČSFR po 1993 4 semestre večernej UK v Blave pod gesciou Filol.fak.UK pre expertných špecialistov angličtinárov,len s B.A.-British English
  s Final Thesis a obhajoba projektu jún 1996 pred 3+2 člennou porotou,2 doklady -1 o spôsobilostiach pre prax certifikát na excellent,a 1 vysvedčenie celkove na good zo 4 stupňov,-ročníková práca hypnopédia angličtiny-t.j.učenie sa v spánku z nekonečnej magnetopásky,súhrnný projekt o atómových elektrárňach typov deutérium-plyn,typov plyn-plyn,základy fast atomic reactors, z 44 ludí na prijímačkách 4-sme pred porotou uzavreli magisteraskú úroveň Američankou z New Yorku,a len američtinou fungoval další pozoruhidný šikovný lektor z Indie Univerzity v Delhi Dr.Fathi Mousa.Akceptoval sa nimi papier z Filoz.Fa UK/1988,i z NKA Bc.páv/1996,štátnica z angličt.zo Št.Jaz.šk.v BA/1996,k tomu 1.typ s diplomom MBA z licencovanej http://www.Newportu.cz jednoodborový 4 semestrový megakurz,obor The Biz in USA.Súbežne 6,5 r.on-line a s víkend testami v Kalifornii v licencovanej USA súkromnej uni Newport University dvojodbor management-zdravotníctvo s 2 dizertáciami,5 čl.porotou zmiešanou okrem američtiny,tiež dean(docent)tam s nemčinou,další v porote s dosť lámavou ruštinou o bankosystéme v Rusku,nie s čistou madarčinou profesor k manažérskym testom a otázkam systému zdravotníctva v USA a v doslova v Budapešti,… nimi uznané 3 moje jazykové štátnice,hoci v SR,ale obapolne k spokojnosti uznané všetko ako základ aj vec z Filoz.fak,z NKA Praha, z NIU Ostrava s lektormi-docentmi z Olomoucu,Ostravy,Prahy k r.2006,celkove uzavreté projektami,velkotestami,prednáškou na kardinálnu nimi zadanú tému,po 6,5 započítaných rokoch pre osoby so ŤZP a inzulinovo závislých na Filoz.fak.UK,Bc.práv a na Mgr. JASPEXU(Filol.f.UK)3 štátnice plus 5 porotca uveličene v Newport University viac jazykmi porote dal rozhodujúci hlas -bol hosťujúcim prof.z hlavného mesta a Univerzity zo Sacramento(jeho štátnej univerz.-v ktorej ale americkej štátnej,to štátne bolo s podielovou účasťou tradične minimálne).K tomu ešte mám MSc.jednodobotové- magisterské Management of Changes.vyložene pre velkopodniky v Európe obrovitého súkromného sektoru/u NKA a ILS dokopy inštitút sa iba premenoval v Hamburgu na http://www.euro-FH.de od 1999 majúci akreditáciu od štátu Nemecko a licenciu od v Nemecku Ministerstva školstva,športu a informácií.Všetko mnou bolo v praxi sýto využité,ako stály konzultant za firmu KONCIPKOR pre MZ SR-odbor najprv licencií a vzdelávania v rezorte zdravotníctva,lektor jazykov pre komoru http://www.skizp.sk ad zdravotnícka nemčina a plus angličtina lekárom v SR,dobrovolná technická ruština vysokoškolsky vzdelaným pri medicínskych prístrojoch.Tiež podobne 2 r.poradca pre vedenie Ústredia Slovensk.zdravotnej záchrannej služby tiež zmluvne a predošlé a všetko zdanené podla písomných dohôd,už vypršaných po 2009.r. Tak ak u mna ktosi tiež nechápavými pohladmi sebemenšie myhnutie oka mal,tak verte že akurát sa dalo pri dlhé roky od rána do večera robote sa na takých na blbých sa hrajúcich vyignorovať.Rokami si aj iní nazbierate kadečo podobné k istému jednému titulu,netrvajte vyslovene ho sebou ani inými nazývať akademický titul.Postačíl mne vysokoškolský titul zo súkromnej licencovanej školy. P.s.vo svte sa rozlišuje MBA -másters typu velmi vela kreditmi a k tomu transcriptami z čoho boli,a MBA temer akoby primerne ročný akoby dvojsemestrový,až najviac štvoresmestrový temer kurz MBA jednoodborový.Teda pozor,v SR,ČR,MR,PR,slabší v zmysle len tento sám o sebe a len v Európe získali ste ho iba výnimočne by MŠ SR u oddelenie a stredisko pre ekvivalenciu zahraničných titulov z VŠ a Univerzít západu,ja mám dobrozdanie MŠ SR že ide o vysokoškolkej úrovne titul na iné školy a to boli v spojitosti aj MBAtu spomenutý obor „the biz“,s MBA priamo osobne dovlečený a tam získaný a ukončený riadeni financií zdravotníckych,…. lenže na tento bolo nutných súdnoznaleckých papierov k odobreniu,vrátane nemecký MSc. zaselen velmi dobre uplatnene použitelný k spaniu dobrých peniažkov bol súhlasná doklad od vedeckej rady NKA v Prahe dozorovanej exministrom prof.Piťhom,CSc.osobitne mal rád typov novinárov viac odborne a nepoliticky orientovaných a publikujúcich ako ja,a k tomu aj paopier od vedeckej rady v Fernhochschule v Hanburgu predtým to bol inštitút ILS aj pre vysokoškolsky už študovaných ako som bol ja.Lenže dobré detailné informácie a doporučenia mi dala teta vydatá Júlia Ertl(Babóš,Šprtel)v Berlíne z rokov 1991,92…. Bez referencií nestačilo niekedy iba mať iné samé potvrdenie,vysvedčenia o štátniciach,o iných vysokých školách a univerzitách paralelne rozrobených mnou ale všetko úspešne uzavretých a ukončených mnou,mnohé ale pozrušované,ale registar dpt v nich všade po e-meiloch od aj tu uvedených na dohodu zamestnávatelov vždy potvrdili,že u mna všetko čisté,O.K.Tak dúfam,že k Vianociam som niekomu asi nielen vám p.Nika poslúžil v zmysle podporovania lˇudˇom novej doby v Európe.Ak budtet úspešná v odbore a štúdiách,rátať treba aj s množinami pseudo-policajných polobláznov,čo sú osoby ktoré zvyčajne spadli z jahody.Niekedy na takých špinavcov a záškodníkov,akoby škodnej treba dupnúť aj so spolahlivými serióznymi.skúsenými advokátmi ale najradšej bez sprostých socialisticko chorých súdov v SR.Niet nad to ak iní majú skúsenosti a aj chyb,lenže neučiť sa vyložene len na svojich chybách.Moje doklady dones nezrušil žiaden kasačný súd,tj samosudca zvyčajne nejakého krajského súdu vyložene nastavený na zrušovanie diplomov a podobných dokladov.Tak pekné láskyplné Vianoce,a šťastný r.2017.

 10. Ahojte, máte tu prosím niekto vlastnú skúsenosť so štúdium, ako to prebieha, či sa to za tú cenu ozaj oplatí a tak? Pozerala som tento Business Inštitú thttp://www.businessinstitut.sk/studium ale neviem sa rozhodnúť tak poradte.

 11. Myslím si, že v dnešnej dobe je už titul MBA dosť rozšírený a známy a i keď sa nedá zapísať do občianskeho, dokladuje rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. I keď nejde ani tak o ten titul, ale o tie vedomosti a zručnosti, ktoré týmto štúdiom človek získa.
  http://cambschool.sk/titul-mba

 12. MBA mám a doteraz sa stretávam s nechápavými pohľadmi ľudí, že čo si to vlastne za meno píšem. Takýto titul nie je v dnešnej dobe nič výnimočné a k štúdiu netreba až tak veľa, avšak odporúčam kvalitu. Napríklad vynikajúca kvalita výhodná cena = European School of Business and Management
  http://www.esbm.sk/prinosy-studia/1-68

ZANECHAŤ ODPOVEĎ